การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรง V คว่ำ เพิ่มความยาว

การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกร
ูปทรง V คว่ำ เพิ่มความยาว

แก้ไข V-line และปลายคางที่สั้นไปพร้อมๆกันแบบไม่มีข้อจำกัด ด้วยวิธีการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรง V คว่ำเพิ่มความยาวที่มีเพียงหนึ่งเดียวของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

V คว่ำวิสัยทัศน์ของศูนย์ศัลยก
รรมความงามบราวน์เกี่ยวกับคาง

วิธีศัลยกรรมเฉพาะของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ที่สามารถให้ผลลัพธ์ใบหน้า V-line ที่ดูกลมกลืนและรับประกันความปลอดภัยของวัสดุเสริม ด้วยการดำเนินการศัลยกรรม V-line และเพิ่มความยาวของคางไปพร้อมๆกัน โดยใช้กระดูกของผู้ป่วยเอง ไม่มีการใช้วัสดุเสริม <การศัลยกรรมตัดตัด ต่อกระดูกรูปทรงV คว่ำเพิ่มความยาว>ทั้งยังคำนึงถึงความสมดุลของใบหน้า , มิติ และความยาวของคาง เป็นวิธีการศัลยกรรมความงามที่ใช้ระยะเวลา ศึกษายาวนานกว่าจะสำเร็จ

เรียกว่าการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรง
V คว่ำเพิ่มความยาว ?

1. การนำสมาคมวิชาการการประชุมวิชาการนานาชาติการศัลย
กรรมตกแต่งความงามของประเทศเกาหลี ปี 2015

เทคนิคชั้นนำของการศัลยกรรมโครงหน้า ของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ [ความสามารถในการแข่งขันหลักของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์] ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์,การศัลยกรรมความงามที่คิดค้น

<การนำสมาคมวิชาการการประชุมวิชาการนานาชาติการศัล ยกรรมตกแต่งความงามของประเทศเกาหลี ปี 2015> การประชุมวิชาการสมาคมวิชาการและการศัลยกรรมความงา มของประเทศเกาหลี ครั้งที่ 73 การประชุมวิชาการของสมาคมวิชาการ การศัลยกรรมความง ามโครงกะโหลกศีรษะ ครั้งที่ 18
การศัลยกรรมปลายคางใหม่ที่ใช้การศัลยกรรมตัดต่อกระ ดูกรูปทรงV คว่ำเพิ่มความยาวและการศัลยกรรมตัดต่อกร ะดูกรูปทรงV คว่ำ

2. ศูนย์ศัลยกรรมที่ได้รับความเชื่อถือว่าผ่าตัดโดยตรงกับคุณหมอเจ้าของสิทธิบัตร

การศัลยกรรมโครงหน้าทั้งหมดของศูนย์ศ ัลยกรรมความงามบราวน์ดำเนินการโดยค ุณหมอคิมแทกยู

คุณหมอคิมแทกยูเป็นผู้ดำเนินการศัลยกรรมให้ผู้ป่วยที่ทำกา รศัลยกรรมที่ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ เริ่มตั้งแต่ขั้นต อนเริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้ายสามารถเข้าพบปรึกษากับคุณ หมอคิมแทกยูได้ในทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษาก่อ นดำเนินการศัลยกรรม จนกระทั้งการสังเกตผลหลังดำเนินกา รศัลยกรรมคุณหมอคิมแทกยูคิดค้นสิทธิบัตรการศัลยกรรมทั้ งหมดเกี่ยวกับการศัลยกรรมโครงหน้าของศูนย์ศัลยกรรมควา มงามบราวน์ เช่น การศัลยกรรมจมูกโครงหน้า การศัลยกรร มคางรูปทรงสี่เหลี่ยมในระดับมุมปาก การศัลยกรรมแบบยึด ตึงโหนกแก้มภายใน 30 นาที การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรู ปทรงทรง V คว่ำ(v คว่ำ) เพิ่มความยาว และการศัลยกรรมตั ดต่อกระดูกรูปทรงทรง V คว่ำ (การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรู ปแบบv คว่ำ) เป็นต้น ไม่เพียงเท่านั้นยังประสบความสำเร็จ ด้านเทคนิคการศัลยกรรมด้านโครงหน้าของประเทศเกาหลีผ ่านกิจกรรมทางวิชาการและการค้นคว้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด

3. วิธีการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรง V คว่ำ เพิ่มความยาว

การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรง V คว่ำเพิ่มความยาว,การศัลยกรรมเพิ่มความยาวปลายคางโดยได้ผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึง [สามารถเพิ่มความยาวปลายคางได้ 2~8mm] เพราะวิธีการศัลยกรรม V-line แบบปกติไม่สามารถเพิ่มความยาวของปลายคางได้ จึงต้องเสริมด้วยวัสดุแสริมหรือดำเนินการศัลยกรรมเพิ่มเติมการศัลยก รรมตัดต่อกระดูกแบบ V คว่ำเพิ่มความยาวของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์เป็นวิธีการศัลยกรรมของคุณหมอคิมแทกยูที่สามารถเพิ่มความยาวของคาง ด้วยกระดูกของผู้ป่วยเองเพียงแค่ใช้กระดูกและอาศัยวิธีการเสริมวัสดุเสริมหรือวิธีปลูกถ่ายกระดูก=คางสั้น

การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรง
V คว่ำเพิ่มความยาว เหมาะกับผู้ป่วยแบบไหน?

การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรง
V คว่ำเพิ่มความยาวคือเหตุผลพิเศษ!

คุณหมอคิมแทกยูประสบความสำเร็จในการสรรสร้างใบหน้าโดยการปรับความยาวของคางให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ด้วยวิธีการศัลยกรรมที่เรียกว่า การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรง V คว่ำเพิ่มความยาว รูปทรงและความยาวของคางส่งผลต่ออารมณ์โดยรวมของใบหน้า เนรมิตใบหน้า V-line ที่สมบูร ณ์แบบและสมดุลกับอัตราส่วนใบหน้าที่ถูกต้อง โดยกรรมวิธีการปลูกถ่ายกระดูกคางที่สั้นและยาวให้เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละราย และไม่มีการเสริมด้วยวัสดุเส ริม

ก่อนการศัลยกรรม หลังการตัดรูปทรง V คว่ำ เพิ่มความยาว
(สามารถยาวขึ้น 2~8mm!)
คางสั้น ปลายคางที่สวย
คางหนา V-line ที่เรียวและเรียบเนียน
คางบุ๋ม ผลลัพธ์ผิวเผินมีมิติ
ใบหน้าที่เปราะปรางและไม่แน่นอน ใบหน้าที่ดูเด่นชัดและไม่ซับซ้อน

เปรียบเทียบวิธีเพิ่มความยาวของคาง

การศัลยกรรมตัดต่อ
กระดูกเพิ่มความยาว
การปลูกถ่ายกระดูก
ส่วนด้านล่างปลายคาง
การปลูกถ่ายกระดูกส่
วนตรงกลางปลายคาง
การเสริมด้วยวัสดุเสริม
รูปทรงที่ดูอ่อนโยนและสบายตา ปลายคางดูไม่เรียบเนียนอย่างมาก ปลายคางดูไม่เรียบเนียนอย่างมาก วัสดุเสริมส่งผลเสียต่อกระดูก, ดูไม่เป็นธรรมชาติ
ระยะเวลาการศัลยกรรมและการศัล ยกรรม V-line (การศัลยกรรม ตัดต่อกระดูกแบบ V คว่ำ) ใช้ระยะเวลาเท่ากัน จำเป็นต้องศัลยกรรมปลูกถ่ายก ระดูกหลังศัลยกรรม V-line จำเป็นต้องศัลยกรรมปลูกถ่ายกร ะดูกหลังศัลยกรรม V-line
ปลอดภัยไม่ทำลายเส้นประสาท ทำลายเส้นประสาทมาก

เปรียบเทียบวิธีการศัลยกรรมที่สร้าง V-line

การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรงV คว่ำเพิ่มความยาวของคาง ให้ผลลัพธ์ ใบหน้าที่ดูกลมกลืน สมบูรณ์แบบมากกว่าเดิม ดูเป็นธรรมชาติ และยังปลอด ภัยมากขึ้น

การตัดแบบ V คว่ำ เพิ่มความยาว การตัดแบบ V คว่ำ การตัดแบบ T การตัดแบบ Y
รูปแบบกา รผ่าตัด
ตำแน่งเส้น ประสาท ยากที่จะทำลายเส้นประสาท ยากที่จะทำลายเส้นประสาท การตัดใกล้เส้นประสาท การตัดใกล้เส้นประสาท
การเปลี่ยนแป ลงของความยา วของปลายคาง ความยาวของปลายคา งเพิ่มขึ้นได้ 2~8mm ความยาวปลายคางสั้นลง ความยาวไม่เปลี่ยนแปลง ความยาวไม่เปลี่ยนแปลง
กรณี คางหนา, คางสั้น,คางกว้าง คางยาว,คางยื่น, คางกว้าง คางกว้าง คางกว้าง
ปรับความยา วปลายคางได้ สามารถปรับความย าวของปลายคางได้ สามารถปรับความย าวของปลายคางได้ จำเป็นต้องศัลยกรรมเพิ่มเติม จำเป็นต้องศัลยกรรมเพิ่มเติม

ลักษณะพิเศษของการศัลยกรรมตัดต่อ
กระดูกรูปทรงV คว่ำ เพิ่มความยาว

 • 1. ความสำเร็จของสั ดส่วนของใบหน้าที่ส มดุลโดยการเพิ่มควา มยาว

  ความสำเร็จการเพิ่มความยาว ของปลายคาง จนได้รูปหน้าที่ สมบูรณ์แบบมากกว่าเดิม

 • 2. การศัลยกรรม V-line แบบไม่ปลูก ถ่ายกระดุก + การศั ลยกรรมแก้ไขคางห นา ไปพร้อมๆกัน

  การศัลยกรรมคางรูปทรงเหลี่ย ม V-line + ดำเนินการศัลยก รรมคางหนาโดยไม่มีการปลูก ถ่ายกระดูกเพิ่ม ดังนั้นการพัก ฟื้นใช้เวลาไม่นานและลดระย ะเวลาการศัลยกรรม

 • 3. ไม่มีการเสริมด้ว ยวัสดุเสริมทำให้ไว ้วางใจได้มากขึ้น

  เพราะการเพิ่มความยาวใช้ก ระดูกของผู้ป่วยเอง จึงปลอด ภัยมากกว่าเดิม ไม่ต้องกังวล ผลข้างเคียงที่เกิดจากวัสดุเส ริมที่ใส่เข้าไป

 • 4. การศัลยกรรมที่ป ลอดภัยมีผลข้างเคียง น้อย

  ผลลัทธ์ที่ยอดเยี่ยม ปลอดภัย ไร้ความกังวล และไม่ทำลายเ ส้นประสาทโดยใช้วิธีการศัลย กรรมที่ได้รับการคิดค้นโดยคุ ณหมอคิมแทกยูแห่งศูนย์ศัลย กรรมความงามบราวน์

ภาพถ่ายก่อนและหลัง

การศัลยกรรมคางรูปทรงสี่เหลี่ยม V-line, การศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3D, การศัลยกรรมจมูก 3D CT

ข้อมูลการศัลยกรรม

 • ระยะเวลา
  การผ่าตัด

  40 นาที~ ชั่วโมง

 • วิธีวางยาสลบ

  ยาสลบแบบทำให้ชา

 • การพักรักษาตัว
  ในโรงพยาบาล

  พักรักษาตัว1 วัน

 • ระยะเวลาก
  ารตัดไหม

  ประมาณ 2สัปดาห์หลังผ่าตัด

 • ระยะพักฟื้น

  7วัน

การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรง V คว่ำ เพิ่มความยาว

การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรง V คว่ำ เพิ่มความยาว

V คว่ำวิสัยทัศน์ของศูนย์ศัลยกร
รมความงามบราวน์เกี่ยวกับคาง

วิธีศัลยกรรมเฉพาะของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ที่สามารถให้ผลลัพธ์ใบหน้า V-line ที่ดูกลมกลืนและรับประกันความปลอดภัยของวัสดุเสริม ด้วยการดำเนินกา รศัลยกรรม V-line และเพิ่มความยาวของคางไปพร้อมๆกัน โดยใช้กระดูกของผู้ ป่วยเอง ไม่มีการใช้วัสดุเสริม <การศัลยกรรมตัดตัดต่อกระดูกรูปทรงV คว่ำเพิ่มค วามยาว>ทั้งยังคำนึงถึงความสมดุลของใบหน้า , มิติ และความยาวของคาง เป็นวิธี การศัลยกรรมความงามที่ใช้ระยะเวลาศึกษายาวนานกว่าจะสำเร็จ

เรียกว่าการศัลยกรรมตัดต่อกระด
ูกรูปทรง V คว่ำเพิ่มความยาว ?

1. การนำสมาคมวิชาการการประชุมวิชาการนานาชาติกา
รศัลยกรรมตกแต่งความงามของประเทศเกาหลี ปี 2015

เทคนิคชั้นนำของการศัลยกรรมโครงหน้าของศูนย์ศัล ยกรรมความงามบราวน์ [ความสามารถในการแข่งขั นหลักของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์]

<การนำสมาคมวิชาการการประชุมวิชาการนานาชาติการศัลยกรรมตกแต่งความงามของประเทศเกาหลี ปี 2015>
การประชุมวิชาการสมาคมวิชาการและการศัลยกรรมความงามของประเ ทศเกาหลี ครั้งที่ 73
การประชุมวิชาการของสมาคมวิชาการ การศัลยกรรมความงามโครงกะ โหลกศีรษะ ครั้งที่ 18
การศัลยกรรมปลายคางใหม่ที่ใช้การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรง Vคว่ำเพิ่มความยาวและการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรงV คว่ำ

2. ศูนย์ศัลยกรรมที่ได้รับความเชื่อถือว่าผ่
าตัดโดยตรงกับคุณหมอเจ้าของสิทธิบัตร

การศัลยกรรมโครงหน้าทั้งหมดของศูนย์ศัลยกรรมค วามงามบราวน์ดำเนินการโดยคุณหมอคิมแทกยู

คุณหมอคิมแทกยูเป็นผู้ดำเนินการศัลยกรรมให้ผู้ป่วยที่ทำการศัลยกรรม ที่ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงขั้นตอน สุดท้าย สามารถเข้าพบปรึกษากับคุณหมอคิมแทกยูได้ในทุกขั้นตอนเริ่ม ตั้งแต่การให้คำปรึกษาก่อนดำเนินการศัลยกรรม จนกระทั้งการสังเกตผ ลหลังดำเนินการศัลยกรรม คุณหมอคิมแทกยูคิดค้นสิทธิบัตรการศัลยกร รมทั้งหมดเกี่ยวกับการศัลยกรรมโครงหน้าของศูนย์ศัลยกรรมความงามบ ราวน์ เช่น การศัลยกรรมจมูกโครงหน้า การศัลยกรรมคางรูปทรงสี่เหลี่ย มในระดับมุมปาก การศัลยกรรมแบบยึดตึงโหนกแก้มภายใน 30 นาที การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรงทรง V คว่ำ(v คว่ำ) เพิ่มความยาว และ การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรงทรง V คว่ำ (การศัลยกรรมตัดต่อกระด ูกรูปแบบv คว่ำ) เป็นต้น ไม่เพียงเท่านั้นยังประสบความสำเร็จด้านเทค นิคการศัลยกรรมด้านโครงหน้าของประเทศเกาหลีผ่านกิจกรรมทางวิชาก ารและการค้นคว้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด

3. วิธีการศัลยกรรมตัดต่อกระดู
กรูปทรง V คว่ำ เพิ่มความยาว

การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรง V คว่ำเพิ่มความยาว,การศัลยกรรมเพิ่มความยา วปลายคางโดยได้ผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึง [สามารถเพิ่มความยาวปลายคางได้ 2~8mm] เพราะวิธีการศัลยกรรม V-line แบบปกติไม่สามารถเพิ่มความยาวของปลายคางได้ จึงต้องเสริมด้วยวัสดุแสริมหรือดำเนินการศัลยกรรมเพิ่มเติมการศัลยกรรมตัดต่อก ระดูกแบบ V คว่ำเพิ่มความยาวของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์เป็นวิธีการศัลย กรรมของคุณหมอคิมแทกยูที่สามารถเพิ่มความยาวของคางด้วยกระดูกของผู้ป่วยเอ งเพียงแค่ใช้กระดูกและอาศัยวิธีการเสริมวัสดุเสริมหรือวิธีปลูกถ่ายกระดูก=คางสั้น

การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรู
ปทรง V คว่ำเพิ่มความยาว
เหมาะกับผู้ป่วยแบบไหน?

การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรง
V คว่ำเพิ่มความยาวคือเหตุผลพิเศษ!

คุณหมอคิมแทกยูประสบความสำเร็จในการสรรสร้างใบหน้าโดยการปรับความยาว ของคางให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ด้วยวิธีการศัลยกรรมที่เรียกว่าการศัลยกร รมตัดต่อกระดูกรูปทรง V คว่ำเพิ่มความยาว รูปทรงและความยาวของคางส่งผลต่อ อารมณ์โดยรวมของใบหน้า เนรมิตใบหน้าV-line ที่สมบูรณ์แบบและสมดุลกับอัต ราส่วนใบหน้าที่ถูกต้อง โดยกรรมวิธีการปลูกถ่ายกระดูกคางที่สั้นและยาวให้เหมาะ กับผู้ป่วยแต่ละราย และไม่มีการเสริมด้วยวัสดุเสริม

ก่อนการศัลยกรรม หลังการตัดรูปทรง
V คว่ำ เพิ่มความยาว
(สามารถยาวขึ้น 2~8mm!)
คางสั้น ปลายคางที่สวย
คางหนา V-line ที่เรียวและเรียบเนียน
คางบุ๋ม ผลลัพธ์ผิวเผินมีมิติ
ใบหน้าที่เปราะปรางและไม่แน่นอน ใบหน้าที่ดูเด่นชัดและไม่ซับซ้อน

เปรียบเทียบวิธีเพิ่มความยาวของคาง

การศัลยกรรมตัด ต่อกระดูกเพิ่มคว ามยาว การปลูกถ่ายกร ะดูกส่วนด้านล่ างปลายคาง การปลูกถ่ายกร ะดูกส่วนตรง กลางปลายคาง การเสริมด้ว ยวัสดุเสริม
รูปทรงที่ดูอ่อน โยนและสบายตา ปลายคางดูไม่เรีย บเนียนอย่างมาก ปลายคางดูไม่เรีย บเนียนอย่างมาก วัสดุเสริมส่งผลเสีย ต่อกระดูก,ดูไ ม่เป็นธรรมชาติ
ระยะเวลาการศัลย กรรมและการศัล ยกรรม V-lineใช้ ระยะเวลาเท่ากัน จำเป็นต้องศัลย กรรมปลูกถ่าย กระดูกหลังศัล ยกรรมV-line จำเป็นต้องศัลย กรรมปลูกถ่าย กระดูกหลังศัล ยกรรมV-line
ปลอดภัยไม่ทำล ายเส้นประสาท ทำลายเส้นป ระสาทมาก

เปรียบเทียบวิธีการศัลยกรรมที่สร้าง V-line

การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรงV คว่ำเพิ่มความยาวของคาง ให้ผลลัพธ์ ใบหน้า ที่ดูกลมกลืน สมบูรณ์แบบมากกว่าเดิม ดูเป็นธรรมชาติ และยังปลอดภัยมากขึ้น

การตัดแบบ V คว่ำ เพิ่มความยาว การตัดแบบ V คว่ำ การตัดแบบ T การตัดแบบ Y
รูปแบบก ารผ่าตัด
ตำแน่งเ ส้นประ สาท ยากที่จะทำลา ยเส้นประสาท ยากที่จะทำลา ยเส้นประสาท การตัดใกล้เ ส้นประสาท การตัดใกล้เ ส้นประสาท
การเปลี่ ยนแปล งของคว ามยาวข องปลาย คาง ความยาวของ ปลายคางเพิ่มขึ้ นได้ 2~8mm ความยาวปล ายคางสั้นลง ความยาวไม่เ ปลี่ยนแปลง ความยาวไม่เ ปลี่ยนแปลง
กรณี คางหนา, คางสั้น, คางกว้าง คางยาว, คางยื่น, คางกว้าง คางกว้าง คางกว้าง
ปรับค วามยา วปลาย คางได้ สามารถปรับคว ามยาวของปลา ยคางได้ สามารถปรับคว ามยาวของปลาย คางได้ จำเป็นต้องศัลย กรรมเพิ่มเติม จำเป็นต้องศัลย กรรมเพิ่มเติม

ลักษณะพิเศษของการศัลยกรรมตัดต่
อกระดูกรูปทรงV คว่ำ เพิ่มความยาว

 • 1. ความสำเร็จของสัดส่ วนของใบหน้าที่สมดุล โดยการเพิ่มความยาว

  ความสำเร็จการเพิ่มความยาวข องปลายคาง จนได้รูปหน้าที่สม บูรณ์แบบมากกว่าเดิม

 • 2. การศัลยกรรม V-line แบบไม่ปลูกถ่ายกระดุก + การศัลยกรรมแก้ไขค างหนา ไปพร้อมๆกัน

  การศัลยกรรมคางรูปทรงเหลี่ยม V-line + ดำเนินการศัลยกรรมค างหนาโดยไม่มีการปลูกถ่ายกระ ดูกเพิ่ม ดังนั้นการพักฟื้นใช้เวลา ไม่นานและลดระยะเวลาการศัลย กรรม

 • 3. ไม่มีการเสริมด้วยวั สดุเสริมทำให้ไว้วางใจ ได้มากขึ้น

  เพราะการเพิ่มความยาวใช้กระ ดูกของผู้ป่วยเอง จึงปลอดภัยมา กกว่าเดิม ไม่ต้องกังวลผลข้างเคีย งที่เกิดจากวัสดุเสริมที่ใส่เข้าไป

 • 4. การศัลยกรรมที่ปลอด ภัยมีผลข้างเคียงน้อย

  ผลลัทธ์ที่ยอดเยี่ยม ปลอดภัย ไร้ความกังวล และไม่ทำลายเส้น ประสาทโดยใช้วิธีการศัลยกรรม ที่ได้รับการคิดค้นโดยคุณหมอคิม แทกยูแห่งศูนย์ศัลยกรรมความงา มบราวน์

ภาพถ่ายก่อนและหลัง

การศัลยกรรมคางรูปทรงสี่เหลี่ยม V-line,
การศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3D, การศัลยกรรมจมูก 3D CT

ข้อมูลการศัลยกรรม

 • ระยะเวลาการผ่าตัด

  40 นาที~ ชั่วโมง

 • วิธีวางยาสลบ

  ยาสลบแบบทำให้ชา

 • การพักรักษาตัว ในโรงพยาบาล

  พักรักษาตัว1 วัน

 • ระยะเวลาการตัดไหม

  ประมาณ 2สัปดาห์หลังผ่าตัด

 • ระยะพักฟื้น

  7วัน