แนะนำศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

แนะนำศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

คือศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ที่เสาะหาความงามที่ดีที่สุด

ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ที่ได้รับการยอมรับ

ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์มุ่งเน้นให้บริการรักษาและให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยความพึงพอใจของลูกค้าในระดับชั้นนำ พัฒนาและค้นคว้าเทคโนโลยีการรักษาระดับชั้นนำอย่างสม่ำเสมอและรับฟังข้อเสนอแนะของลูกค้าเพื่อผลลัพธ์ที่เป็นที่พึงพอใจมากยิ่งขึ้น สิ่งที่นำความสำเร็จด้านสวยงามของประเทศเกาหลี สิ่งที่มอบผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าแต่ละท่าน สิ่งที่ทำให้แผนกศัลยกรรมความงามได้รับการยอมรับ เป็นหน้าที่ที่แท้จริงของแผนกศัลยกรรมความงามบราวน์

วิสัยทัศน์สำคัญของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

 • 01 คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้ามาเป็นอันดับแรก

  การดำเนินระบบการวางยาสลบลูกค้าแต่ละราย อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เฉ พาะด้านและวิสัญญีแพทย์รับรองการศัลยกรรมที่สะดวกสบายและความ ปลอดภัยของลูกค้า ด้วยระบบการจัดการปลอดเชื้อโรคกับอุปกรณ์การตรวจสอบ ที่ทันสมัยที่สุด,เครื่องมือวางยาสลบมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนอกจากนี้ ดำเนินการผ่าตัดที่ปลอดภัยแม้เกิดกรณีไฟฟ้าดั บโดยระบบไฟฟ้าสำรอง(UPS) ระบบการดูแลด้านความปลอดภัย >
 • 02 ค้นคว้าอย่างต่อเนื่องเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

  ได้รับสิทธิบัตร14ประเภท ในด้านการศัลยกรรมต่างๆเช่นการศัลยกรรมจมูกกา รศัลยกรรมดวงตา การศัลยกรรมโครงหน้า ด้วยการค้นคว้าและประสบการณ์ การรักษาคนไข้เป็นระยะเวลาหลายปีศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์สร้างผลกา รศัลยกรรมที่ดีที่สุดโดยการค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับเทคนิคการรักษาในร ะดับชั้นนำ (ได้รับเครื่องหมายการค้าศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์) จัดพิมพ์หนังสือโครงหน้า ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ายื่นวิธีการศัลยกรรม 14 ประเภท > กระดานแถลงการณ์กิจกรรมวิชาการ >
 • 03 พยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

  ทีมแพทย์ของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ มอบผลลัพธ์การผ่าตัดที่เป็นธรรม ชาติและสวยงามด้วยทักษะการผ่าตัดที่ปลอดภัยและละเอียดอ่อนด้วยประสบกา รณ์การผ่าตัดมากกว่า 30,000 ราย ได้รับการสนับสนุนและความเชื่อถือจากลูกค้า จึงได้รับรางวัลในด้านต่างๆ ไม่หยุดพัฒนาและจะพยายามเพิ่มขึ้นอีกเพื่อความพอใจของลูกค้า
 • 04 ดูแลอย่างเป็นระบบเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนกระ ทั่งถึงขั้นตอนสุดท้าย

  การให้บริการปรึกษาหลังการผ่าตัดดำเนินการโปรแกรมการลดบวม,การดูแลการพักฟื้นในห้องพักภายในโรงพยาบาลและให้บริการห้องพักฟื้นส่วนตัว,ให้บริการด้านความปลอดภัยทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อการฟื้นฟูที่รวดเร็วและมั่นใจยิ่งขึ้น

แนะนำการศัลยกรรมแต่ละส่วนของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

ระบบการรักษาด้วยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์สามารถวิเคราะห์ด้านต่างๆที่หลากหลายด้วยการปรึกษาทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ศูนย์ศัลยกรรมความงามหนึ่งเดียวที่นำพาความสวยงามก็คือศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

 • NOSE
 • Lifting
 • Facial Contouring
 • Body Line
 • Eyelids
 • Breasts

แนะนำศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

แนะนำศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์
คือศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ที่เสาะหาความงามที่ดีที่สุด

ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ที่
ได้รับการยอมรับ

ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์มุ่งเน้นให้บริการรักษาและให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยความพึงพอใจของลูกค้าในระดับชั้นนำ พัฒนาและค้นคว้าเทคโนโลยีการรักษาระดับชั้นนำอย่างสม่ำเสมอและรับฟังข้อเสน อแนะของลูกค้าเพื่อผลลัพธ์ที่เป็นที่พึงพอใจมากยิ่งขึ้น สิ่งที่นำความสำเร็จด้านสวยงามของประเทศเกาหลี สิ่งที่มอบผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้ าแต่ละท่าน สิ่งที่ทำให้แผนกศัลยกรรมความงามได้รับการยอมรับ เป็นหน้าที่ที่แท้จริงของแผนกศัลยกรรมความงามบราว

วิสัยทัศน์สำคัญของศูนย์ศัลยกร
รมความงามบราวน์

 • 01 คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้ามาเป็นอันดับแรก

  การดำเนินระบบการวางยาสลบลูกค้าแต่ละราย อยู่ภายใต้การดูแลของแพ ทย์เฉพาะด้านและวิสัญญีแพทย์รับรองการศัลยกรรมที่สะดวกสบายและคว ามปลอดภัยของลูกค้า ด้วยระบบการจัดการปลอดเชื้อโรคกับอุปกรณ์การต รวจสอบที่ทันสมัยที่สุด,เครื่องมือวางยาสลบมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนอกจากนี้ ดำเนินการผ่าตัดที่ปลอดภัย แม้เกิดกรณีไฟฟ้าดับโดยระบบไฟฟ้าสำรอง(UPS) ระบบการดูแลด้านความปลอดภัย >
 • 02 ค้นคว้าอย่างต่อเนื่องเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

  ได้รับสิทธิบัตร14 ประเภท ในด้านการศัลยกรรมต่างๆเช่นการศัลยกรรม จมูกการศัลยกรรมดวงตา การศัลยกรรมโครงหน้า ด้วยการค้นคว้าและประสบการณ์การรักษาคนไข ้เป็นระยะเวลาหลายปีศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์สร้างผลกา รศัลยกรรมที่ดีที่สุดโดยการค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับเทคนิคการรักษา ในระดับชั้นนำ (ได้รับเครื่องหมายการค้าศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์) จัดพิมพ์หนังสือโครงหน้า ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ายื่นวิธีการศัลยกรรม 14 ประเภท > กระดานแถลงการณ์กิจกรรมวิชาการ >
 • 03 พยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

  ทีมแพทย์ของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ มอบผลลัพธ์การผ่าตัดที่เป็น ธรรมชาติและสวยงามด้วยทักษะการผ่าตัดที่ปลอดภัยและละเอียดอ่อนด้วย ประสบการณ์การผ่าตัดมากกว่า 30,000 ราย ได้รับการสนับสนุนและความเชื่อถือจากลูกค้า จึงได้รับรางวัลในด้านต่างๆ ไม่หยุดพัฒนาและจะพยายามเพิ่มขึ้นอีกเพื่อความพอใจของลูกค้า
 • 04 ดูแลอย่างเป็นระบบเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนกระ ทั่งถึงขั้นตอนสุดท้าย

  การให้บริการปรึกษาหลังการผ่าตัดดำเนินการโปรแกรมการลดบวม,การดูแลการพักฟื้นในห้องพักภายในโรงพยาบาลและให้บริการห้องพักฟื้นส่วนตัว,ให้บริการด้านความปลอดภัยทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อการฟื้นฟูที่รวดเร็วและมั่นใจยิ่งขึ้น

แนะนำการศัลยกรรมแต่ละส่วนของศูนย
์ศัลยกรรมความงามบราวน์

ระบบการรักษาด้วยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์สามารถวิเคราะห์ด้านต่างๆที่หลากหลายด้วยการ ปรึกษาทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ศูนย์ศัลยกรรมความงามหนึ่งเดียวที่นำพาความสวยงามก็คือศูน ย์ศัลยกรรมความงามบราว

 • NOSE
 • Facial Contouring
 • Eyelids
 • Breasts
 • Lifting
 • Body Line