การศัลยกรรมแก้ไขจมูก

การศัลยกรรมแก้ไขจมูก

การศัลยกรรมแก้ไขจมูกต้องเลือกอย่างรอบครอบมากกว่าก

ก่อนการทำศัลยกรรมแก้ไขจมูก

การผ่าตัดศัลยกรรมแก้ไขจมูก กล่าวได้ว่า เป็นการผ่าตัดแก้ไขการผ่าตัดก่อนหน้าที่ไม่เป็นที่พึงพอใจ และไม่มีประสิทธิภาพ การศัลยกรรมแก้ไขเป็นการผ่าตัดที่มีระดับความยากสูงกว่าการศัลยกรรมครั้งแรก เนื่องจากมีปัญหาที่หลายหลายและความผิดปกติ เช่น การอักแสบ และการเปลี่ยนแปลงจากการศัลยกรรมครั้งแรก เป็นตัน เพราะเหตุนี้ จำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการศัลยกรรมจมูกและการวิเคราะห์ที่ล ะเอียดก่อนการศัลยกรรม นอกจากนี้ ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดถึงความประสิทธิภาพของการดำเนินการศัลยกรรมที่เป็นระบบ โดยอาศัยความชำน าญการศัลยกรรมที่ละเอียด ที่สามารถดำเนินการวิเคราะห์ ด้านประสิทธิภาพและความงามไปพร้อมๆกัน

 • CHECK 01

  สามารถวิเคราะห์อย่างละเอี ยดที่ใช้ 3D-CT หรือไม่

 • CHECK 02

  เป็นโรงพยาบาลที่มากด้วยป ระสบการณ์การศัลยกรรมจ มูกหรือไม่

 • CHECK 03

  มีความชำนาญด้านการศั ลยกรรมที่ประณีตหรือไม่

 • CHECK 04

  มีระบบความปลอดภัยแล ะกรณีฉุกเฉินหรือไม่

ช่วงเวลาเหมาะสำหรับศัลยกรรมแก้ไขจมูก

 • กรณีปกติ

  ขอแนะนำให้ทำศัลยกรรมห ลังโครงสร้างทั่วไปอ่อนตัวลง หลังผ่านการทำศัลยกรรมค รั้งแรกประมาณ 6 เดือน

 • กรณีเกิดการอาการอักแสบ

  ดำเนินการศัลยกรรมแก้ไข หลังอาการอัก แสบจากการทำศัลยกรรมครั้งก่อนหน้าทุเล าลง เช่นการนำวัสดุเสริมออก เป็นต้น จะ สามารถศัลยกรรมแก้ไขได้อย่างปลอดภัย

 • แต่!

  ประสิทธิภาพการศัลยกรรมอยู่ที่ระย ะเวลาที่บอกกล่าว มากน้อยขึ้นอยู่กั บสาระสำคัญการศัลยกรรมและสภา พเนื้อเยื้อ ก่อนดำเนินการต้องตรวจ และการปรึกษาที่ถูกต้องกับผู้เชี ่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์

อะไรที่เรียกว่าการศัลยกรรมแก้ไขจมู
กของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

1. เผยแพร่บทความวิชาการศัลยกรรมที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

ด้านเทคนิคชั้นนำของการศัลยกรรมจมูก ,โครงหน้าของศูนย์ศัลยกรรมความบราวน์ TMการศัลยกรรม 3D CT

Plastic and Reconstructive Surgery Global Open บทความวิชาการยอดเยี่ยมการศัลยกรรมปี 2013 บทความศัลยกรรมจมูกที่ใช้ 3D CT ทีมแพทย์ของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ ได้เผยแพร่ บท ความวิชาการศัลยกรรมลดปีกจมูกและยกปลายจมูกขึ้น,การศัล ยกรรมจมูกแก้ปากยื่นที่ใช้ 3D CT ปี 2013 ในPRS [Plastic and Reconstructive Surgery Global Open] บทความวิชาการยอดเยี่ยมที่ได้รับการยอมรับด้านเทคนิคการ ศัลยกรรมจมูก จึงได้รับความสนใจจากทีมแพทย์ทั่วโลก ในด้านเทคนิคการศัลยกรรมจมูกชั้นนำที่มีเพียงที่ศูนย์ศัลยกรร ความงามบราวน์เท่านั้น

2. นำเสนอการประชุมวิชาการระหว่างประเทศของสมาคมศัลยกรรมประเทศเกาหลีตลอดระยะเวลา 5 ปี

การศัลยกรรมความงามที่คิดค้น,
ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

2011 ประโยชน์ของ 3D CT ในการทำศัลยกรรมจมูก
2012 การศัลยกรรมจมูกของคนไข้ที่มีกระดูกแตกที่ใช้ 3D CT
2013 การศัลยกรรมจมูกที่ใช้ 3D CT
2014 การศัลยกรรมลดปีกจมูกและยกปลายจมูกขึ้น,
การศัลยกรรมจมูกแก้ปากยื่นที่ใช้ 3D CT
2015 การศัลยกรรมแก้ไขจมูกที่ใช้ 3D CT

3. ความชำนาญการศัลยกรรมจมูกที่มีเพียงที่ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

การศัลยกรรมแก้ไขจมูกทุกขั้นตอนขอ งศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

ผ่าตัดโดยทีมผู้แพทย์ที่รับผิดชอบทั้งหมด รวมทั้งคุณหมอคิม แทกยู สามารถปรึกษาโดยตรงกับคุณหมอผู้รับผิดชอบได้ทุก เรื่อง เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการศัลยกรรม จนกระทั้งถึงขั้นต อนการดูแลผลหลังการผ่าตัด
ทีมแพทย์ของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ เป็นผู้พัฒนารู ปแบบการศัลยกรรมทั้งหมดของการศัลยกรรมจมูกของศูนย์ ศัลยกรรมความงามบราวน์ เช่น การศัลยกรรมจมูกแก้ไขปา กยื่น,การศัลยกรรมจมูกแบบไม่ใช้วัสดุเสริม,การศัลยกรรมจมูก3D CTเป็นต้นจึงนำมาซึ่งความสำเร็จด้านเทคนิคการศัล ยกรรมจมูกของประเทศเกาหลีผ่านกิจกรรมวิชาการและการ ค้นคว้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด

การศัลยกรรมแก้ไขจมูก ต้อง! ตรวจสอบด้วย 3D-CT

ทำไม? คำกล่าวของศัลยแพทย์การศัลยกรรมจมูกของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ เหตุจำเป็นที่ต้องถ่ายภาพด้วย 3D CT ในการศัลยกรรมแก้ไขจ มูก สามารถให้ผลลัพธ์จมูกที่สวยงามและปลอดภัยที่สุด ด้วยการวิเคราะห์ที่แม่นยำที่ใช้3D CT ผู้เชี่ยวชาญการศัลยกรรมจมูก วิเคราะห์ภาพรวมเช่นค วามไม่สมส่วน รูปทรง สภาพทั่วไปของโครงสร้างผิวหนัง กระดูกอ่อนกลางจมูกและกระดูกจมูกที่ไม่สามารถยืนยันผลด้วยการปรึกษาทั่วๆไป เป็นต้น

การศัลยกรรมจมูกแบบทั่วไปที่ไม่เป็น
ที่รู้จักการศัลยกรรมจมูกแบบ3D CT

 • Case 1. การมองเห็นวัสดุเสริมรูปทรง L

 • Case 2. การโค้งของซิลิโคน

 • Case 3. กรณีใส่Gore-Tex หนา ผิวหนังจึงเกิดการรั้ง

 • Case 4. กรณีเกิดอาการอักแสบสร้างความเสียหาย ซิลิโคนโผล่ออกมาถึงปลายจมูก

 • Case 5. การโค้งของผนังกลางจมูก

 • Case 6. เยื่อบุจมูกที่คลุมเทอร์บิเนตอันล่างโต

ตัวอย่างการศัลยกรรมแก้ไขจมูก

 • กรณีที่มองเห็นซิลิโคนที่ปลายจมูกบางขึ้น

 • กรณีสันจมูกบิดเบี้ยวและรูจมูกไม่สมดุจอย่างรุนแรง

 • กรณีจมูกดูยาวขึ้นหลังการศัลยกรรม

 • กรณีบิดเบี้ยวและยาวหลังศัลยกรรม

 • กรณีศัลยกรรมแล้วดั้งจมูกไม่โด่งและกว้าง

 • กรณีดั้งจมูกและปลายจมูกโค้งงอ

 • กรณีมองเห็นรูจมูกมากเกินความพอดี

 • กรณีมองเห็นรูจมูกมากเกินความพอดี

 • กรณีแกนจมูกบิดเบี้ยว

 • กรณีปลายจมูกต่ำลง

 • ปลายจมูกที่ต่ำลงและแบนกับดั้งจมูกที่กว้าง

 • กรณีปลายจมูกเชิดขึ้นเกินความพอดี

 • กรณีปลายจมูกกลมและกว้าง

 • กรณีวัสดุเสริมเกิดความบิดเบี้ยว

 • กรณีวัสดุเสริมโผล่ออกมาหรือดั้งจมูกกลายเป็นสีแดง

 • กรณีปีกจมูกเสียรูปทรง

 • กรณีปลายจมูกเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือสัมผัสวัสดุเสริมได้

 • กรณีแก้ไขจมูกงุ้มงอไม่เหมาะสมหรือมากเกินไป

 • กรณีแก้ไขจมูกงุ้มงอไม่เหมาะสมหรือมากเกินไป

 • กรณีจมูกที่ทำขึ้นหลังศัลยกรรมจมูก

 • กรณีจมูกที่ทำขึ้นหลังศัลยกรรมจมูก

 • กรณีจมูกที่ทำขึ้นหลังศัลยกรรมจมูก

วิธีการรักษาและสาเหตุของการศัลยกรรมแก้ไข

1.กรณีจมูกโดยรวมสูงหรือต่ำเกินไป

สาเหต : กรณีดำเนินการศัลยกรรมโดยการวางแผนที่ผิดพลาด

วิธีการรักษา :ออกแบบจมูกที่ดีที่สุด โดยพิจารณาจากสภาพของผิว,อัตราส่วนของใบหน้า และคำปรึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วย เป็นต้น

2.กรณีปลายจมูกถูกกดจึงต่ำลงหรือถูกลดต่ำลง

สาเหต : เพราะการผ่าตัดแบบทั่วไป ไม่สามารถสร้างโครงสร้างที่แข็งแรงพอ ที่ทำหน้าที่รองรับปลายจมูก เมื่อเวลาผ่านไป เพียงแค่ส่วนของปลายจมูกจึงตกลงหรือลดต่ำลง

วิธีการรักษา :ใช้กระดูกอ่อนสร้างโครงสร้างทำหน้าที่รองรับที่แข็งแรงแต่อ่อนนุ่ม และยังรักษารูปทรงขอ งปลายจมูก

3.กรณีปลายจมูกดูเชิดขึ้นหรือดูยาว

สาเหต : เป็นกรณีการดำเนินการศัลยกรรมมุมปลายจมูกที่สวยงามแต่ผลลัพธ์ที่ได้ ไม่เหมาะกับใบหน้า กล่าวได้ว่าสิ่งนี้เป็นส่วนสำคัญของการศัลยกรรมจมูก

วิธีการรักษา :สิ่งสำคัญการสร้างใบหน้าที่มองเห็น ต้องสร้างมุมที่เหมาะสม จำกัดกระดูกอ่อนปลายจมูก ทั่วไป ปรับมุมและสร้างแกนจมูกด้วยการปลูกถ่ายกระดูกอ่อนใหม่

4.กรณีปลายจมูกเปลี่ยนแปลงเป็นรูปทรงป้าน

สาเหต : กรณีความสูงของปลายจมูกไม่เพียงพอ สามารถเกิดได้ด้วยเหตุผลที่ว่า กระดูกอ่อนที่กว้างเพิ่มมา กเกินไปหรือการไม่จำกัดไขมันใต้ผิวหนังที่ปลายจมูกไม่เพียงพอ

วิธีการรักษา :ในขณะที่กำจัดไขมันใต้ผิวหนังและการสร้างความสูงของปลายจมูกที่เหมาะสม จึงปลูกถ่า ยกระดูกอ่อนที่ความกว้างแคบกว่าเดิมเล็กน้อย เพื่อสร้างปลายจมูกที่ดูเป็นธรรมชาติและสวยงาม

5.กรณีบางส่วนของดั้งจมูกหรือด้านข้างปลายจมูกเกิดรอย จึงรู้สึก ไม่สบายหรือไม่เรียบเนียน

สาเหต : เป็นกรณีกำจัดผิวหนังในระหว่างการศัลยกรรมทั่วไป หรือการใส่วัสดุเสริมถึงบริเวณปลายจมูก มากเกินไป และกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขความไม่สมส่วนของผิวหนังของดั้งจมูกทั้ง 2 ด้านได้

วิธีการรักษา :ควรใช้ซิลิโคนความหนาที่เหมาะสมเพียงแค่ที่บริเวณดั้งจมูกเท่านั้น โดยใช้ผิวหนังเทียม ผิวหนังของผู้ป่วย (ผิวหนังชั้นใน) กระดูกอ่อน เป็นต้น จึงสามารถปรับความสมส่วนและบรรเทาเนื้อเ ยื่ออ่อนโดยรวมของผิวหนังได้

6.กรณีจมูกโค้งงอหรือบิดเบี้ยว

สาเหต : กรณีการศัลยกรรมที่ไม่คำนึงถึง ความไม่สมส่วนของสภาพเนื้อเยื่ออ่อนหรือความไม่สมดุลของ โครงกระดูกใบหน้าและยังมีปัญหาการไม่แก้ไขความไม่สมส่วนของความหนาผิวหนัง รอบจมูกและกระ ดูกจมูกอ่อนกลางจมูกที่โค้งงอ นอกจากนี้ยังมีปัญหาอื่นๆอีกมากมาย

วิธีการรักษา :ในขณะที่แก้ไขการโค้งงอของกระดูกอ่อนกลางจมูกหรือกระดูกจมูก และต้องเข้าใจความ ไม่สมส่วนของเนื้อเยื่ออ่อนกับโครงจมูกใบหน้าอย่างละเอียดก่อนทำการศัลยกรรม แล้วจึงดำเนินการสร้า งกระดูกอ่อนปลายจมูก นอกจากนี้ต้องใช้วัสดุเสริมที่ยาวและความสูงที่เหมาะสมกับผิวหนัง

7.กรณีรู้สึกสัมผัสความแหลมคมของวัสดุเสริมหรือปลายจมูกเปลี่ยน เป็นสีแดง

สาเหต : กรณีปลายจมูกถูกทำให้สูงขึ้น และไม่มีการวิเคราะห์สภาพผิวหรือใช้วัสดุเสริมถึงปลายจมูก (ไม่คำนึงถึงกระดูกอ่อนที่ปกคลุมด้านบนวัสดุเสริม) ในขณะที่ผิวหนังบางขึ้น จึงเป็นผลข้างเคียงที่พ บเห็นได้บ่อย

วิธีการรักษา :หากความหนาของผิวหนังมีสภาพดีจึงดำเนินการศัลยกรรมปลายจมูก ปรับความสูงที่เห มาะสมและใช้กระดูกอ่อนทั่วไป แต่ถ้าหากความหนาของผิวหนังบางมาก ใช้ผิวหนังเทียม,ผังพืดขมับด้า นในหรือเนื้อเยื้อไขมันผิวหนังของตนเอง เป็นต้น นำมาเสริมผิวหนังปลายจมูกที่บางขึ้น

8.กรณีดั้งจมูกทั้งหมดแดงขึ้น

สาเหต : คือกรณีวัสดุเสริมที่มีความกว้างบีบรัดหรือสูงไม่สมดุลกับผิว และกรณีเกิดอาการแพ้วัสดุเสริม หรือผิวหนังบางเกินไป

วิธีการรักษา :เปลี่ยนวัสดุเสริมเป็นวัสดุประเภทอื่นหรือปกคลุมผิวหนังเทียมหรือผิวหนังแท้บนวัสดุเสริม นอกจากนี้สามารถศัลยกรรมโดยใช้ผิวหนังเทียม, ผิวหนังแท้หรือกระดูกอ่อน โดยไม่ใช้วัสดุเสริมและนำ วัสดุเสริมออก จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได

9.กรณีดั้งจมูกดูดุไม่เป็นธรรมชาติหรือการแก้ไขจมูกงุ้มงอไม่เพียงพอ

สาเหต : หากการศัลยกรรมจมูกงองุ้มถูกแก้ไขไม่เพียงพอ ทำให้หลงเหลือปัญหาหรือการกลับมาเกิดปัญ หาซ้ำ ในขณะที่หากกำจัดมากเกินไป กลับทำให้เกิดการยุบตัวได้

วิธีการรักษา :หากจมูกงองุ้มยังคงเหลืออยู่หรือกำลังกลับมาเกิดซ้ำ แก้ไขปัญหาอย่างง่ายๆด้วยการผ่าตั ดศัลยกรรมจมูกงองุ้ม และหากเกิดการยุบตัว จะแก้ไขด้วยการเสริมด้วยการใช้กระดูกอ่อนที่บริเวณที่เกิด การยุบตัว เป็นต้น

10.กรณีปีกจมูกดูกว้างหรือกระดูกจมูกยังคงดูกว้างเช่นเดิม

สาเหต : เป็นกรณีไม่ตัดกระดูกจมูกหรือตัดกระดูกจมูกไม่เพียงพอในการศัลยกรรมทั่วไปและกรณีผิวห นังของตนเองขยายใหญ่ขึ้นหรือหนาขึ้น

วิธีการรักษา :สามารถแก้ไขโดยการเปลี่ยนวิธีการศัลยกรรมหรือผ่าตัดตัดต่อกระดูกที่แม่นยำยิ่งขึ้น หากกระดูกอ่อนกว้างหรือเป็นเนื้อเยื่ออ่อนต้องตกแต่งให้เรียบเนียนหรือกำจัดออกอย่างเหมาะสม ลดความกว้างของปีกจมูกด้วยวิธีการลดปีกจมูกที่ยังคงรักษาความสูงที่เหมาะสมของปลายจมูก

11.กรณีมองเห็นโครงสร้างทั้งหมดของวัสดุเสริม

สาเหต : กรณีวัสดุเสริมสูงหรือความกว้างไม่เหมาะกับโครงสร้างของกระดูกจมูกและกรณีผิวหนังบางลง ปัญหาข้างต้นสามารถกลับมาเกิดซ้ำได้อีก

วิธีการรักษา :ลดความสูงของวัสดุเสริมที่หนาหรือทำให้พอดีกับโครงของกระดูกจมูก แล้วจึงใส่วัสดุเสริ มเข้าไป นอกจากนี้ หากผิวบาง ให้ทำการขยายผิวหนังเทียมหรือผังพืดขมับด้านในแล้วจึงปกคลุมวัสดุเ สริมเหมือนผ้าห่มเป็นต้น

12.กรณีมีอาการติดเชื้อหรืออาการแพ้วัสดุเสริม

สาเหต : สามารถเกิดอาการติดเชื้อหรืออาการแพ้ได้หลายสาเหตุ ซึงไม่ใช่ผลข้างเคียงที่พบได้บ่อย โดยปกติ ปฏิกิริยาแพ้หรืออักเสบGore-Texหรือซิลิโคน อยู่ที่ประมาณ 1.7%~2%

วิธีการรักษา :ศัลยกรรมจมูกโดยไม่ใช้วัสดุเสริม โดยใช้ผิวหนังเทียม ,ผิวหนังตัวเอง และกระดูกอ่อ นหลังใบหู, กระดูกอ่อนกลางจมูก,กระดูกอ่อนซี่โครง หรือเปลี่ยนวัสดุเสริมเป็นวัสดุประเภทอื่น เป็นต้น จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ แต่นอกเหนือสิ่งอื่นใด สิ่งที่สำคัญคือการปรึกษาอย่างถูกต้องกับทีมแพท ย์ที่เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์การศัลยกรรมจมูก

13.หลังการศัลยกรรมจมูกจมูกกลายเป็นจมูกที่เชิดขึ้น (จมูกที่รั้งขึ้น) โดยการทำขึ้น

สาเหต : กรณีที่ศัลยกรรมเยอะอย่างต่อเนื่อง,กรณีเกิดอาการอักเสบอย่างต่อเนื่องหรือการดำเนินการศัลยกรรมปลายจมูกไม่เหมาะสม เหล่านี้สามารถค่อยๆยกปลายจมูกให้รั้งขึ้นด้านบนได้

วิธีการรักษา :หลังลดผิวหนังปลายจมูกที่เชิดขึ้นอย่างเหมาะสม และคลายการยึดติดเนื้อเยื่อแผลใต้ผิวหนัง ใช้กระดูกอ่อนซี่โครงของบุคคลอื่นและกระดูกอ่อนซี่โครงตัวเองหรือกระดูกอ่อนกลางจมูกเสริมเข้าไป จึงได้ผลลัพธ์ปลายจมูกที่มีประสิทธิภาพและยังสามารถรักษารูปทรงปลายจมูกที่สวยงาม และไม่ทำให้กลับ มาเกิดปัญหาซ้ำ

14.กรณีรูจมูกไม่สมส่วนหรือปีกจมูกเสียรูปทรง

สาเหต : กรณีกระดูกอ่อนของปีกจมูกถูกตัดออกหรือเสียหายอย่างรุนแรง และกรณีความสมดุลของกระดูก อ่อนปีกจมูกหรือกระดูกอ่อนกลางจมูกถูกทำลายจากการผ่าตัดหรือมีความไม่สมส่วนตั้งแต่ก่อนการศัลยกร รมปัญหาเหล่านี้สามารถกลับมาเกิดซ้ำได้อีก

วิธีการรักษา :หากเกิดความไม่สมส่วนที่ไม่เกิดจากการสร้างใหม่ สามารถคืนความสมส่วนของกระดูกอ่อ นปีกจมูกกับกระดูกอ่อนกลางจมูกด้วยการปลูกถ่ายกระดูกอ่อนที่สมส่วนและถูกต้องกรณีจมูกเสียรูปทรงใ กระดูกอ่อนกลางจมูกและกระดูกอ่อนหลังใบหูเสริมบริเวณกระดูกอ่อนปีกจมูกที่เสียหาย

15.จมูกอุดตัน

สาเหต : สามารถกลับมาเกิดปัญหาซ้ำได้อีก หากกระดูกอ่อนหนาและยื่นออกมาหรือเกิดเยื่อบุกจมูกด้านใ นจมูกบวมหลังการศัลยกรรมทั่วไป , เยื่อบุจมูกที่คลุมเทอร์บิเนตอันล่างที่ตั้งอยู่บริเวณผนังด้านนอกในโ พรงจมูกบวม, ผนังหนังกลางจมูกหลังการปลูกถ่ายกระดูกบวมหรือไม่ถูกแก้ไขความผิดปกติของผนังหนัง ผนังด้านนอกโพรงจมูกกับผนังกลางจมูกเกิดการยึดติด

วิธีการรักษา :การปลูกถ่ายกระดูกอ่อนที่มีความหนาเหมาะสมร่วมกับการแก้ไขความผิดปกติของผนังกลา งจมูก ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต้องสร้างผนังกลางจมูกที่โค้งงอให้มีลักษณะตรงที่สุดโดยมีความกว้างที่เหมาะสมด้ว ยวิธีต่างๆร่วมกับการศัลยกรรมกำจัดการยึดเกาะและการศัลยกรรมลดเยื่อบุจมูกที่คลุมเทอร์บิเนตอันล่าง จะสามารถแก้ไขปัญหาและให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นสิ่งที่สำคัญคือการเข้าพบและการรักษาที่ถูกต้อง โดย3D-CTกับการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์การศัลยกรรมจมูก

16.แผลเป็นที่รูจมูก

สาเหต : ป็นกรณีที่กระดูกอ่อนที่ปลูกถ่ายยื่นออกมาหรือแผลสเตียรอยด์ที่โผล่ออกมาเป็นรอยแผลเป็นหลัง จากการศัลยกรรมทั่วไป

วิธีการรักษา :กำจัดกระดูกอ่อนที่ถูกปลูกถ่ายอย่างไม่ปกติหรือกำจัดแผลเป็นไปพร้อมกับการศัลยกรรมแ ก้ไข และปลูกถ่ายกระดูกอ่อนใหม่ วิธีเหล่านี้จะช่วยแก้ไขปัญหาได้

17.กรณีเกิดอาการอักแสบหลังฉีดสิ่งแปลกปลอมผิดกฎหมาย และการศัลยกรรมรอยไหมหรือฉีดฟิลเลอร์

สาเหต : กรณีฉีดพาราฟิน หรือซิลิโคน ด้วยบุคคลที่ไม่ใช่แพทย์ผู้ประกอบโรค จะสร้างปัญหาร้ายแรงต่อ ผิวหนัง เช่น การรั่วไหลของสิ่งแปลกปลอม เนื้อเยื้อผิดปกติ สีผิวเปลี่ยนแปลง หรือเกิดอาการอักเสบ เป็นต้น

วิธีการรักษา :ต้องรักษาอาการอักแสบก่อน แต่เนื่องจากการอักแสบที่ทวีคูณขึ้น ไม่ได้กำจัดโดยการศัลย กรรมโดยตรง ต้องดำเนินการศัลยกรรมจมูกแบบไม่ใช้วัสดุเสริมหลังจากได้กำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เติมเข้าไ ปสิ่งสำคัญคือการรักษาและคำปรึกษาที่ถูกต้องจากทีมแพทย์ที่มากด้วยประสบการณ์เ

ข้อมูลการศัลยกรรม

 • ระยะเวลา การผ่าตัด

  30นาที~4 ชั่วโมง

 • วิธีวางยาสลบ

  ยาสลบแบบทำ ให้นอนหลับ

 • การพักรักษาตัว ในโรงพยาบาล

  สามารถกลับไปรัก ษาตัวที่บ้านได้เลย

 • การตัดไหม

  5-7 วัน

 • ระยะพักฟื้น

  1 สัปดาห์หลังผ่าตัด

การศัลยกรรมแก้ไขจมูก

การศัลยกรรมแก้ไขจมูก
การศัลยกรรมแก้ไขจมูกต้องเลือกอย่างรอบครอบมากกว่า การศัลยกรรมจมูกในครั้งแรก

ก่อนการทำศัลยกรรมแก้ไขจมูก

“ก่อนการทำศัลยกรรมแก้ไขจมูกอีกครั้ง ควรต้องตรวจเช็คสภาพก่อน !”
การผ่าตัดศัลยกรรมแก้ไขจมูก กล่าวได้ว่า เป็นการผ่าตัดแก้ไขการผ่าตัดก่อนหน้ าที่ไม่เป็นที่พึงพอใจ และไม่มีประสิทธิภาพ การศัลยกรรมแก้ไขเป็นการผ่าตัดที่ มีระดับความยากสูงกว่าการศัลยกรรมครั้งแรก เนื่องจากมีปัญหาที่หลายหลายแล ะความผิดปกติ เช่น การอักแสบและการเปลี่ยนแปลงจากการศัลยกรรมครั้งแรก เป็นตัน เพราะเหตุนี้ จำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการศัลยกรรมจมูก และการวิเคราะห์ที่ละเอียดก่อนการศัลยกรรม นอกจากนี้ ต้องตรวจสอบอย่างละ เอียดถึงความประสิทธิภาพของการดำเนินการศัลยกรรมที่เป็นระบบ โดยอาศัยค วามชำนาญการศัลยกรรมที่ละเอียด ที่สามารถดำเนินการวิเคราะห์ ด้านประสิทธิ ภาพและความงามไปพร้อมๆกัน

 • CHECK 01

  สามารถวิเคราะห์อย่างละเอียด ที่ใช้ 3D-CT หรือไม่

 • CHECK 02

  เป็นโรงพยาบาลที่มากด้วยประ สบการณ์การศัลยกรรมจมูกหรื อไม่

 • CHECK 03

  มีความชำนาญด้านการศัลยก รรมที่ประณีตหรือไม่

 • CHECK 04

  มีระบบความปลอดภัยและกร ณีฉุกเฉินหรือไม่

ช่วงเวลาเหมาะสำหรับ
ศัลยกรรมแก้ไขจมูก

 • กรณีปกติ

  ขอแนะนำให้ทำศัลยกร รมหลังโครงสร้างทั่วไ ปอ่อนตัวลง หลังผ่านก ารทำศัลยกรรมครั้งแร กประมาณ 6 เดือน

 • กรณีเกิดการอ าการอักแสบ

  ดำเนินการศัลยกรรม แก้ไข หลังอาการอัก แสบจากการทำศัลยก รรมครั้งก่อนหน้าทุเ ลาลง เช่นการนำวัสดุเ สริมออก เป็นต้น จ ะสามารถศัลยกรรมแ ก้ไขได้อย่างปลอดภัย

 • แต่!

  ประสิทธิภาพการศัลยก รรมอยู่ที่ระยะเวลาที่บอ กกล่าว มากน้อยขึ้นอยู่ กับสาระสำคัญการศัลย กรรมและสภาพเนื้อเยื้อ ก่อนดำเนินการต้องตร วจและการปรึกษาที่ถูก ต้องกับผู้เชี่ยวชาญที่ม ากด้วยประสบการณ

อะไรที่เรียกว่าการศัลยกรรมแก้ไขจมูก
ของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

1. เผยแพร่บทความวิชาการศัลย
กรรมที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

ด้านเทคนิคชั้นนำของการศัลยกรรมจมูก โครงหน้าของ
ศูนย์ศัลยกรรมความบราวน์ TMการศัลยกรรม 3D CT

Plastic and Reconstructive Surgery Global Open บทความวิชาก ารยอดเยี่ยมการศัลยกรรมปี 2013 บทความศัลยกรรมจมูกที่ใช้ 3D CT ทีมแพทย์ของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ ได้เผยแพร่ บทความวิชาการ ศัลยกรรมลดปีกจมูกและยกปลายจมูกขึ้น,การศัลยกรรมจมูกแก้ปากยื่นที่ใช ้ 3D CT ปี 2013 ในPRS [Plastic and Reconstructive Surgery Global Open] บทความวิชาการยอดเยี่ยมที่ได้รับการยอมรับด้านเทคนิค การศัลยกรรมจมูก จึงได้รับความสนใจจากทีมแพทย์ทั่วโลก ในด้านเทคนิ คการศัลยกรรมจมูกชั้นนำที่มีเพียงที่ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์เท่านั้น

2. นำเสนอการประชุมวิชาการระหว่างประเทศของ
สมาคมศัลยกรรมประเทศเกาหลีตลอดระยะเวลา 5 ป

การศัลยกรรมความงามที่คิดค้น,ศูนย์ศัลยกรรมความง ามบราวน์

2011 ประโยชน์ของ 3D CT ในการทำศัลยกรรมจมูก
2012 การศัลยกรรมจมูกของคนไข้ที่มีกระดูกแตกที่ใช้ 3D CT
2013 การศัลยกรรมจมูกที่ใช้ 3D CT
2014 การศัลยกรรมลดปีกจมูกและยกปลายจมูกขึ้น, การศัลยกรรมจมูก
แก้ปากยื่นที่ใช้ 3D CT
2015 การศัลยกรรมแก้ไขจมูกที่ใช้ 3D CT

3. ความชำนาญการศัลยกรรมจมูกที่มี
เพียงที่ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน

การศัลยกรรมแก้ไขจมูกทุกขั้นตอนของศูนย์ศัลยก รรมความงามบราวน

การศัลยกรรมแก้ไขจมูกทุกขั้นตอนของศูนย์ศัลยกรรมความงามบรา วน์ ผ่าตัดโดยทีมผู้แพทย์ที่รับผิดชอบทั้งหมด รวมทั้งคุณหมอคิมแ ทกยู สามารถปรึกษาโดยตรงกับคุณหมอผู้รับผิดชอบได้ทุกเรื่อง เริ่ม ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการศัลยกรรม จนกระทั้งถึงขั้นตอนการดูแลผลหลั งการผ่าตัด ทีมแพทย์ของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ เป็นผู้พัฒ นารูปแบบการศัลยกรรมทั้งหมดของการศัลยกรรมจมูกของศูนย์ศัลย กรรมความงามบราวน์ เช่น การศัลยกรรมจมูกแก้ไขปากยื่น,การศัลย กรรมจมูกแบบไม่ใช้วัสดุเสริม,การศัลยกรรมจมูก3D CTเป็นต้นจึงนำ มาซึ่งความสำเร็จด้านเทคนิคการศัลยกรรมจมูกของประเทศเกาหลีผ่ านกิจกรรมวิชาการและการค้นคว้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด

การศัลยกรรมแก้ไขจมูก ต้อง!
ตรวจสอบด้วย 3D-CT

คำกล่าวของศัลยแพทย์การศัลยกรรมจมูกของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ เหตุจำเป็นที่ต้องถ่ายภาพด้วย 3D CT ในการศัลยกรรมแก้ไขจมูก สามารถให้ผลลัพธ์จมูกที่สวยงามและปลอดภัยที่สุด ด้วยการวิเคราะห์ที่แม่นยำที่ใ ช้3D CT ผู้เชี่ยวชาญการศัลยกรรมจมูก วิเคราะห์ภาพรวมเช่น ความไม่สมส่วน รูปทรง สภาพทั่วไปของโครงสร้างผิวหนัง กระดูกอ่อนกลางจมูกและกระดูกจมูก ที่ไม่สามารถยืนยันผลด้วยการปรึกษาทั่วๆไป เป็นต้น

การศัลยกรรมจมูกแบบทั่วไปที่ไม่เป็
นที่รู้จักการศัลยกรรมจมูกแบบ3D

Case 1. การมองเห็นวัสดุเสริมรูปทรง L

Case 2. การโค้งของซิลิโคน

Case 3. กรณีใส่Gore-Tex หนา ผิวหนังจึงเกิดการรั้ง

Case 4. กรณีเกิดอาการอักแสบสร้างคว ามเสียหาย ซิลิโคนโผล่ออกมาถึงปลายจมูก

Case 5. การโค้งของผนังกลางจมูก

Case 6. เยื่อบุจมูกที่คลุมเทอร์บิเนตอันล่างโต

ตัวอย่างการศัลยกรรมแก้ไขจมูก

 • กรณีที่มองเห็นซิลิโคนที่ปลายจมูกบางขึ้น

 • กรณีสันจมูกบิดเบี้ยวและรูจมูกไม่สมดุจอย่างรุนแรง

 • กรณีจมูกดูยาวขึ้นหลังการศัลยกรรม

 • กรณีจมูกดูยาวขึ้นหลังการศัลยกรรม

 • กรณีศัลยกรรมแล้วดั้งจมูกไม่โด่งและกว้าง

 • กรณีดั้งจมูกและปลายจมูกโค้งงอ

 • กรณีมองเห็นรูจมูกมากเกินความพอดี

 • กรณีมองเห็นรูจมูกมากเกินความพอดี

 • กรณีแกนจมูกบิดเบี้ยว

 • กรณีปลายจมูกต่ำลง

 • ปลายจมูกที่ต่ำลงและแบนกับดั้งจมูกที่กว้าง

 • กรณีปลายจมูกยกขึ้นเกิดความพอดี

 • กรณีปลายจมูกกลมและกว้าง

 • กรณีวัสดุเสริมเกิดความบิดเบี้ยว

 • กรณีวัสดุเสริมโผล่ออกมาหรือดั้งจมูกกลายเป็นสีแดง

 • กรณีปีกจมูกเสียรูปทรง

 • กรณีปลายจมูกเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือสัมผัสวัสดุเสริมได้

 • กรณีแก้ไขจมูกงุ้มงอไม่เหมาะสมหรือมากเกินไป

 • กรณีแก้ไขจมูกงุ้มงอไม่เหมาะสมหรือมากเกินไป

 • กรณีจมูกที่ทำขึ้นหลังศัลยกรรมจมูก

 • กรณีจมูกที่ทำขึ้นหลังศัลยกรรมจมูก

 • กรณีจมูกที่ทำขึ้นหลังศัลยกรรมจมูก

วิธีการรักษาและสาเหตุ
ของการศัลยกรรมแก้ไข

1.กรณีจมูกโดยรวมสูงหรือต่ำเ กินไป

สาเหต : กรณีดำเนินการศัลยกรรมโดยการวาง แผนที่ผิดพลาด

วิธีการรักษา :วิธีการรักษา : ออกแบบจมูกที่ดีที่สุด โดยพิจา รณาจากสภาพของผิว,อัตราส่วนของใบหน้า และคำปรึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วย เป็นต้น

2.กรณีปลายจมูกถูกกดจึงต่ำลงห รือถูกลดต่ำลง

สาเหต : เพราะการผ่าตัดแบบทั่วไป ไม่สามารถ สร้างโครงสร้างที่แข็งแรงพอ ที่ทำหน้าที่รองรับ ปลายจมูก เมื่อเวลาผ่านไป เพียงแค่ส่วนของป ลายจมูกจึงตกลงหรือลดต่ำลง

วิธีการรักษา :วิธีการรักษา : ใช้กระดูกอ่อนสร้างโครงสร้าง ทำหน้าที่รองรับที่แข็งแรงแต่อ่อนนุ่ม และยังรั กษารูปทรงของปลายจมูก

3.กรณีปลายจมูกดูเชิดขึ้นหรือดู ยาว

สาเหต : เป็นกรณีการดำเนินการศัลยกรรมมุม ปลายจมูกที่สวยงามแต่ผลลัพธ์ที่ได้ ไม่เหมาะ กับใบหน้า กล่าวได้ว่าสิ่งนี้เป็นส่วนสำคัญของ การศัลยกรรมจมูก

วิธีการรักษา :สิ่งสำคัญการสร้างใบหน้าที่มอ งเห็น ต้องสร้างมุมที่เหมาะสม จำกัดกระดูกอ่อ นปลายจมูกทั่วไป ปรับมุมและสร้างแกนจมูกด้ว ยการปลูกถ่ายกระดูกอ่อนใหม

4.กรณีปลายจมูกเปลี่ยนแปลงเป็ นรูปทรงป้าน

สาเหต : กรณีความสูงของปลายจมูกไม่เพียงพอ สามารถเกิดได้ด้วยเหตุผลที่ว่า กระดูกอ่อนที่ก ว้างเพิ่มมากเกินไปหรือการไม่จำกัดไขมันใต้ผิว หนังที่ปลายจมูกไม่เพียงพอ

วิธีการรักษา :ในขณะที่กำจัดไขมันใต้ผิวหนัง และการสร้างความสูงของปลายจมูกที่เหมาะสม จึงปลูกถ่ายกระดูกอ่อนที่ความกว้างแคบกว่าเดิม เล็กน้อย เพื่อสร้างปลายจมูกที่ดูเป็นธรรมชาติแ ละสวยงาม

5.กรณีบางส่วนของดั้งจมูกหรือด้า นข้างปลายจมูกเกิดรอย จึงรู้สึกไม่ส บายหรือไม่เรียบเนียน

สาเหต : เป็นกรณีกำจัดผิวหนังในระหว่างการ ศัลยกรรมทั่วไป หรือการใส่วัสดุเสริมถึงบริเว ณปลายจมูกมากเกินไป และกรณีที่ไม่สามารถ แก้ไขความไม่สมส่วนของผิวหนังของดั้งจมูก ทั้ง 2 ด้านได

วิธีการรักษา :ควรใช้ซิลิโคนความหนาที่เหมา ะสมเพียงแค่ที่บริเวณดั้งจมูกเท่านั้น โดยใช้ผิ วหนังเทียม ผิวหนังของผู้ป่วย (ผิวหนังชั้นใน) กระดูกอ่อน เป็นต้น จึงสามารถปรับความสม ส่วนและบรรเทาเนื้อเยื่ออ่อนโดยรวมของผิวห นังได

6.กรณีจมูกโค้งงอหรือบิดเบี้ยว

สาเหต : กรณีการศัลยกรรมที่ไม่คำนึงถึง ควา มไม่สมส่วนของสภาพเนื้อเยื่ออ่อนหรือความ ไม่สมดุลของโครงกระดูกใบหน้าและยังมีปัญห าการไม่แก้ไขความไม่สมส่วนของความหนาผิ วหนัง รอบจมูกและกระดูกจมูกอ่อนกลางจมูก ที่โค้งงอ นอกจากนี้ยังมีปัญหาอื่นๆอีกมากมาย

วิธีการรักษา :ในขณะที่แก้ไขการโค้งงอของก ระดูกอ่อนกลางจมูกหรือกระดูกจมูก และต้อง เข้าใจความไม่สมส่วนของเนื้อเยื่ออ่อนกับโคร งจมูกใบหน้าอย่างละเอียดก่อนทำการศัลยกรรม แล้วจึงดำเนินการสร้างกระดูกอ่อนปลายจมูก นอกจากนี้ต้องใช้วัสดุเสริมที่ยาวและความสูงที่ เหมาะสมกับผิวหนัง

7.กรณีรู้สึกสัมผัสความแหลมคม ของวัสดุเสริมหรือปลายจมูกเปลี่ย นเป็นสีแดง

สาเหต : กรณีปลายจมูกถูกทำให้สูงขึ้น และไ ม่มีการวิเคราะห์สภาพผิวหรือใช้วัสดุเสริมถึงป ลายจมูก (ไม่คำนึงถึงกระดูกอ่อนที่ปกคลุมด้า นบนวัสดุเสริม) ในขณะที่ผิวหนังบางขึ้น จึงเ ป็นผลข้างเคียงที่พบเห็นได้บ่อย

วิธีการรักษา :หากความหนาของผิวหนังมีสภ าพดีจึงดำเนินการศัลยกรรมปลายจมูก ปรับค วามสูงที่เหมาะสมและใช้กระดูกอ่อนทั่วไป แต ่ถ้าหากความหนาของผิวหนังบางมาก ใช้ผิวห นังเทียม,ผังพืดขมับด้านในหรือเนื้อเยื้อไขมัน ผิวหนังของตนเอง เป็นต้น นำมาเสริมผิวหนัง ปลายจมูกที่บางขึ้น

8.กรณีดั้งจมูกทั้งหมดแดงขึ้น

สาเหต : คือกรณีวัสดุเสริมที่มีความกว้างบีบรัด หรือสูงไม่สมดุลกับผิว และกรณีเกิดอาการแ พ้วัสดุเสริมหรือผิวหนังบางเกินไป

วิธีการรักษา :เปลี่ยนวัสดุเสริมเป็นวัสดุประเภ ทอื่นหรือปกคลุมผิวหนังเทียมหรือผิวหนังแท้ บนวัสดุเสริม นอกจากนี้สามารถศัลยกรรมโด ยใช้ผิวหนังเทียม, วหนังแท้หรือกระดูกอ่อน โดยไม่ใช้วัสดุเสริมและนำวัสดุเสริมออก จึงจ ะสามารถแก้ไขปัญหาได

9.กรณีดั้งจมูกดูดุไม่เป็นธรรมชาติ หรือการแก้ไขจมูกงุ้มงอไม่เพียงพอ

สาเหต : หากการศัลยกรรมจมูกงองุ้มถูกแก้ไ ขไม่เพียงพอ ทำให้หลงเหลือปัญหาหรือการก ลับมาเกิดปัญหาซ้ำ ในขณะที่หากกำจัดมากเ กินไป กลับทำให้เกิดการยุบตัวได

วิธีการรักษา :หากจมูกงองุ้มยังคงเหลืออยู่หรื อกำลังกลับมาเกิดซ้ำ แก้ไขปัญหาอย่างง่ายๆ ด้วยการผ่าตัดศัลยกรรมจมูกงองุ้ม จะแก้ไขด้วยการเสริมด้วยการใช้กระดูกอ่อน ที่บริเวณที่เกิดการยุบตัว เป็นต้น

10.กรณีปีกจมูกดูกว้างหรือกระ ดูกจมูกยังคงดูกว้างเช่นเดิม

สาเหต : เป็นกรณีไม่ตัดกระดูกจมูกหรือตัดกร ะดูกจมูกไม่เพียงพอในการศัลยกรรมทั่วไปแล ะกรณีผิวหนังของตนเองขยายใหญ่ขึ้นหรือหน าขึ้น

วิธีการรักษา :สามารถแก้ไขโดยการเปลี่ยน วิธีการศัลยกรรมหรือผ่าตัดตัดต่อกระดูกที่แม ่นยำยิ่งขึ้น หากกระดูกอ่อนกว้างหรือเป็นเนื้อ เยื่ออ่อนต้องตกแต่งให้เรียบเนียนหรือกำจัดอ อกอย่างเหมาะสม ลดความกว้างของปีกจมูก ด้วยวิธีการลดปีกจมูกที่ยังคงรักษาความสูงที่เห มาะสมของปลายจมูก

11.กรณีมองเห็นโครงสร้างทั้งหม ดของวัสดุเสริม

สาเหต : กรณีวัสดุเสริมสูงหรือความกว้างไม่เห มาะกับโครงสร้างของกระดูกจมูกและกรณีผิวห นังบางลงปัญหาข้างต้นสามารถกลับมาเกิดซ้ำไ ด้อีก

วิธีการรักษา :ลดความสูงของวัสดุเสริมที่หนา หรือทำให้พอดีกับโครงของกระดูกจมูก แล้วจึง ใส่วัสดุเสริมเข้าไป นอกจากนี้ หากผิวบาง ให้ทำการขยายผิวหนังเทียมหรือผังพืดขมับด้าน ในแล้วจึงปกคลุมวัสดุเสริมเหมือนผ้าห่มเป็นต้น

12.กรณีมีอาการติดเชื้อหรืออากา รแพ้วัสดุเสริม

สาเหต : สามารถเกิดอาการติดเชื้อหรืออาการแ พ้ได้หลายสาเหตุ ซึงไม่ใช่ผลข้างเคียงที่พบได้ บ่อย โดยปกติ ปฏิกิริยาแพ้หรืออักเสบGore-Texหรือซิลิโคน อยู่ที่ประมาณ 1.7%~2%

วิธีการรักษา :ศัลยกรรมจมูกโดยไม่ใช้วัสดุเส ริมโดยใช้ผิวหนังเทียม ,ผิวหนังตัวเอง และกร ะดูกอ่อนหลังใบหู, กระดูกอ่อนกลางจมูก,กระ ดูกอ่อนซี่โครง หรือเปลี่ยนวัสดุเสริมเป็นวัสดุป ระเภทอื่น เป็นต้น จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาไ ด้ แต่นอกเหนือสิ่งอื่นใด สิ่งที่สำคัญคือการป รึกษาอย่างถูกต้องกับทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญที่มา กด้วยประสบการณ์การศัลยกรรมจมูก

13.หลังการศัลยกรรมจมูกจมูกก ลายเป็นจมูกที่เชิดขึ้น (จมูกที่รั้งขึ้น) โดยการทำขึ้น

สาเหต : กรณีที่ศัลยกรรมเยอะอย่างต่อเนื่อง,ก รณีเกิดอาการอักเสบอย่างต่อเนื่องหรือการดำเ นินการศัลยกรรมปลายจมูกไม่เหมาะสม เห ล่านี้สามารถค่อยๆยกปลายจมูกให้รั้งขึ้นด้านบ นได้

วิธีการรักษา :หลังลดผิวหนังปลายจมูกที่เชิด ขึ้นอย่างเหมาะสม และคลายการยึดติดเนื้อเยื่ อแผลใต้ผิวหนัง ใช้กระดูกอ่อนซี่โครงของบุค คลอื่นและกระดูกอ่อนซี่โครงตัวเองหรือกระดูก อ่อนกลางจมูกเสริมเข้าไป จึงได้ผลลัพธ์ปลายจมูกที่มีประสิทธิภาพและยัง สามารถรักษารูปทรงปลายจมูกที่สวยงาม และ ไม่ทำให้กลับมาเกิดปัญหาซ้ำ

14.กรณีรูจมูกไม่สมส่วนหรือปีกจ มูกเสียรูปทรง

สาเหต : กรณีกระดูกอ่อนของปีกจมูกถูกตัดออ กหรือเสียหายอย่างรุนแรง และกรณีความสมดุล ของกระดูกอ่อนปีกจมูกหรือกระดูกอ่อนกลางจ มูกถูกทำลายจากการผ่าตัดหรือมีความไม่สมส่ว นตั้งแต่ก่อนการศัลยกรรมปัญหาเหล่านี้สามาร ถกลับมาเกิดซ้ำได้อีก

วิธีการรักษา :หากเกิดความไม่สมส่วนที่ไม่เกิด จากการสร้างใหม่ สามารถคืนความสมส่วนของ กระดูกอ่อนปีกจมูกกับกระดูกอ่อนกลางจมูกด้ว ยการปลูกถ่ายกระดูกอ่อนที่สมส่วนและถูกต้อง กรณีจมูกเสียรูปทรงใช้กระดูกอ่อนกลางจมูกแ ละกระดูกอ่อนหลังใบหูเสริมบริเวณกระดูกอ่อ นปีกจมูกที่เสียหาย

15.จมูกอุดตัน

สาเหต : สามารถกลับมาเกิดปัญหาซ้ำได้อีก หา กกระดูกอ่อนหนาและยื่นออกมาหรือเกิดเยื่อบุ กจมูกด้านในจมูกบวมหลังการศัลยกรรมทั่วไป , เยื่อบุจมูกที่คลุมเทอร์บิเนตอันล่างที่ตั้งอยู่บริเว ณผนังด้านนอกในโพรงจมูกบวม, ผนังหนังกล างจมูกหลังการปลูกถ่ายกระดูกบวมหรือไม่ถูก แก้ไขความผิดปกติของผนังหนังผนังด้านนอก โพรงจมูกกับผนังกลางจมูกเกิดการยึดติด

วิธีการรักษา :การปลูกถ่ายกระดูกอ่อนที่มีคว ามหนาเหมาะสมร่วมกับการแก้ไขความผิดปก ติของผนังกลางจมูก ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต้องสร้าง ผนังกลางจมูกที่โค้งงอให้มีลักษณะตรงที่สุดโด ยมีความกว้างที่เหมาะสมด้วยวิธีต่างๆร่วมกับก ารศัลยกรรมกำจัดการยึดเกาะและการศัลยกรร มลดเยื่อบุจมูกที่คลุมเทอร์บิเนตอันล่าง โดย กับการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบก ารณ์การศัลยกรรมจมูก

16.แผลเป็นที่รูจมูก

สาเหต : เป็นกรณีที่กระดูกอ่อนที่ปลูกถ่ายยื่น ออกมาหรือแผลสเตียรอยด์ที่โผล่ออกมาเป็นร อยแผลเป็นหลังจากการศัลยกรรมทั่วไป

วิธีการรักษา :กำจัดกระดูกอ่อนที่ถูกปลูกถ่าย อย่างไม่ปกติหรือกำจัดแผลเป็นไปพร้อมกับก ารศัลยกรรมแก้ไข และปลูกถ่ายกระดูกอ่อนใ หม่ วิธีเหล่านี้จะช่วยแก้ไขปัญหาได

17.กรณีเกิดอาการอักแสบหลังฉีด สิ่งแปลกปลอมผิดกฎหมาย และกา รศัลยกรรมรอยไหมหรือฉีดฟิลเลอร์

สาเหต : กรณีฉีดพาราฟิน หรือซิลิโคน ด้วยบุ คคลที่ไม่ใช่แพทย์ผู้ประกอบโรค จะสร้างปัญห าร้ายแรงต่อผิวหนัง เช่น การรั่วไหลของสิ่งแป ลกปลอม เนื้อเยื้อผิดปกติ สีผิวเปลี่ยนแปลง ห รือเกิดอาการอักเสบ เป็นต้น

วิธีการรักษา :ต้องรักษาอาการอักแสบก่อน แต่เนื่องจากการอักแสบที่ทวีคูณขึ้น ไม่ได้กำ จัดโดยการศัลยกรรมโดยตรง ต้องดำเนินการ ศัลยกรรมจมูกแบบไม่ใช้วัสดุเสริมหลังจากไ ด้กำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เติมเข้าไปสิ่งสำคัญคือ การรักษาและคำปรึกษาที่ถูกต้องจากทีมแพท ย์ที่มากด้วยประสบการณ์เ

ข้อมูลการศัลยกรรม

 • ระยะเวลาการผ่าตัด

  30นาที~4 ชั่วโมง

 • วิธีวางยาสลบ

  ยาสลบแบบทำให้นอนหลับ

 • การพักรักษาตัว
  ในโรงพยาบาล

  สามารถกลับไปรักษ
  าตัวที่บ้านได้เลย

 • การตัดไหม

  5-7 วัน

 • ระยะพักฟื้น

  1 สัปดาห์หลังผ่าตัด