การศัลยกรรมจมูกสุภาพบุรุษ

การศัลยกรรมจมูกสุภาพบุรุษ

การศัลยกรรมจมูกแบบเฉพาะสำหรับสุภาพบุรุษ
ที่สร้างความประทับใจแรกพบและรักษาความงามในแบบฉบับสุภาพบุรุษ

การศัลยกรรมสุภาพบุรุษที่ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์, การศัลยกรรมสุภาพบุรุษที่แตกต่างกับ การศัลยกรรมสุภาพสตรีอย่างสิ้นเชิง!

การศัลยกรรมจมูกที่ครอบครองสัดส่วนที่มากที่สุดของการศัลยกรรมบุรุษ การศัลยกรรมจมูกมีบทบาทสำคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของสุภาพบ ุรุษ นั้นคือเหตุผลสำคัญที่ต้องเลือกอย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้น การศัลยกรรมจมูกสุภาพบุรุษของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ ได้รับการยอมรับจากบรรด าสุภาพบุรุษเป็นจำนวนมาก ด้วยระบบการศัลยกรรมที่ไว้วางใจได้ , ความรู้สึกทางสุนทรียะของทีมแพทย์และความเชี่ยวชาญการศัลยกรรมจมูกที่มีมาเป็น เวลาหลายปี การศัลยกรรมจมูกสุภาพบุรุษของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ที่ได้รับการยอมรับการสุภาพบุรุษ คือสร้างจุดสนใจของใบหน้า จึงทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ คือการเป็นบุรุษที่ทรงเสน่ห์

ความสามารถในการแข่งขันหลักของการศัลยกรรม
จมูกสุภาพบุรุษของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

1. เผยแพร่บทความวิชาการศัลยกรรมที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

ด้านเทคนิคชั้นนำของการศัลยกรรมจมูก ,โครงหน้าของศูนย์ศัลยกรรมความบราวน์ TMการศัลยกรรม 3D CT

Plastic and Reconstructive Surgery Global Open บทความวิชาการยอดเยี่ยมการศัลยกรรมปี 2013 บทความศัลยกรรมจมูกที่ใช้ 3D CT ทีมแพทย์ของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ ได้เผยแพร่ บท ความวิชาการศัลยกรรมลดปีกจมูกและยกปลายจมูกขึ้น,การศัล ยกรรมจมูกแก้ปากยื่นที่ใช้ 3D CT ปี 2013 ในPRS [Plastic and Reconstructive Surgery Global Open] บทความวิชาการยอดเยี่ยมที่ได้รับการยอมรับด้านเทคนิคการ ศัลยกรรมจมูก จึงได้รับความสนใจจากทีมแพทย์ทั่วโลก ในด้านเทคนิคการศัลยกรรมจมูกชั้นนำที่มีเพียงที่ศูนย์ศัลยกรร มความงามบราวน์เท่านั้น

2. นำเสนอการประชุมวิชาการระหว่างประเทศของสมาคมศัลยกรรมประเทศเกาหลีตลอดระยะเวลา 5 ปี

การศัลยกรรมความงามที่คิดค้น,
ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

2011 ประโยชน์ของ 3D CT ในการทำศัลยกรรมจมูก
2012 การศัลยกรรมจมูกของคนไข้ที่มีกระดูกแตกที่ใช้ 3D CT
2013 การศัลยกรรมจมูกที่ใช้ 3D CT
2014 การศัลยกรรมลดปีกจมูกและยกปลายจมูกขึ้น,
การศัลยกรรมจมูกแก้ปากยื่นที่ใช้ 3D CT
2015 การศัลยกรรมแก้ไขจมูกที่ใช้ 3D CT

3. ความชำนาญการศัลยกรรมจมูกที่มีเพียงที่ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

การศัลยกรรมแก้ไขจมูกทุกขั้นตอนขอ งศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

ผ่าตัดโดยทีมผู้แพทย์ที่รับผิดชอบทั้งหมด รวมทั้งคุณหมอคิม แทกยู สามารถปรึกษาโดยตรงกับคุณหมอผู้รับผิดชอบได้ทุก เรื่อง เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการศัลยกรรม จนกระทั้งถึงขั้นต อนการดูแลผลหลังการผ่าตัด ทีมแพทย์ของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ เป็นผู้พัฒนารู ปแบบการศัลยกรรมทั้งหมดของการศัลยกรรมจมูกของศูนย์ ศัลยกรรมความงามบราวน์ เช่น การศัลยกรรมจมูกแก้ไขปา กยื่น,การศัลยกรรมจมูกแบบไม่ใช้วัสดุเสริม,การศัลยกรรมจมูก3D CTเป็นต้นจึงนำมาซึ่งความสำเร็จด้านเทคนิคการศัล ยกรรมจมูกของประเทศเกาหลีผ่านกิจกรรมวิชาการและการ ค้นคว้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด

การศัลยกรรมจมูกบุรุษของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

จมูกอยู่ในตำแหน่งกลางใบหน้าซึ่งมีอิทธิภาพอย่างมากต่อภาพลักษณ์ของแต่ละบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีรูปลักษณ์ของสุภาพบุรุษในความประ ทับใจแรกพบ จะถูกเปลี่ยนไปอย่างมาก ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับรูปทรง ความสูง รูปร่าง ขนาดของจมูก ซึ่งมีผลมากว่าสุภาพสตรี ในกรณีของสุภาพบุรุ ษ แตกต่างกับสุภาพสตรีดังนั้นจำเป็นต้องวางแผนการศัลยกรรมเฉพาะสุภาพบุรุษ สร้างรูปทรงแบบสุภาพบุรุษและดูเป็นธรรมชาติจึงจำเป็นต้องวิเคร าะห์อย่างละเอียดรอบครอบ

การศัลยกรรมจมูกสุภาพบุรุษของศูนย์ศัลยกร รมความงามบราวน์ที่เหมาะกับใบหน้า

ระหว่างคิ้ว

นิยมระหว่างคิวที่ความสูงไปจนถึงจุดที่จมูกเริ่มต้น หน้าผาก-รูปทรงดั้งจมูกเป็นสิ่งสำคัญที่เชื่อมโยงให้ดูเหมาะสมและ เป็นธรรมชาติ

ดั้งจมูก

เมื่อเปรียบเทียบกับสุภาพสตรีดั้งจมูกต้องหนากว่า และควรเป็นเส้น ตรงมากกว่าเส้นโค้ง

ปลายคาง

ปลายจมูกเป็นสิ่งสำคัญ ที่ต้องมีความสูงเท่ามุมของปลายคาง ต้องศัลยกรรมให้ถูกต้องตามสัดส่วนของใบหน้ามากกว่าจมูกที่โด่ง โดยไม่มีเงือนไขอื่น

ศัลยกรรมจมูกสุภาพบุรุษ vs ศัลยกรรมจมูกสุภาพสตรี

การศัลยกรรมจมูกสุภาพบุรุษ การศัลยกรรมจมูกสุภาพสตรี
VS
รูปทรงตรง รูปทรง บริเวณตรงกลางเป็นเส้นตรงแค่ครึ่งเดียว
ดูเป็นธรรมชาติไม่ดูหลอกตา รูปแบบ จมูกสวยที่เข้าไปยุคสมัย
เพิ่มความสูงให้เท่ากับกระดูกคิ้ว ระหว่างคิ้ว ระหว่างคิ้วที่สมดุลเหมือนกับกระดูกคิ้ว
ออกแบบให้กว้างดูเรียบง่ายแบบฉบับสุภาพบุรุษ ดั้งจมูก ไม่หนาและให้ความรู้สึกเป็นผู้หญิงอย่างชัดเจน
จมูกที่ยื่นเป็นเส้นตรงโดยเริ่มจากระหว่างคิ้ว ปลายจมูก ปลายจมูกที่ถูกสร้างให้เชิดขึ้นนิดหน่อย

ลักษณะพิเศษของศัลยกรรมจมูกสุภาพบุรุษบราวน์

 • 1. วางแผนและวิเคราะห์อย่า งละเอียดด้วย 3D-CT

  ให้ผลลัพธ์เป็นที่พึงพอใจมากขึ้น โดยการว างแผนการศัลยกรรม ด้วยการวิเคราะห์อย ่างละเอียดมากว่าเดิม เช่น เยื้อบุจมูกที่คลุม เทอร์บิเนตอันล่างโต ประมาณการโค้งงอแ ละรูปทรง ขนาดของกระดูกอ่อนกลางจมูกแ ละกระดูกจมูก เป็นต้น

 • 2. เส้นที่เหมาะสมที่ระหว่างคิ้ วถึงปลายจมูก

  ออกแบบรูปทรงของปลายจมูก ดั้งจมูก ระห ว่างคิ้ว ให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ตอบสนอง ความพึงพอใจได้มากขึ้น ด้วยความสมส่วน กับอัตราส่วนของใบหน้าในทุกมุมมอง

 • 3. เส้นที่เหมาะสมที่ระหว่างคิ้ วถึงปลายจมูก

  ตั้งอยู่บริเวณกลางของใบหน้า จึงทำให้โคร งหน้าทั้งหมดมีมิติ เมื่อมองแล้วใบหน้าจึงดู เล็กลง

 • 4. แก้ไขส่วนที่สามารถแก้ ไขได

  ไม่ยุ่งยากในการแก้ไขส่วนที่สามารถแก้ไ ขได้ เช่น ความโค้งงอของผนังกลางจมูก ด้วยการวิเคราะห์อย่างละเอียดด้วย 3D–CT

 • 5. แก้ไขปากยื่น

  สามารถมองเห็นผลลัพธ์ของการแก้ไขปัญ หาปากยื่นได้เพราะเพิ่มความสูงของดั้งจมู กด้วยจากการพิจารณารูปทรงใบหน้าด้าน ข้าง

ทั้งสวยงามและมีประสิทธิภาพ !
การศัลยกรรมจมูกสุภาพบุรุษ 3D-CT

การศัลยกรรมจมูกทั่วไป การศัลยกรรมจมูก 3D-CT ของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์
VS
ตรวจสอบด้วยตาและการถ่ายภาพด้วยกล้องทั่วไป การวิเคราะห์ก่ อนศัลยกรรม วิเคราะห์ภาพรวมของจมูกโดยรวมด้วยการถ่าย ภาพ 3D CT แบบเฉพาะของการศัลยกรรมจมูก
ยากที่จะเข้าใจสภาพของจมูกที่ถูกต้องและ ยากที่จะวางแผนการศัลยกรรมที่เป็นระบบ แผนการศัลยกรรม วางแผนการศัลยกรรมที่ถูกต้องและปลอดภัยด้วยการวิ เคราะห์จนถึงขั้นตอนผลลัพธ์ด้วยการวิเคราะห์ 3D CT
มีผลลัพธ์และการวางแผนการศัลยกรรมที่อาจจะไม่เพียงพอได้ ผลลัพธ์ ปลอดภัยกว่าและการศัลยกรรมที่สามารถคาดคะเนได้
ยากที่จะแก้ไข ด้านประสิทธิภาพ แก้ไขได้ถึงส่วนที่สามารถแก้ไขได้
ยากที่จะเข้าใจสภาพของจมูกด้านในได้อย่างถูกต้อ งและวัสดุเสริม เช่น ซิลิโคน, Gore-Tex เป็นต้น การศัลยก รรมแก้ไข วินิจฉัยสถานะของจมูกด้านในก่อนการศัลยกรรมกรรม เช่น การปลูกถ่ายกระดูก วัสดุเสริม เป็นต้น จึงสามารถศัลยกรรมจมูกที่ดีเยี่ยมสวยงามและปลอดภัย

การศัลยกรรมจมูกที่เป็นที่นิยมของสุภาพบุรุษ

01 การแก้ไขปากที่ยื่น โดยไม่มีการศัลยกรรม ? การศัลยกรรมจมูกแก้ไขปากยื่น

ริมฝีปากที่ยื่นออกมา ให้ความรู้สึกบึ้งตึงและเคอะเขิน สามารถแก้ไขได้ด้วยการศัลยกรรมแก้ไขปากยื่นหรือการศัลยกรรมขากรรไกร แต่มีค่าใช้จ่ายจำน วนมาก ในกรณีนี้ สามารถมองเห็นผลลัพธ์การแก้ไขปากยื่นได้อย่างรวดเร็วกว่าเดิม ด้วยการศัลยกรรมแก้ไขปากยื่น ที่ให้ผลการแก้ไขให้เป็นไปตามสั ดส่วนของใบหน้าในทุกมุมมอง

 • สามารถมองเห็นผ ลลัพธ์การลดปาก ยื่นอย่างรวดเร็วโ ดยไม่ต้องจัดฟัน

 • ระยะเวลาการ พักฟื้นเร็วกว่า การศัลยกรรม แก้ไขปากยื่น

 • ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม ในกรณีปากยื่นไ ม่ได้รับการถูกแก้ ไขหลังการจัดฟัน

 • ความพึงพอใจที่ มีมากขึ้นด้วยการเ ปลี่ยนภาพลักษณ์ ที่เป็นธรรมชาติ

 • สร้างจุดศูนย์กล างใบหน้าใหม่ใ บหน้าจึงดูสั้นลง

02 การศัลยกรรมจมูกที่กล่าวได้ว่าเป็นธรรมชาติ?

การศัลยกรรมจมูกด้วยการไม่ใช้วัสดุเสริมเป็นวิธีการศัลยกรรมที่ใช้เนื้อเยื้อของร่างกายและไม่ใช้วัสดุเสริมสามารถศัลยกรรมโดยไม่ใช้วัสดุเสริม โดยขึ้น อยู่กับข้อมูลพื้นฐานของกรณีนั้นๆและความชำนาญการศัลยกรรมจมูกที่สะสมมาเป็นระยะเวลาหลายปีเพราะใช้เนื้อเยื้อของร่างกายตนเองจึงสามารถศัลย กรรมได้โดยไม่เกิดปัญหาและดูเป็นธรรมชาติไม่เกิดผลข้างเคียงเช่นการอักเสบเป็นต้น

 • ไม่เกิดการต่อต้านสิ่งแ ปลกปลอมเพราะใช้เนื้ อเยื้อของตนเองเช่นกร ะดูกอ่อนหลังใบหูกระดู กอ่อนซี่โครงกระดูกอ่อ นกั้นกลางจมูกเป็นต้น

 • โดยรวมดูเรียบเนีย นและเป็นธรรมชาติ

 • เป็นผลดีสำหรับกา รศัลยกรรมแก้ไข

 • ระยะเวลาการพักฟื้น เร็วและมีอาการบวม น้อยกว่าการศัลยกรร มจมูกที่ใช้วัสดุเสริม

 • ปลอดภัยสำหรับผู้ที่ออ กกำลังกายอย่างหักโหม

การศัลยกรรมจมูกสุภาพบุรุษในกรณีต่างๆ

 • Case 1. จมูกไม่โด่ง

  วิธีการแก้ปัญหาจมูกไม่โด่งโดยภาพรวม ใส่กระดูกอ่อนหรือวัสดุเสริม ให้เท่ากับความสูงที่เหมาะสม เพื่อทำให้จมูกโด่งขึ้น
 • Case 2. จมูกงองุ้ม

  ดั้งจมูกยื่นออกมาทำให้ดูเคอะเขินและดูดุ สามารถแก้ไขด้วยการตกแ ต่งกระดูกอ่อนหรือกระดูกที่ยื่นออกมา
 • Case 3. จมูกยาว

  หากจมูกยาวกว่าสัดส่วนใบหน้า ทำให้ใบหน้าทั้งหมดดูยาวหรือดูสูงวัย ให้ลดความยาวของจมูก เพื่อสร้างอัตราส่วนใบหน้าโดยรวมให้ดูเหมา ะสม
 • Case 4. จมูกสั้น

  หากอัตราส่วนของจมูกสั้น ต้องขยายความยาวด้วยการศัลยกรรมเพิ่ม ความยาวของผนังกั้นกลางจมูก
 • Case 5. จมูกที่รั้งขึ้น

  หากปลายจมูกรั้งขึ้น เป็นรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูไม่ดี ลดปลายจมูกที่เชิดขึ้น ก็จะได้ผลลัพธ์ของรูปทรงที่เหมาะสม
 • Case 6. จมูกลูกศร

  คือปลายจมูกตกลงและปิดบังรูจมูก เรียกจมูกแบบนี้ว่าจมูกลูกศร ในกรณีนี้ ต้องแก้ไขด้วยการศัลยกรรมยกปลายจมูกขึ้น
 • Case 7. การศัลยกรรมแก้ไขจมูก

  เนื่องมากจากหลังการศัลยกรรมครั้งแรกเกิดผลข้างเคียง เช่น เกิดอาก ารอักเสบ ปัญหาของวัสดุเสริม หรือ ผลลัพธ์ไม่เป็นที่น่าพอใจ เป็นต้น จึงต้องดำเนินการศัลยกรรมแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้น องได้รับการศัลยกรรมจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สำหรับการศัลยกรรมที่ประสิทธิภาพสูงและสมบูรณ์แบบ

การศัลยกรรมจมูกสุภาพบุรุษที่แตกต่างตามวัสดุ

 • ซิลิโคน

  เป็นวัสดุที่ใช้กันแพร่หลายที่สุด ปลอดภัยและศัลยกรรมง่าย

 • Gore-Tex

  เมื่อเทียบกับซิลิโคนเป็นธรรมชา ติและนุ่มกว่า เหมาะกับผิวบางแ ละเข้ากับร่างการมนุษย์ได้ดี

 • ซิลิเท็กซ์ (silitex)

  ไม่โผล่ออกมาเมื่อเวลาผ่านไป ด้วยวัสดุเสริมที่รวบรวมข้อดีข อง Gore-Tex และซิลิโคนไ ว้ด้วยกัน

 • AlloDerm

  เป็นผิวหนังเทียมที่ทำปฏิกิริยา เคมีกับเนื้อเยื้อผิวหนังสามารถ ใช้สำหรับผิวหนังบอบบางโดย เพื่อการการศัลยกรรมแก้ไขห รือเหตุผลต่างๆ และเป็นวัสดุที่เ หมาะกับปลายจมูกมากกว่าดั้งจ มูกเพราะมีความกลมกลืน

ลักษณะพิเศษของการศัลยกรรมจมูกของสุภ
าพบุรุษของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

 • 1. 3D-CT

  วินิจฉัยอย่างแม่นยำที่ไม่เพียงแค่ภายนอกแ ต่ยังรวมไปถึงสภาพโครงสร้างภายในจมูกไ ด้ ด้วย 3D-CTสามารถวิเคราะห์ภาพรวม เช่น ปัญหา ประเภทของวัสดุที่ใช้หรือไม่ใช้ วัสดุเสริม เยื้อบุจมูกที่คลุมเทอร์บิเนตด้าน ล่างโต ปริมาณการโค้งงอและรูปทรง ขนา ดของกระดูกอ่อนกลางจมูกและกระดูกจมูก เป็นต้น

 • 2. ความชำนาญการศัลยกรร มจมูกสุภาพบุรุษ

  ผ่าตัดศัลยกรรมที่เหมาะสมกับจมูกสุภาพบุรุ ษที่เส้นโลหิตมีการเจริญเติบโตและมีผิวหนัง ที่หนากว่า เมื่อเทียบกับสุภาพสตรี

 • 3. ด้านเทคนิคที่เป็นเลิศ

  ได้รับเครื่องหมายการค้า 14 ประเภท ด้านการศัลยกรรม ต่างๆ ด้วยการคิดค้นแ ละประสบการณ์รักษาผู้ป่วยโดยตรงตลอด ระยะเวลาหลายปี และนำเสนอการประชุม ที่สมาคมศัลกรรมระหว่างประเทศ การประ ชุมศัลยกรรมของประเทศเกาหลี ตลอดระย ะเวลา 4 ปี ความสำเร็จด้านผลลัพธ์การศัล ยกรรมที่เชื่อถือได้และด้านเทคนิคชั้นนำด้ว ยการค้นคว้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด

 • 4. การดูแลที่เทียบเท่ากับ 1:1

  ดำเนินงานตรวจรักษาด้วยอัตราส่วนการดูแล ที่เทียบเท่ากับ 1:1 ตั้งแต่ การให้คำปรึกษา-ก ารศัลยกรรม-การพักฟื้น วิเคราะห์และตรวจวินิจฉัยอย่างถูกต้องด้วย ทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญการศัลยกรรมจมูก จึงให้ความพึงพอใจที่สูงสุด

 • 5. ความงาม - การแก้ไขในครั้งเดียว

  ดูแลปัญหาด้านประสิทธิภาพ พร้อมกับผลลั พธ์ของการแก้ไขรูปลักษณ์ภายนอกให้ดีขึ้น รักษาความผิดปกติของจมูก เช่น ริดสีดวงจ มูกที่สร้างความลำบากในการดำเนินชีวิตปร ะจำวัน เป็นต้น จึงแก้ไขให้สวยงามและแข็ งแรงเหมาะกับใบหน้าในปัจจุบันของคุณอย่า งที่สุด

รูปก่อนและหลัง

กรณีจมูกไม่โด่ง

กรณีจมูกไม่โด่ง

กรณีปีกจมูกหนาและจมูกไม่โด่ง

กรณีจมูกไม่โด่ง

กรณีจมูกไม่โด่ง

กรณีจมูกไม่โด่ง

กรณีจมูกยาว

กรณีจมูกยาว

กรณีจมูกยาว

กรณีจมูกยาว

กรณีจมูกยาว

กรณีศัลยกรรมแก้ไขปลายจมูกอักแสบ

กรณีศัลยกรรมแก้ไขการศัลยกรรมดั้งจมูกกว้างและไม่โด่ง

ข้อมูลการศัลยกรรม

 • ระยะเวลา การผ่าตัด

  1 ชั่วโมง

 • วิธีวางยาสลบ

  ยาสลบแบบทำให้หลับ

 • การพักรักษาตัว ในโรงพยาบาล

  สามารถกลับไปรัก ษาตัวที่บ้านได้เลย

 • ระยะเวลาก ารตัดไหม

  5วัน-2สัปดา

 • ระยะพักฟื้น

  5วัน หลังผ่าตัด

การศัลยกรรมจมูกสุภาพบุรุษ

การศัลยกรรมจมูกสุภาพบุรุษ
การศัลยกรรมจมูกแบบเฉพาะสำหรับสุภาพบุรุษ ที่สร้างความประทับใจแรกพบและรักษาความงามในแบบฉบับสุภาพบุรุษ

การศัลยกรรมสุภาพบุรุษที่ศูนย์ศัล
ยกรรมความงามบราวน์, การศัลยก
รรมสุภาพบุรุษที่แตกต่างกับการศัล
ยกรรมสุภาพสตรีอย่างสิ้นเชิง!

การศัลยกรรมจมูกที่ครอบครองสัดส่วนที่มากที่สุดของการศัลยกรรมบุรุษ การศัลย กรรมจมูกมีบทบาทสำคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของสุภาพบุรุษ นั้นคือเ หตุผลสำคัญที่ต้องเลือกอย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้น การศัลยกรรมจมูกสุภาพบุรุษของ ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ ได้รับการยอมรับจากบรรดาสุภาพบุรุษเป็นจำนว นมาก ด้วยระบบการศัลยกรรมที่ไว้วางใจได้ , ความรู้สึกทางสุนทรียะของทีมแพท ย์และความเชี่ยวชาญการศัลยกรรมจมูกที่มีมาเป็นเวลาหลายปี การศัลยกรรมจมูก สุภาพบุรุษของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ที่ได้รับการยอมรับการสุภาพบุรุษ คือสร้างจุดสนใจของใบหน้า จึงทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ คือการเป็นบุรุษที่ทรงเสน่ห์

ความสามารถในการแข่งขันหลักขอ
งการศัลยกรรมจมูกสุภาพบุรุษของ
ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

1. เผยแพร่บทความวิชาการศัลย
กรรมที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

ด้านเทคนิคชั้นนำของการศัลยกรรมจมูก โครงหน้าของ ศูนย์ศัลยกรรมความบราวน์ TMการศัลยกรรม 3D CT

Plastic and Reconstructive Surgery Global Open บทความวิชาก ารยอดเยี่ยมการศัลยกรรมปี 2013 บทความศัลยกรรมจมูกที่ใช้ 3D CT ทีมแพทย์ของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ ได้เผยแพร่ บทความวิชาการ ศัลยกรรมลดปีกจมูกและยกปลายจมูกขึ้น,การศัลยกรรมจมูกแก้ปากยื่นที่ใช ้ 3D CT ปี 2013 ในPRS [Plastic and Reconstructive Surgery Global Open] บทความวิชาการยอดเยี่ยมที่ได้รับการยอมรับด้านเทคนิค การศัลยกรรมจมูก จึงได้รับความสนใจจากทีมแพทย์ทั่วโลก ในด้านเทคนิ คการศัลยกรรมจมูกชั้นนำที่มีเพียงที่ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์เท่านั้น

2. นำเสนอการประชุมวิชาการระหว่างประเทศของ สมาคมศัลยกรรมประเทศเกาหลีตลอดระยะเวลา 5 ป

การศัลยกรรมความงามที่คิดค้น,ศูนย์ศัลยกรรมความง ามบราวน์

2011 ประโยชน์ของ 3D CT ในการทำศัลยกรรมจมูก
2012 การศัลยกรรมจมูกของคนไข้ที่มีกระดูกแตกที่ใช้ 3D CT
2013 การศัลยกรรมจมูกที่ใช้ 3D CT
2014 การศัลยกรรมลดปีกจมูกและยกปลายจมูกขึ้น, การศัลยกรรมจมูก
แก้ปากยื่นที่ใช้ 3D CT
2015 การศัลยกรรมแก้ไขจมูกที่ใช้ 3D CT

3. ความชำนาญการศัลยกรรมจมูกที่มี
เพียงที่ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

การศัลยกรรมแก้ไขจมูกทุกขั้นตอนของศูนย์ศัลยก รรมความงามบราวน

การศัลยกรรมแก้ไขจมูกทุกขั้นตอนของศูนย์ศัลยกรรมความงามบรา วน์ ผ่าตัดโดยทีมผู้แพทย์ที่รับผิดชอบทั้งหมด รวมทั้งคุณหมอคิมแ ทกยู สามารถปรึกษาโดยตรงกับคุณหมอผู้รับผิดชอบได้ทุกเรื่อง เริ่ม ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการศัลยกรรม จนกระทั้งถึงขั้นตอนการดูแลผลหลั งการผ่าตัด ทีมแพทย์ของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ เป็นผู้พัฒ นารูปแบบการศัลยกรรมทั้งหมดของการศัลยกรรมจมูกของศูนย์ศัลย กรรมความงามบราวน์ เช่น การศัลยกรรมจมูกแก้ไขปากยื่น,การศัลย กรรมจมูกแบบไม่ใช้วัสดุเสริม,การศัลยกรรมจมูก3D CTเป็นต้นจึงนำ มาซึ่งความสำเร็จด้านเทคนิคการศัลยกรรมจมูกของประเทศเกาหลีผ่ านกิจกรรมวิชาการและการค้นคว้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด

การศัลยกรรมจมูกบุรุษของศู
นย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

จมูกอยู่ในตำแหน่งกลางใบหน้าซึ่งมีอิทธิภาพอย่างมากต่อภาพลักษณ์ของแต่ละบุ คคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีรูปลักษณ์ของสุภาพบุรุษในความประทับใจแรกพบ จะถูกเปลี่ยนไปอย่างมาก ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับรูปทรง ความสูง รูปร่าง ขนาดขอ งจมูก ซึ่งมีผลมากว่าสุภาพสตรี ในกรณีของสุภาพบุรุษ แตกต่างกับสุภาพสตรีดัง นั้นจำเป็นต้องวางแผนการศัลยกรรมเฉพาะสุภาพบุรุษ สร้างรูปทรงแบบสุภาพบุร ุษและดูเป็นธรรมชาติจึงจำเป็นต้องวิเคราะห์อย่างละเอียดรอบครอบ

การศัลยกรรมจมูกสุภาพบุรุษของศูนย์ศัลยกรรมความ
งามบราวน์ที่เหมาะกับใบหน้า

ระหว่างคิ้ว

นิยมระหว่างคิวที่ความสูงไปจนถึงจุดที่จมูกเริ่มต้น หน้าผาก-รูปทรงดั้งจมูกเป็นสิ่งสำคัญที่เชื่อมโยงให้ดูเหมาะสมและเป็นธร รมชาติ

ดั้งจมูก

เมื่อเปรียบเทียบกับสุภาพสตรีดั้งจมูกต้องหนากว่า และควรเป็นเส้นตรงมา กกว่าเส้นโค้ง

ปลายคาง

ปลายจมูกเป็นสิ่งสำคัญ ที่ต้องมีความสูงเท่ามุมของปลายคาง ต้องศัลยกรรมให้ถูกต้องตามสัดส่วนของใบหน้ามากกว่าจมูกที่โด่งโดยไม่ มีเงือนไขอื่น

ศัลยกรรมจมูกสุภาพบุรุษ
vs ศัลยกรรมจมูกสุภาพสตรี

การศัลยกรรมจมูกสุภาพบุรุษ การศัลยกรรมจมูกสุภาพสตรี
VS
รูปทรงตรง รูปทรง บริเวณตรงกลางเ ป็นเส้นตรงแค่ครึ่งเดียว
ดูเป็นธรรมชาติ
ไม่ดูหลอกตา
รูปแบบ จมูกสวยที่เข้า
ไปยุคสมัย
เพิ่มความสูง
ให้เท่ากับกระดูกคิ้ว
ระหว่างคิ้ว ระหว่างคิ้วที่สมดุลเห
มือนกับกระดูกคิ้ว
ออกแบบให้กว้างดูเรียบ
ง่ายแบบฉบับสุภาพบุรุษ
ดั้งจมูก ไม่หนาและให้ความรู้
สึกเป็นผู้หญิงอย่างชัดเจน
จมูกที่ยื่นเป็นเส้นตรง
โดยเริ่มจากระหว่างคิ้ว
ปลายจมูก ปลายจมูกที่ถูกสร้าง
ให้เชิดขึ้นนิดหน่อย

ลักษณะพิเศษของศัลยกร
รมจมูกสุภาพบุรุษบราวน์

 • 1. วางแผนและวิเคราะห์ อย่างละเอียดด้วย 3D-CT

  ให้ผลลัพธ์เป็นที่พึงพอใจมากขึ้นโด ยการวางแผนการศัลยกรรม ด้วยก ารวิเคราะห์อย่างละเอียดมากว่าเดิม เช่น เยื้อบุจมูกที่คลุมเทอร์บิเนตอัน ล่างโต ประมาณการโค้งงอและรูป ทรง ขนาดของกระดูกอ่อนกลางจ มูกและกระดูกจมูก เป็นต้น

 • 2. เส้นที่เหมาะสมที่ระห ว่างคิ้วถึงปลายจมูก

  ออกแบบรูปทรงของปลายจมูก ดั้ง จมูก ระหว่างคิ้ว ให้เหมาะกับแต่ล ะบุคคล ตอบสนองความพึงพอใจ ได้มากขึ้น ด้วยความสมส่วนกับอัต ราส่วนของใบหน้าในทุกมุมมอง

 • 3. มิติใบหน้าโดยรวมที่ส มส่วน

  ตั้งอยู่บริเวณกลางของใบหน้า จึงทำ ให้โครงหน้าทั้งหมดมีมิติ เมื่อมองแ ล้วใบหน้าจึงดูเล็กลง

 • 4. แก้ไขส่วนที่สามารถแ ก้ไขได

  ไม่ยุ่งยากในการแก้ไขส่วนที่สามาร ถแก้ไขได้ เช่น ความโค้งงอของผ นังกลางจมูก ด้วยการวิเคราะห์อย่า งละเอียดด้วย 3D –CT

 • 5. แก้ไขปากยื่น

  สามารถมองเห็นผลลัพธ์ของการแก้ ไขปัญหาปากยื่นได้เพราะเพิ่มความ สูงของดั้งจมูกด้วยจากการพิจารณา รูปทรงใบหน้าด้านข้าง

ทั้งสวยงามและมีประสิทธิภาพ !
การศัลยกรรมจมูกสุภาพบุรุษ 3D-CT

การศัลยกรรมจมูกทั่วไป การศัลยกรรมจมูก 3D-CTของ
ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์
VS
ตรวจสอบด้วยตาและกา
รถ่ายภาพด้วยกล้องทั่วไป
การวิเคราะห์
ก่อนศัลยกรรม
วิเคราะห์ภาพรวมของจมูก
โดยรวมด้วยการถ่ายภาพ
3D CT แบบเฉพาะของการ
ศัลยกรรมจมูก
ยากที่จะเข้าใจสภาพของจมูก
ที่ถูกต้องและยากที่จะวางแผน
การศัลยกรรมที่เป็นระบบ
แผนการ
ศัลยกรรม
วางแผนการศัลยกรรมที่ถูก
ต้องและปลอดภัยด้วยการวิ
เคราะห์จนถึงขั้นตอนผลลัพ
ธ์ด้วยการวิเคราะห์ 3D CT
มีผลลัพธ์และการวางแผนการศั
ลยกรรมที่อาจจะไม่เพียงพอได้
ผลลัพธ์ ปลอดภัยกว่าและการศัลยก
รรมที่สามารถคาดคะเนได้
ยากที่จะแก้ไข ด้านประ
สิทธิภาพ
แก้ไขได้ถึงส่วนที่
สามารถแก้ไขได้
ยากที่จะเข้าใจสภาพของจ มูกด้านในได้อย่างถูกต้อ งและวัสดุเสริม เช่น ซิลิโ คน, Gore-Tex เป็นต้น การศัลยก รรมแก้ไข วินิจฉัยสถานะของจมูกด้าน ในก่อนการศัลยกรรมกรรม เช่น การปลูกถ่ายกระดูกวั สดุเสริม เป็นต้น จึงสามาร ถศัลยกรรมจมูกที่ดีเยี่ยมสว ยงามและปลอดภัย

การศัลยกรรมจมูกที่เป็
นที่นิยมของสุภาพบุรุษ

01 การแก้ไขปากที่ยื่น โดยไม่มีการศัลยกรรม ? การศัลยกรรมจมูกแก้ไขปากยื่น

ริมฝีปากที่ยื่นออกมา ให้ความรู้สึกบึ้งตึงและเคอะเขิน สามารถแก้ไขได้ด้วยการศั ลยกรรมแก้ไขปากยื่นหรือการศัลยกรรมขากรรไกร แต่มีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ในกรณีนี้ สามารถมองเห็นผลลัพธ์การแก้ไขปากยื่นได้อย่างรวดเร็วกว่าเดิม ด้วย การศัลยกรรมแก้ไขปากยื่น ที่ให้ผลการแก้ไขให้เป็นไปตามสัดส่วนของใบหน้าใน ทุกมุมมอง

 • สามารถมองเห็น ผลลัพธ์การลดปา กยื่นอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องจัดฟัน

 • ระยะเวลาการ พักฟื้นเร็วกว่า การศัลยกรรม แก้ไขปากยื่น

 • ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ย ม ในกรณีปากยื่น ไม่ได้รับการถูกแก้ ไขหลังการจัดฟัน

 • ความพึงพอใจที่ มีมากขึ้นด้วยการ เปลี่ยนภาพลักษ ณ์ที่เป็นธรรมชาติ

 • สร้างจุดศูน ย์กลางใบห น้าใหม่ใบห น้าจึงดูสั้นลง

02 การศัลยกรรมจมูกที่กล่าวได้ว่าเป็นธรรมชาติ?

การศัลยกรรมจมูกด้วยการไม่ใช้วัสดุเสริมเป็นวิธีการศัลยกรรมที่ใช้เนื้อเยื้อของร่า งกายและไม่ใช้วัสดุเสริมสามารถศัลยกรรมโดยไม่ใช้วัสดุเสริม โดยขึ้นอยู่กับข้อมูล พื้นฐานของกรณีนั้นๆและความชำนาญการศัลยกรรมจมูกที่สะสมมาเป็นระยะเวลา หลายปีเพราะใช้เนื้อเยื้อของร่างกายตนเองจึงสามารถศัลยกรรมได้โดยไม่เกิดปัญห าและดูเป็นธรรมชาติไม่เกิดผลข้างเคียงเช่นการอักเสบเป็นต้น

 • สามารถมองเห็น ผลลัพธ์การลดปา กยื่นอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องจัดฟัน

 • ระยะเวลาการ พักฟื้นเร็วกว่า การศัลยกรรม แก้ไขปากยื่น

 • ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ย ม ในกรณีปากยื่น ไม่ได้รับการถูกแก้ ไขหลังการจัดฟัน

 • ความพึงพอใจที่ มีมากขึ้นด้วยการ เปลี่ยนภาพลักษ ณ์ที่เป็นธรรมชาติ

 • สร้างจุดศูน ย์กลางใบห น้าใหม่ใบห น้าจึงดูสั้นลง

การศัลยกรรมจมูกสุภ
าพบุรุษในกรณีต่างๆ

 • Case 1. จมูกไม่โด่ง

  วิธีการแก้ปัญหาจมูกไม่โด่งโดยภาพรวม ใส่กระดูกอ่อนหรือวัสดุเสริมใ ห้เท่ากับความสูงที่เหมาะสม เพื่อทำให้จมูกโด่งขึ้น
 • Case 2. จมูกงองุ้ม

  ดั้งจมูกยื่นออกมาทำให้ดูเคอะเขินและดูดุ สามารถแก้ไขด้วยการตกแต่ งกระดูกอ่อนหรือกระดูกที่ยื่นออกมา
 • Case 3. จมูกยาว

  หากจมูกยาวกว่าสัดส่วนใบหน้า ทำให้ใบหน้าทั้งหมดดูยาวหรือดูสูงวัย ให้ลดความยาวของจมูก เพื่อสร้างอัตราส่วนใบหน้าโดยรวมให้ดูเหมาะ สม
 • Case 4. จมูกสั้น

  หากอัตราส่วนของจมูกสั้น ต้องขยายความยาวด้วยการศัลยกรรมเพิ่มค วามยาวของผนังกั้นกลางจมูก
 • Case 5. จมูกที่รั้งขึ้น

  หากปลายจมูกรั้งขึ้น เป็นรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูไม่ดี ลดปลายจมูกที่เชิดขึ้น ก็จะได้ผลลัพธ์ของรูปทรงที่เหมาะสม
 • Case 6. จมูกลูกศร

  คือปลายจมูกตกลงและปิดบังรูจมูก เรียกจมูกแบบนี้ว่าจมูกลูกศร ในก รณีนี้ ต้องแก้ไขด้วยการศัลยกรรมยกปลายจมูกขึ้น
 • Case 7. การศัลยกรรมแก้ไขจมูก

  เนื่องมากจากหลังการศัลยกรรมครั้งแรกเกิดผลข้างเคียง เช่น เกิดอากา รอักเสบ ปัญหาของวัสดุเสริม หรือ ผลลัพธ์ไม่เป็นที่น่าพอใจ เป็นต้น จึงต้องดำเนินการศัลยกรรมแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้น ต้องได้รับการศัลยกรรมจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สำห รับการศัลยกรรมที่ประสิทธิภาพสูงและสมบูรณ์แบบ

การศัลยกรรมจมูกสุภา
พบุรุษที่แตกต่างตามวัสดุ

 • ซิลิโคน

  เป็นวัสดุที่ใช้กันแพร่หลายที่สุด ปลอดภัยและศัลยกรรมง่าย

 • Gore-Tex

  เมื่อเทียบกับซิลิโคนเป็นธรรมชา ติและนุ่มกว่า เหมาะกับผิวบางแ ละเข้ากับร่างการมนุษย์ได้ดี

 • ซิลิเท็กซ์ (silitex)

  ไม่โผล่ออกมาเมื่อเวลาผ่าน ไป ด้วยวัสดุเสริมที่รวบรวมข้อ ดีของ Gore-Tex และซิลิโ คนไว้ด้วยกัน

 • AlloDerm

  เป็นผิวหนังเทียมที่ทำปฏิกิริย าเคมีกับเนื้อเยื้อผิวหนังสามา รถใช้สำหรับผิวหนังบอบบาง โดยเพื่อการการศัลยกรรมแก้ ไขหรือเหตุผลต่างๆ และเป็น วัสดุที่เหมาะกับปลายจมูกมา กกว่าดั้งจมูกเพราะมีความกล มกลืน

ลักษณะพิเศษของการศัลยกรรมจมู
กของสุภาพบุรุษของศูนย์ศัลยกรรม
ความงามบราวน์

 • 1. 3D-CT

  วินิจฉัยอย่างแม่นยำที่ไม่เพียงแค่ภ ายนอกแต่ยังรวมไปถึงสภาพโครง สร้างภายในจมูกได้ ด้วย 3D-CTส ามารถวิเคราะห์ภาพรวม เช่น ปัญ หา ประเภทของวัสดุที่ใช้หรือไม่ใช้ วัสดุเสริม เยื้อบุจมูกที่คลุมเทอร์บิเ นตด้านล่างโต ปริมาณการโค้งงอ และรูปทรง ขนาดของกระดูกอ่อน กลางจมูกและกระดูกจมูก เป็นต้น

 • 2. ความชำนาญการศัลย กรรมจมูกสุภาพบุรุษ

  ผ่าตัดศัลยกรรมที่เหมาะสมกับจมูก สุภาพบุรุษที่เส้นโลหิตมีการเจริญเ ติบโตและมีผิวหนังที่หนากว่า เมื่อ เทียบกับสุภาพสตรี

 • 3. ด้านเทคนิคที่เป็นเลิศ

  ได้รับเครื่องหมายการค้า 14 ปร ะเภท ด้านการศัลยกรรม ต่างๆ ด้วยการคิดค้นและประสบการณ์ รักษาผู้ป่วยโดยตรงตลอดระยะเว ลาหลายปี และนำเสนอการประ ชุมที่สมาคมศัลกรรมระหว่างประ เทศ การประชุมศัลยกรรมของป ระเทศเกาหลี ตลอดระยะเวลา 4ปี ความสำเร็จด้านผลลัพธ์การศัล ยกรรมที่เชื่อถือได้และด้านเทคนิ คชั้นนำด้วยการค้นคว้าที่ไม่มีที่สิ้ นสุด

 • 4. การดูแลที่เทียบเท่ากับ 1:1

  ดำเนินงานตรวจรักษาด้วยอัตราส่ วนการดูแลที่เทียบเท่ากับ 1:1 ตั้งแ ต่ การให้คำปรึกษา-การศัลยกรรม-การพักฟื้นวิเคราะห์และตรวจวินิจฉัยอย่างถูกต้องด้วยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญการศัลยกรรมจมูก จึงให้ความพึงพ อใจที่สูงสุด

 • 5. ความงาม -การแก้ไขในครั้งเดียว

  ดูแลปัญหาด้านประสิทธิภาพ พร้อ มกับผลลัพธ์ของการแก้ไขรูปลักษ ณ์ภายนอกให้ดีขึ้น รักษาความผิดปกติของจมูก เช่น ริดสีดวงจมูกที่สร้างความลำบากใน การดำเนินชีวิตประจำวัน เป็นต้น จึงแก้ไขให้สวยงามและแข็งแรงเห มาะกับใบหน้าในปัจจุบันของคุณอ ย่างที่สุด

รูปก่อนและหลัง

กรณีจมูกไม่โด่ง

กรณีจมูกไม่โด่ง

กรณีปีกจมูกหนาและจมูกไม่โด่ง

กรณีจมูกไม่โด่ง

กรณีจมูกไม่โด่ง

กรณีจมูกไม่โด่ง

กรณีจมูกงองุ้ม

กรณีจมูกงองุ้ม

กรณีจมูกงองุ้ม

กรณีจมูกงองุ้ม

กรณีจมูกงองุ้ม

กรณีศัลยกรรมแก้ไขปลายจมูกอักแสบ

กรณีศัลยกรรมแก้ไขการศัลยกรรมดั้งจมูกกว้างและไม่โด่ง

ข้อมูลการศัลยกรรม

 • ระยะเวลาการผ่าตัด

  1 ชั่วโมง

 • วิธีวางยาสลบ

  ยาสลบแบบทำให้หลับ

 • การพักรักษาตัว
  ในโรงพยาบาล

  สามารถกลับไปรัก
  ษาตัวที่บ้านได้เลย

 • ระยะเวลาการตัดไหม

  5วัน-2สัปดาห์

 • ระยะพักฟื้น

  5วัน หลังผ่าตัด