การศัลยกรรมแก้ไขดวงตา

การศัลยกรรมแก้ไขดวงตา

วิเคราะห์หาสาเหตุของความผิดพลาดครั้งก่อน ก่อนดำเนินการ
หมดห่วงเรื่องความล้มเหลวในครั้งที่สอง

ลบร่องรอยการศัลกรรมครั้งก่อนอย่างหมดจด

เราศัลยกรรมเพื่อดวงตาที่สวยงาม, แต่บางครั้งก็มีโอกาสที่ผิดพลาดจนต้องทำการแก้ไข ซึ่งเกิดได้จากหลายกรณี อาทิเช่น กรณีที่เกิดความผิดพลาดของก ารศัลยกรรมจนเกิดผลข้างเคียง, กรณีไม่ได้รูปร่างที่ต้องการ, กรณีที่เกิดการคลายตัว คืนสภาพเป็นต้น การศัลยกรรมแก้ไขดวงตาจำเป็นต้องใช้ทักษะและ การวิเคราะห์มากกว่าครั้งแรก สิ่งที่สำคัญที่สุดของการแก้ไขศัลยกรรมใหม่ คือการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แน่ชัด เพราะลักษณะทางกายวิภาคของแต่ละคนแต กต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น กล้ามเนื้อที่ยกเปลือกตา, ความหนาของผิวหนัง, ตำแหน่งลูกตาดำ, องศาของหางตา ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องวิเคราะห์หาส าเหตุอย่างละเอียดและแน่นอน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งความงามบราวน์จะดำเนินการศัลยกรรมอย่างรอบคอบ ตามการคิดวิเคราะห์มาแล้วอย่างละเอียดเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้

ระยะเวลาที่เหมาะสมในการศัลยกรรมครั้งใหม่

การกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมการศัลยกรรมครั้งใหม่ ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของแต่ละบุคคล ระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการศัลยกรรมครั้งใหม่ คือร ะยะเวลาประมาณ 6 เดือนถึง 1 ปี หลังการผ่าตัดครั้งแรก เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างดวงตาให้มีเสถึยรภาพ บราวน์จะกำหนดระยะเวลาการศัลยกรรมแก้ไข หลัง จากที่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียดแล้ว

 • 1. ผลลัพธ์ประมาณ 6 เดือนหลังการศัลย กรรม

 • 2. เมื่อผิวที่เป็นสีแ ดง บริเวณผ่าตัดหา ยไป

 • 3. ระยะเวลาอาจแต กต่างกันแต่ละกรณี

 • 4. เมื่อการอักเสบห ายไป

กรณีตัวอย่างที่จำเป็นต้องรับการศัลยกรรมแก้ไข

 • case1. ชั้นตาหนาเกินไป

  สาเหตุหลักคือ การไม่ได้กำจัดไขมันออกตอนศัลยกรรม คลายชั้นตาเดิมและกำจัดโครงสร้างไขมันที่ไม่จำเป็นออก จะช่วยทำให้ดวงตาเป็นธรรมชาติมากขึ้น
 • case2. ชั้นตาสูงเกินไป

  เมื่อจับชั้นตาสูงเกินไป ปรับแก้ไขใหม่โดยกำหนดระยะสูงให้ต่ำลง วัดจาก ณ ขณะลืมตา
 • case3. ชั้นตาบาง

  สาเหตุหลักคือ จับชั้นตาต่ำเกินไปตั้งแต่ครั้งแรก หรือผิวหนังบริเวณดวง ตาหย่อนคล้อยลง ต้องปรับยกชั้นตาขึ้น หรือเย็บใหม่ให้สูงกว่าชั้นตาเดิม
 • case4. ชั้นตา 2 ข้างไม่เท่ากัน

  อาจเกิดได้จากการจับชั้นตาผิด, หรือกล้ามเนื้อที่ยกชั้นตาอ่อนแรงลง ต้องทำการทำลายความสูงของชั้นตาเดิม และปรับแก้ไขกล้ามเนื้อตาทั้ งสองข้างใหม่
 • case5. ชั้นตาคลายตัว

  หากทำชั้นตาไว้ไม่แข็งแรง มีโอกาสที่ชั้นตาจะคลายตัวได้ กรณีนี้จะแก้ไขได้ง่าย โดยการติกกาวธรรมชาติ, การเย็บฝังเปลือกตา หรือแก้ไขใหม่แบบไม่ต้องกรีด
 • case6. ดวงตาดูเล็กลงกว่าก่อนศัลยกรรม

  หากมีอาการหนังตาปิด แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข แม้จะศัลยกรรมดวงต าแล้ว อาจทำให้ตาดูเล็กกว่าก่อนศัลยกรรมได้ ในกรณีนี้จะทำการแก้ไข ดวงตาใหม่ให้เหมาะสม ทำให้ตาดูโตและชัดเจนขึ้น
 • case7. เกิดแผลเป็น หลังจากการศัลยกรรมตาส องชั้น เปิดหัวตา หรือหางตา

  หากเกิดแผลเป็นที่ใหญ่แล่ะชัดเจน จะต้องทำการศัลยกรรมบริเวณที่เกิด แผลเป็นใหม่ ทำการลบแผลเป็นออกอย่างระมัดระวังและปิดเย็บแผลใหม่
 • case8. ปิดตาไม่ได้

  กรณีที่ดึงหรือตัดกล้ามเนื้อออกมาเกินไป หลังการผ่าตัดอาจพบปัญหาปิ ดตาไม่สนิท แก้ด้วยการลด หรือปรับกล้ามเนื้อส่วนนั้นให้อ่อนลง
 • case9. ไม่ถูกใจ หรือดูไม่เป็นธรรมชาติ

  ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดในการการศัลยกรรม แต่เป็นกรณีที่ไม่ได้รู ปตาที่ต้องการ สามารถลบ คลายชั้นตาเดิม และออกแบบให้ใหม่ได้

ข้อควรพิจารณาหากต้องการรับการศัลยกรรมแก้ไข

การศัลยกรรม ไม่ใช่การศัลยกรรมทำตาสองชั้นอย่างง่ายๆ แต่คือการปรับรูปลักษณ์ของแต่ละบุคคลใหม่ โดยต้องคำนึงถึง ความกลมกลืนของดวงตาและใ บหน้าโดยรวม ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งความงามบราวน์จะพิจารณาความผสมผสานลงตัวระหว่างดวงตาและใบหน้า ด้วยวิธีการที่หลากหลาย อาทิเช่น การ ทำตาสองชั้น, การเปิดหัว,หางตา ,ปริมาณไขมันของดวงตา เพื่อเพิ่มความพึงพอใจเมื่อทำศัลยกรรมเรา

จุดเด่นของการศัลยกรรมแก้ไขดวงตา ในแบบของบราวน์

ไม่ใช่การศัลยกรรมใหม่ด้วยการจับชั้นตาอย่างง่ายๆ
แต่เป็นการศัลยกรรมใหม่เพื่อดวงตาสวยและสง่างาม

1. ความเหมาะสมในการออกแบบ

ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมดวงตาของบราวน์จะวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะขอ งแต่ละบุคคลอย่างละเอียด ทั้งความสมดุลของดวงตา ความเหมาะสม ควา มกลมกลืนของดวงตาแต่ละคู่ หมดห่วงเรื่องความผิดพลาด และจะได้ดวง ตาที่สวยสวยงามตั้งแต่การศัลยกรรมครั้งแรก

2. พิจารณาปัจจัยสำคัญของความผิดพลาดในการ ศัลยกรรมครั้งแรก

การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ถือเป็นจุดเด่นในการศัลยกรรม ดวงตาใหม่ของบราวน์ และจะปรับแก้ทั้งรูปร่าง โครงสร้าง แผลเป็น ความ เสียหายของเนื้อเยื่อ จากการศัลยกรรมครั้งแรก

3. ลดความเสียหายของเนื้อเยื่อ

เราพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติม เมื่อเรา ลดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อได้แล้ว ไม่เพียงแต่จะทำให้เกิดแผลเป็น และก ารบวมน้อยลง ยังช่วยให้การฟื้นตัวเร็วขึ้นได้อีกด้วย

4. ระบบการวิเคราะห์-วัดคำนวน-ฟื้นฟู

การจัดโครงสร้างที่สมบูรณ์แบบ เพื่อดวงตาใหม่ที่สวยงาม การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง ถือเป็นระบบที่ดีที่สุดเพื่อดวงตาที่สวยงาม

ภาพก่อน-หลัง

ชั้นตาคลายตัว

ชั้นตาสูงเกินไป

ชั้นของหิมะต่ำเกินไป

ปิดตาไม่ได้

ชั้นตาหนาเกินไป

ชั้นตา 2 ข้างไม่เท่ากัน

เกิดแผลเป็น หลังจากการศัลยกรรมตาสองชั้น เปิดหัวตา หรือหางตา

ข้อมูลการศัลยกรรม

 • ระยะเวลา การผ่าตัด

  30 ~ 1 ขั่วโมง

 • วิธีวางยาสลบ

  ยานอนหลับ

 • การพักรักษาตัว ในโรงพยาบาล

  ไม่จำเป็น

 • ระยะเวลาก ารตัดไหม

  ประมาณ 5~7 วัน

 • ระยะพักฟื้น

  หนึ่งอาทิตย์

การศัลยกรรมแก้ไขดวงตา

การศัลยกรรมแก้ไขดวงตา

ลบร่องรอยการศัลกรร
มครั้งก่อนอย่างหมดจด

เราศัลยกรรมเพื่อดวงตาที่สวยงาม, แต่บางครั้งก็มีโอกาสที่ผิดพลาดจนต้องทำการแ ก้ไข ซึ่งเกิดได้จากหลายกรณี อาทิเช่น กรณีที่เกิดความผิดพลาดของการศัลยกรรม จนเกิดผลข้างเคียง, กรณีไม่ได้รูปร่างที่ต้องการ, กรณีที่เกิดการคลายตัว คืนสภาพเ ป็นต้น การศัลยกรรมแก้ไขดวงตาจำเป็นต้องใช้ทักษะและการวิเคราะห์มากกว่าค รั้งแรกสิ่งที่สำคัญที่สุดของการแก้ไขศัลยกรรมใหม่ คือการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แน่ ชัด เพราะลักษณะทางกายวิภาคของแต่ละคนแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น กล้ามเนื้อที่ ยกเปลือกตา, ความหนาของผิวหนัง, ตำแหน่งลูกตาดำ, องศาของหางตา ดังนั้นจึง จำเป็นอย่างมากที่จะต้องวิเคราะห์หาสาเหตุอย่างละเอียดและแน่นอน เพื่อให้ได้ผล ลัพธ์ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งความงามบราวน์จะดำเนินกา รศัลยกรรมอย่างรอบคอบ ตามการคิดวิเคราะห์มาแล้วอย่างละเอียดเพื่อแก้ปัญหาเ หล่านี้

Process การศัลยกรรมแก้ไข

หมดกังวลเรื่องการศัลยกรรมครั้งใหม่ !
“เติมความสวยงามให้ดวงตา ผ่านกระบวนการแก้ไขอย่างเป็นระบบ”

ระยะเวลาที่เหมาะสมใ
นการศัลยกรรมครั้งใหม่

การกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมการศัลยกรรมครั้งใหม่ ขึ้นอยู่กับความแตกต่างขอ งแต่ละบุคคล ระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการศัลยกรรมครั้งใหม่ คือระยะเวลาปร ะมาณ 6 เดือนถึง 1 ปี หลังการผ่าตัดครั้งแรก เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างดวงตาให้มีเสถึย รภาพ บราวน์จะกำหนดระยะเวลาการศัลยกรรมแก้ไข หลังจากที่ได้ตรวจสอบอย่า งละเอียดแล้ว

 • 1. ผลลัพธ์ประมาณ 6 เ ดือนหลังการศัลยกรรม

 • 2. เมื่อผิวที่เป็นสีแดง บริเวณผ่าตัดหายไป

 • 3. ระยะเวลาอาจแตกต่า งกันแต่ละกรณี

 • 4.เมื่อการอักเสบหายไป

กรณีตัวอย่างที่จำเป็นต้อ
งรับการศัลยกรรมแก้ไข

 • กรณีที่1. ชั้นตาหนาเกินไป

  สาเหตุหลักคือ การไม่ได้กำจัดไขมันออกตอนศัลยกรรม คลายชั้นตาเดิมและกำจัดโครงสร้างไขมันที่ไม่จำเป็นออก จะช่วยทำให้ดว งตาเป็นธรรมชาติมากขึ้น
 • กรณีที่2. ชั้นตาสูงเกินไป

  เมื่อจับชั้นตาสูงเกินไป ปรับแก้ไขใหม่โดยกำหนดระยะสูงให้ต่ำลง วัดจา ณ ขณะลืมตา
 • กรณีที่3. ชั้นตาบาง

  สาเหตุหลักคือ จับชั้นตาต่ำเกินไปตั้งแต่ครั้งแรก หรือผิวหนังบริเวณดวงต าหย่อนคล้อยลง ต้องปรับยกชั้นตาขึ้น หรือเย็บใหม่ให้สูงกว่าชั้นตาเดิม
 • กรณีที่4. ชั้นตา 2 ข้างไม่เท่ากัน

  อาจเกิดได้จากการจับชั้นตาผิด, หรือกล้ามเนื้อที่ยกชั้นตาอ่อนแรงลง ต้องทำการทำลายความสูงของชั้นตาเดิม และปรับแก้ไขกล้ามเนื้อตาทั้งสอ งข้างใหม่
 • กรณีที่5. ชั้นตาคลายตัว

  หากทำชั้นตาไว้ไม่แข็งแรง มีโอกาสที่ชั้นตาจะคลายตัวได้ กรณีนี้จะแก้ไขได้ง่าย โดยการติกกาวธรรมชาติ, การเย็บฝังเปลือกตา หรือแก้ไขใหม่แบบไม่ต้องกรีด
 • กรณีที่6. ดวงตาดูเล็กลงกว่าก่อนศัลยกรรม

  หากมีอาการหนังตาปิด แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข แม้จะศัลยกรรมดวงตาแ ล้ว อาจทำให้ตาดูเล็กกว่าก่อนศัลยกรรมได้ ในกรณีนี้จะทำการแก้ไขดวงตาใหม่ให้เหมาะสม ทำให้ตาดูโตและชัดเจน ขึ้น
 • กรณีที่7. เกิดแผลเป็น หลังจากการศัลยกรรมตาสองชั้น เปิดหัวตา หรือหางตา

  หากเกิดแผลเป็นที่ใหญ่แล่ะชัดเจน จะต้องทำการศัลยกรรมบริเวณที่เกิดแ ผลเป็นใหม่ ทำการลบแผลเป็นออกอย่างระมัดระวังและปิดเย็บแผลใหม่
 • กรณีที่8. ปิดตาไม่ได้

  กรณีที่ดึงหรือตัดกล้ามเนื้อออกมาเกินไป หลังการผ่าตัดอาจพบปัญหาปิดต ไม่สนิท แก้ด้วยการลด หรือปรับกล้ามเนื้อส่วนนั้นให้อ่อนลง
 • กรณีที่9. ไม่ถูกใจ หรือดูไม่เป็นธรรมชาติ

  ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดในการการศัลยกรรม แต่เป็นกรณีที่ไม่ได้รู ปตาที่ต้องการ สามารถลบ คลายชั้นตาเดิม และออกแบบให้ใหม่ได้

ข้อควรพิจารณาหากต้องก ารรับการศัลยกรรมแก้ไข

การศัลยกรรม ไม่ใช่การศัลยกรรมทำตาสองชั้นอย่างง่ายๆ แต่คือการปรับรูปลักษ ณ์ของแต่ละบุคคลใหม่ โดยต้องคำนึงถึง ความกลมกลืนของดวงตาและใบหน้าโดย รวม ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งความงามบราวน์จะพิจารณาความผสมผสานลงตัวระห ว่างดวงตาและใบหน้า ด้วยวิธีการที่หลากหลาย อาทิเช่น การทำตาสองชั้น, การเปิ ดหัว,หางตา ,ปริมาณไขมันของดวงตา เพื่อเพิ่มความพึงพอใจเมื่อทำศัลยกรรมเรา

จุดเด่นของการศัลยกรรมแก้
ไขดวงตา ในแบบของบราวน์

ไม่ใช่การศัลยกรรมใหม่ด้วยการจับชั้นตาอย่างง่ายๆ แต่เป็นการศัลยกรรมใหม่เพื่อ ดวงตาสวยและสง่างาม

1. ความเหมาะสมในการออกแบบ

ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมดวงตาของบราวน์จะวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุ คคลอย่างละเอียด ทั้งความสมดุลของดวงตา ความเหมาะสม ความกลมกลืนของดว งตาแต่ละคู่ หมดห่วงเรื่องความผิดพลาด และจะได้ดวงตาที่สวยสวยงามตั้งแต่การ ศัลยกรรมครั้งแรก

2. พิจารณาปัจจัยสำคัญของความผิดพลาดในการศัลยกรรมค รั้งแรก

การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ถือเป็นจุดเด่นในการศัลยกรรมดวงตาใ หม่ของบราวน์ และจะปรับแก้ทั้งรูปร่าง โครงสร้าง แผลเป็น ความเสียหายของเนื้อ เยื่อ จากการศัลยกรรมครั้งแรก

3. ลดความเสียหายของเนื้อเยื่อ

เราพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติม เมื่อเราลดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อได้แล้ว ไม่เพียงแต่จะทำให้เกิดแผลเป็น และกา รบวมน้อยลง ยังช่วยให้การฟื้นตัวเร็วขึ้นได้อีกด้วย

4. ระบบการวิเคราะห์-วัดคำนวน-ฟื้นฟู

การจัดโครงสร้างที่สมบูรณ์แบบ เพื่อดวงตาใหม่ที่สวยงาม การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง ถือเป็นระบบที่ดีที่สุดเพื่อดวงตาที่สวยงาม

ภาพก่อน-หลัง

ชั้นตาคลายตัว

ชั้นตาสูงเกินไป

ชั้นของหิมะต่ำเกินไป

ปิดตาไม่ได้

ชั้นตาหนาเกินไป

ชั้นตา 2 ข้างไม่เท่ากัน

เกิดแผลเป็น หลังจากการศัลยกรรมตาสองชั้น เปิดหัวตา หรือหางตา

ข้อมูลการศัลยกรรม

 • ระยะเวลาการผ่าตัด

  1 ขั่วโมง

 • วิธีวางยาสลบ

  ยานอนหลับ

 • การพักรักษาตัว
  ในโรงพยาบาล

  ไม่จำเป็น

 • ระยะเวลาการตัดไหม

  ประมาณ 5~7 วัน

 • ระยะพักฟื้น

  หนึ่งอาทิตย์