การศัลยกรรมจมูก โครงหน้า

การศัลยกรรมจมูก โครงหน้า

จมูกและโครงหน้า,เคล็ดลับการสร้างใบหน้าในอัตราส่วนที่เหมาะสม

ความพิเศษของการศับกรรมจมูกและโครงหน้าคือ?

จมูกและรูปทรงใบหน้าเป็นจุดศูนย์กลางของใบหน้าที่สวยงาม! จมูกและใบหน้าต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน! โหนกแก้ม คาง และจมูก เป็นสิ่งสำคัญที่ก ำหนด มิติใบหน้า ความยาว ขนาดโดยรวมใบหน้าแตกต่างกันไปแต่ละบุคคลแต่อย่างไรก็ตาม ศูนย์ศัลยกรรมความงามส่วนใหญ่ของประเทศเกาหลีใน ปัจจุบันมีเพียงการกำหนดแค่เพียงโครงหน้าหรือจมูก หากศัลยกรรมความงามที่โรงพยาบาลแต่ละแห่ง เป็นเรื่องยากที่จะได้ความสมส่วนที่เข้ากับใบหน้ าโดยรวม งนั้นจึงกลายเป็นใบหน้าที่ดูแปลกและไม่เป็นธรรมชาติ

ตัวอย่างบุคคลไม่มีความสมดุลของรูปหน้า

 • กรณีมีคางและโหนกแก้มจนใบห
  น้ามีรูปร่างใหญ่แต่กลับมีจมูกที่เล็ก

 • กรณีมีคางและโหนกแก้มจนใบห
  น้าเรียวเล็กแต่รูปทรงหน้าใหญ่ยาว

 • กรณีมีคาง โหนกแก้ม
  และจมูก ใหญ่ทั้งหมด

ไม่มีโรงพยาบาลที่เก่งเกี่ยวกับจมูกและใบหน้าทั้งหมด?

1. เผยแพร่บทความวิชาการการศัลยกรรมความงามที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

ความสามารถด้านเทคนิคชั้นสูของการศ ัลยกรรมจมูก,โครงหน้าของศูนย์ศัลยกรร มความงามบราวน์

บทความศัลยกรรมจมูกที่ใช้ [PRS] 3D CT ปี 2013
Plastic and Reconstructive Surgery Global Open บทความศัลยกรรมยอดเยี่ยม

บทความการผ่าตัดขากรรไกรทรงสีเหลี่ยม V-line ที่ใช้การผ่าตัดตัดต่อกระดูกรูปทรงV คว่ำ[PRS] ปี 2014
บทความศัลยกรรมยอดเยี่ยม Plastic and Reconstruct ive Surgery Global Open

บทความยกกระชับโหนกแก้ม 3D ปี 2015
The Journal of Craniofacial Surgery บทความศัลยกรรมยอดเยี่ยม

2. นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมศัลยกร รมความงามประเทศเกาหลีตลอดระยะเวลา 5 ปี

ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์,การศัลยกรรมความงามที่ค้นคว้า

<นำเสนอสมาคมวิชาการการประชุมวิชาการนานาชาติของก ารศัลยกรรมตกแต่งความงามประเทศเกาหลีปี 2011>
ลดขนาดของโหนกแก้ม-ลดขนาดของโหนกแก้มวิธีการปลูกถ่ายที่ใช้การตัดต่อกระดูกรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมู

<นำเสนอสมาคมทางวิชาการการประชุมวิชาการนานาชาติขอ งการศัลยกรรมตกแต่งความงามประเทศเกาหลี ปี 2012>
การศัลยกรรมลดโหนกแบบยึดตรึงด้วยการวางยาสลบแบบ ทำให้หลับ-ศัลยกรรมลดโหนกแก้ม 30 นาที

<นำเสนอสมาคมทางวิชาการการประชุมวิชาการนานาชาติขอ งการศัลยกรรมตกแต่งความงามประเทศเกาหลี ปี 2013 >
ศัลยกรรมยกกระชับโหนกแก้ม 3D แบบการยึดตรึงภายนอก ศัลยกรรมปลายคาง V-line ที่ใช้การผ่าตัดกระดูกรูปทรง V คว่ำ(ศัลยกรรมตัดกระดูกรูปทรง V คว่ำ) ศัลยกรรมจมูกที่ใช้ 3D CT

<นำเสนอสมาคมทางวิชาการการประชุมวิชาการนานาชาติขอ งการศัลยกรรมตกแต่งความงามประเทศเกาหลี ปี 2014>
ศัลยกรรมลดโหนกแก้มQuickที่ใช้การศัลยกรรมยึดตรึงโ หนกแก้ม 30 นาที ศัลยกรรมปลายคางทรงเหลี่ยมV-line - วิเคราะห์เปรียบเ ทียบการตัดต่อกระดูกรูปทรง T และการตัดต่อกระดูกรูป ทรง V คว่ำ การศัลยกรรมจมูกแก้ไขปากยื่น,การศัลยกรรมลดปีกจมูกและยกปลายจมูกขึ้นที่ใช้ 3D CT

<นำเสนอสมาคมทางวิชาการการประชุมวิชาการนานาชาติขอ งการศัลยกรรมตกแต่งความงามประเทศเกาหลี ปี2015 >
ศัลยกรรมแก้ไขโหนกแก้มที่ใช้การศัลยกรรมผ่าตัดกระดู กโหนกแก้ม ศัลยกรรมแก้ไขปลายคางที่ใช้การตัดต่อกระดูกรูปทรง V คว่ำขยายความยาวและการตัดต่อกระดูกรูปทรง V คว่ำ การศัลยกรรมแก้ไขจมูกที่ใช้3D CT

3. ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้านการศัลยกรรมจมูกและโครงหน้า

ค้นคว้าวิธีการศัลยกรรมจมูกและ โครงหน้า 12 ประเภท

ได้รับสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าจากสำนักงานทรัพ ย์สินทางปัญญาเกาหลี

ค้นคว้าการสร้างความสวยงามที่เหมา
ะสมของจมูกและโครงหน้า

โหนกแก้ม คาง และ จมูก เป็นโครงสร้างสำคัญที่กำหนดมิติและความยาว ความกว้าง โดยรวมของใบหน้า โดยเฉพาะในกรณีของโครงหน้าและจมูก การ ทำให้ผลลัพธ์ของการผ่าตัดแต่ละส่วนออกมาสมดุลกัน ก็จะทำให้สวยงามดูเป็นธรรมชาติ นย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ค้นหาความสมดุลที่สวยงามของ แต่ละส่วน ไม่ว่าจะเป็น จมูก โหนกแก้ม คาง และรูปลักษณ์ของใบหน้าโดยรวม

เรียกว่าการศัลยกรรมจมูกโครงหน้า?

การศัลยกรรมจมูกโครงหน้าของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์เป็นวิธีการผ่าตัดแนวใหม่ที่นำการผ่าตัดที่แบ่งแยกเป็นส่วนๆไว้ด้วยกันจนเกิดความงามที่ สมส่วนอย่างเหมาะสมและยังคงสามารถรักษาความสวยงามของโหนกแก้ม คาง และจมูกเอาไว้ ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ดำเนินการด้วยทีมแพทย์ ผู้เชียวชาญการศัลยกรรมจมูกและยังรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญการวางยาสลบ ทันตแพทยศาสตร์ แผนกศัลยกรรมตกแต่งและเทคนิคชั้นนำในด้านการศัลยกร รมโครงหน้าและจมูกที่ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์เป็นผู้คิดค้น จึงสร้างความงามที่แตกต่างด้วยระบบความที่ครบวงจรและเทคนิคการศัลยกรรมที่ดำเ นินการโดยอยู่บนพื้นฐานความงามของแต่ละบุคคลนอกจากนี้ พื่อให้ลูกค้าได้รับผลลัพธ์การศัลยกรรมจมูกและโครงหน้าที่ดีที่สุด ทางศูนย์ศัลยกรรมความ งามบราวน์ศึกษาข้อมูล ประชุมและนำเสนอสัปดาห์ละ 3 ครั้ง

ผลการศัลยกรรมจมูกโครงหน้า

สร้างความแตกต่างของความสวยงามงามที่น่าทึ่ง,วิธีที่สร้างจมูกและโครงหน้าที่ความสวยงามที่ สุดคือการศัลยกรรมจมูกและโครงหน้าของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

ข้อมูลการศัลยกรรม

 • ระยะเวลาก
  ารผ่าตัด

  1~3 ชั่วโมง

 • วิธีวางยาสลบ

  ยาสลบแบบทำให้หลับ,ยาสลบแบบทำให้ชา

 • การพักรักษาตั
  วในโรงพยาบาล

  พักรักษาตัว1 วัน

 • ระยะเวลาก
  ารตัดไหม

  5 วัน, 2สัปดาห์ หลังการศัลยกรรม

 • ระยะพักฟื้น

  7~14 วัน
  หลังการศัลยกรรม

การศัลยกรรมจมูก โครงหน้า

การศัลยกรรมจมูก โครงหน้า
จมูกและโครงหน้า,เคล็ดลับการสร้างใบหน้าในอัตราส่วนที่เหมาะสม

ความพิเศษของการศับกรรมจมูกและโครงหน้าคือ?

จมูกและรูปทรงใบหน้าเป็นจุดศูนย์กลางของใบหน้าที่สวยงาม! จมูกและใบหน้าต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน! โหนกแก้ม คาง และจมูก เป็นสิ่งสำคัญที่ก ำหนด มิติใบหน้า ความยาว ขนาดโดยรวมใบหน้าแตกต่างกันไปแต่ละบุคคลแต่อย่างไรก็ตาม ที่ศูนย์ศัลยกรรมความงามส่วนใหญ่ของประเทศเกาหลีใน ปัจจุบันมีเพียงการกำหนดแค่เพียงโครงหน้าหรือจมูก หากศัลยกรรมความงามที่โรงพยาบาลแต่ละแห่ง เป็นเรื่องยากที่จะได้ความสมส่วนที่เข้ากับใบหน้ าโดยรวม ดังนั้นจึงกลายเป็นใบหน้าที่ดูแปลกและไม่เป็นธรรมชาต

ตัวอย่างบุคคลไม่มีความสมดุลของรูปหน้า

 • กรณีมีคางและโหนกแก้มจนใบห
  น้ามีรูปร่างใหญ่แต่กลับมีจมูกที่เล็ก

 • กรณีมีคางและโหนกแก้มจนใบห
  น้าเรียวเล็กแต่รูปทรงหน้าใหญ่ยาว

 • กรณีมีคาง โหนกแก้ม
  และจมูก ใหญ่ทั้งหมด

ไม่มีโรงพยาบาลที่เก่งเกี่ยวกับจมูกและใบหน้าทั้งหมด?

1. เผยแพร่บทความวิชาการการศัลยกรรมความงามที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

ความสามารถด้านเทคนิคชั้นสูของการศ ัลยกรรมจมูก,โครงหน้าของศูนย์ศัลยกรร มความงามบราวน์

บทความศัลยกรรมจมูกที่ใช้ [PRS] 3D CT ปี 2013
Plastic and Reconstructive Surgery Global Open บทความศัลยกรรมยอดเยี่ยม

บทความการผ่าตัดขากรรไกรทรงสีเหลี่ยม V-line ที่ใช้การผ่าตัดตัดต่อกระดูกรูปทรงV คว่ำ[PRS] ปี 2014
บทความศัลยกรรมยอดเยี่ยม Plastic and Reconstruct ive Surgery Global Open

บทความยกกระชับโหนกแก้ม 3D ปี 2015
The Journal of Craniofacial Surgery บทความศัลยกรรมยอดเยี่ยม

2. นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมศัลยกร รมความงามประเทศเกาหลีตลอดระยะเวลา 5 ปี

ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์, การศัลยกรรมความงามที่ค้นคว้า

<นำเสนอสมาคมวิชาการการประชุมวิชาการนานาชาติของก ารศัลยกรรมตกแต่งความงามประเทศเกาหลีปี 2011>
ลดขนาดของโหนกแก้ม-ลดขนาดของโหนกแก้มวิธีการป ลูกถ่ายที่ใช้การตัดต่อกระดูกรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมู

<นำเสนอสมาคมทางวิชาการการประชุมวิชาการนานาชาติขอ งการศัลยกรรมตกแต่งความงามประเทศเกาหลี ปี 2012>
การศัลยกรรมลดโหนกแบบยึดตรึงด้วยการวางยาสลบแบบ ทำให้หลับ-ศัลยกรรมลดโหนกแก้ม 30 นาที

<นำเสนอสมาคมทางวิชาการการประชุมวิชาการนานาชาติขอ งการศัลยกรรมตกแต่งความงามประเทศเกาหลี ปี 2013 >
ศัลยกรรมยกกระชับโหนกแก้ม 3D แบบการยึดตรึงภายนอก ศัลยกรรมปลายคาง V-line ที่ใช้การผ่าตัดกระดูกรูปทรง V คว่ำ(ศัลยกรรมตัดกระดูกรูปทรง V คว่ำ) ศัลยกรรมจมูกที่ใช้ 3D CT

<นำเสนอสมาคมทางวิชาการการประชุมวิชาการนานาชาติขอ งการศัลยกรรมตกแต่งความงามประเทศเกาหลี ปี 2014>
ศัลยกรรมลดโหนกแก้มQuickที่ใช้การศัลยกรรมยึดตรึงโ หนกแก้ม 30 นาที ศัลยกรรมปลายคางทรงเหลี่ยมV-line - วิเคราะห์เปรียบเ ทียบการตัดต่อกระดูกรูปทรง T และการตัดต่อกระดูกรูป ทรง V คว่ำ การศัลยกรรมจมูกแก้ไขปากยื่น,การศัลยกรรมลดปีกจมูก และยกปลายจมูกขึ้นที่ใช้ 3D CT

<นำเสนอสมาคมทางวิชาการการประชุมวิชาการนานาชาติขอ งการศัลยกรรมตกแต่งความงามประเทศเกาหลี ปี2015 >
ศัลยกรรมแก้ไขโหนกแก้มที่ใช้การศัลยกรรมผ่าตัดกระดู กโหนกแก้ม ศัลยกรรมแก้ไขปลายคางที่ใช้การตัดต่อกระดูกรูปทรง V คว่ำขยายความยาวและการตัดต่อกระดูกรูปทรง V คว่ำ การศัลยกรรมแก้ไขจมูกที่ใช้3D CT

3. ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้านการศัลยกรรมจมูกและโครงหน้า

ค้นคว้าวิธีการศัลยกรรมจมูกและ โครงหน้า 12 ประเภท

ได้รับสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าจากสำนักงานทรัพ ย์สินทางปัญญาเกาหลี

ค้นคว้าการสร้างความสวยงามที่เหมา
ะสมของจมูกและโครงหน้า

โหนกแก้ม คาง และ จมูก เป็นโครงสร้างสำคัญที่กำหนดมิติและความยาว ความกว้าง โดยรวมของใบหน้า โดยเฉพาะในกรณีของโครงหน้าและจมูก การ ทำให้ผลลัพธ์ของการผ่าตัดแต่ละส่วนออกมาสมดุลกัน ก็จะทำให้สวยงามดูเป็นธรรมชาติ นย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ค้นหาความสมดุลที่สวยงามของ แต่ละส่วน ไม่ว่าจะเป็น จมูก โหนกแก้ม คาง และรูปลักษณ์ของใบหน้าโดยรวม

เรียกว่าการศัลยกรรมจมูกโครงหน้า?

การศัลยกรรมจมูกโครงหน้าของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์เป็นวิธีการผ่าตัดแ นวใหม่ที่นำการผ่าตัดที่แบ่งแยกเป็นส่วนๆไว้ด้วยกันจนเกิดความงามที่สมส่วนอย่า งเหมาะสมและยังคงสามารถรักษาความสวยงามของโหนกแก้ม คาง และจมูกเอาไ ว้ ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ดำเนินการด้วยทีมแพทย์ผู้เชียวชาญการศัลยกรร มจมูกและยังรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญการวางยาสลบ ทันตแพทยศาสตร์ แผนกศัลยก รรมตกแต่งและเทคนิคชั้นนำในด้านการศัลยกรรมโครงหน้าและจมูกที่ศูนย์ศัลยกร รมความงามบราวน์เป็นผู้คิดค้น จึงสร้างความงามที่แตกต่างด้วยระบบความที่ครบ วงจรและเทคนิคการศัลยกรรมที่ดำเนินการโดยอยู่บนพื้นฐานความงามของแต่ละบ ุคคลนอกจากนี้ เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลลัพธ์การศัลยกรรมจมูกและโครงหน้าที่ดีที่สุด ทางศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ศึกษาข้อมูล ประชุมและนำเสนอสัปดาห์ละ 3 ครั้ง

ผลการศัลยกรรมจมูกโครงหน้า

สร้างความแตกต่างของความสวยงามงามที่น่าทึ่ง,วิธีที่ส ร้างจมูกและโครงหน้าที่ความสวยงามที่สุดคือการศัลยกร รมจมูกและโครงหน้าของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

ข้อมูลการศัลยกรรม

 • ระยะเวลาการผ่าตัด

  1~3 ชั่วโมง

 • วิธีวางยาสลบ

  ยาสลบแบบทำให้หลับ,
  ยาสลบแบบทำให้ชา

 • การพักรักษาตัว ในโรงพยาบาล

  พักรักษาตัว1 วัน

 • ระยะเวลาการตัดไหม

  5 วัน, 2สัปดาห์
  หลังการศัลยกรรม

 • ระยะพักฟื้น

  7~14 วัน
  หลังการศัลยกรรม