วิธีการยึดตรึงแบบธรรมชาติ

วิธีการยึดตรึงแบบธรรมชาติ

Eyelids that last! A natural double eyelid even
when closing your eyes

อะไรคือวิธีการยึดเกาะแบบธรรมชาติ?

วิธีการยึดเกาะแบบธรรมชาติของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ไม่ใช่วิธีเชื่อมโยงกลุ่มเซลล์ใต้ตาและผิวหนังด้วยการฝืนธรรมชาติ ด้วยการใช้แรงของเส้ นไหมเพื่อสร้างตาสองชั้นแบบหลอกตา ด้วยวิธีการศัลยกรรมตาสองชั้นกรีดหรือแบบการฝั่งทั่วๆไป แต่วิธีการศัลยกรรมที่มากด้วยความเชี่ยวชาญของศ ูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์สร้างตาสองชั้นอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่รู้สึกหลอกตา ด้วยการยึดเกาะอย่างเป็นธรรมชาติของเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง

การศัลยกรรมดวงตาแบบทั่วไป (วิธีการฝัง) vs
วิธีแบบธรรมชาติของศูนย์ศัลยกรรมบราวน์

วิธีการฝัง วิธีแบบธรรมชาติของศูนย์
ศัลยกรรมความงามบราวน์
VS
ให้ความรู้สึกหลอกตา ผลการศัลยกรรม เป็นธรรมชาติเหมือนตาสองชั้นที่มีมาแต่กำเนิด
ใช้เส้นไหมในการทำจึงทำให้ปมที่ทำไว้สามารถคลายตัวได้ การรักษาหลังผ่าตัด สร้างการยึดเกาะที่เป็นธรรมชาติใต้ผิวหนัง จึงปมที่ยึดเกาะไว้จึงคลายไม่ได้
เมื่อหลับตาจะเห็นร่องรอยแผลเป็นของรอยการเย็บ แผลเป็น ศัลยกรรมด้วยเข็ม ถึงแม้ปิดตาก็ไม่มีรอยแผลการเย็บ
ใช้ระยะเวลาการรักษารอยแผลในการเย็บ ระยะเวลาการพักฟื้น ไม่มีแผลการเย็บ จึงมีอาการบวม น้อยและระยะเวลาการพักฟื้นน้อย

คุณสมบัติของวิธียึดเกาะแบบธรรมชา
ติของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

 • 1. ไม่เกิดรอยแผลเ ป็น

  การศัลยกรรมด้วยรูเข็มที่ขน าดเล็กมากจนไม่เกิดรอยแผล เป็น

 • 2. เป็นธรรมชาติ

  สร้างตาสองชั้นพร้อมกับการ จำกัดไขมันที่ดวงตา ดังนั้นเ มื่อลืมตาและหลับตาจะดูเป็น ธรรมชาติ

 • 3. ชั้นตาไม่คลายป มง่าย

  สร้างการยึดเกาะระหว่างกล้า มเนื้อบริเวณดวงตาที่อยู่ใต้ผิว หนังและผิวหนัง จึงไม่มีผลเ สียในการแก้ไข

 • 4. สามารถตรวจสอ บรูปทรงได้ระหว่าง การศัลยกรรม

  สะดวกในการแก้ไขความไม่เ ท่ากันของรูปทรงเพราะสามา รถตรวจสอบความสูงของตาส องชั้นในระหว่างการศัลยกรร มได้

 • 5. มองไม่เห็นร่องร อยเส้นไหม

  เพราะใช้เส้นไหมธรรมชาติจึ งมองไม่เห็นร่องรอยเส้นไหม

 • 6. ระยะเวลาการพัก ฟื้นน้อยและระยะเว ลาการศัลยกรรมสั้น

  ระยะเวลาศัลยกรรมไม่เกิน 20 นาที การพักฟื้นเร็วเนื่องจากมี อาการบวมน้อย

 • 7. กำจัดไขมันของ ชั้นตาไปพร้อมๆกัน!

  ในระหว่างทำตาสองสั้นสามาร ถทำให้ดวงตาที่หนาดูบางลง

 • 8. ความเชี่ยวชาญก ารศัลยกรรมดวงตาเ ป็นระยะเวลาหลายปี

  สามารถสร้างดวงตาที่สวยงาม ดูเหมาะสม แบบที่ไม่สามารถเ ลียนแบบได้

วิธีการยึดเกาะที่เป็นธรรมชาติของศูนย์ศัลกรรม ความงามบราวน์,การศัลยกรรมดวงตาที่เหมาะกั บรูปหน้าของคุณอย่างแน่นอน

วิธีการยึดเกาะแบบธรรมชาติของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ สามารถนำไปใช้ได้กับรูปทรงใบหน้าโดยรวม และรูปทรงดวงตาของผู้ป่วยแต่ละราย อีกด้วย

ภาพถ่ายก่อนและหลัง

Inline

Outline

Inoutline

ข้อมูลการศัลยกรรม

 • ระยะเวลา การผ่าตัด

  20นา

 • วิธีวางยาสลบ

  ยาสลบแบบทำให้หลับ

 • การพักรักษาตัว ในโรงพยาบาล

  สามารถกลับไปรัก ษาตัวที่บ้านได้เลย

 • ระยะเวลาก ารตัดไหม

  3-5 วัน

 • ระยะพักฟื้น

  1 สัปดาห์หลังผ่าตัด

วิธีการยึดตรึงแบบธรรมชาติ

วิธีการยึดตรึงแบบธรรมชาติ
ไร้ปัญหาปมที่คลายตัวตลอดไป! ตาสองชั้นที่ดูเป็นธรรมชาติ ไม่เกิดรอยแผลแม้ตอนหลับตา

อะไรคือวิธีการยึดเกาะแบบธรรมชาติ?

วิธีการยึดเกาะแบบธรรมชาติของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ไม่ใช่วิธีเชื่อมโยงกลุ่มเซลล์ใต้ตาและผิวหนังด้วยการฝืนธรรมชาติ ด้วยการใช้แรงของเส้ นไหมเพื่อสร้างตาสองชั้นแบบหลอกตา ด้วยวิธีการศัลยกรรมตาสองชั้นกรีดหรือแบบการฝั่งทั่วๆไป แต่วิธีการศัลยกรรมที่มากด้วยความเชี่ยวชาญของศ ูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์สร้างตาสองชั้นอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่รู้สึกหลอกตา ด้วยการยึดเกาะอย่างเป็นธรรมชาติของเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง

การศัลยกรรมดวงตาแบบทั่วไป
(วิธีการฝัง) vs วิธีแบบธรรม
ชาติของศูนย์ศัลยกรรมบราวน์

วิธีการฝัง วิธีแบบธรรมชาติของศูน ย์ศัลยกรรมความงามบราวน์
VS
ให้ความรู้สึกหลอกตา ผลการ
ศัลยกรรม
เป็นธรรมชาติเหมือนตา
สองชั้นที่มีมาแต่กำเนิด
ใช้เส้นไหมในการทำจึงทำให้ป
มที่ทำไว้สามารถคลายตัวได้
การรักษา
หลังผ่าตัด
สร้างการยึดเกาะที่เป็นธรรมช
าติใต้ผิวหนัง จึงปมที่ยึดเกาะ
ไว้จึงคลายไม่ได
เมื่อหลับตาจะเห็นร่องรอย
แผลเป็นของรอยการเย็บ
แผลเป็น ศัลยกรรมด้วยเข็ม ถึงแม้ปิ
ดตาก็ไม่มีรอยแผลการเย็บ
ใช้ระยะเวลาการรักษ
ารอยแผลในการเย็บ
ระยะเวลา
การพักฟื้น
ไม่มีแผลการเย็บ จึงมีอาการบวม
น้อยและระยะเวลาการพักฟื้นน้อย

คุณสมบัติของวิธียึดเกาะแบบธรรมชา
ติของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

 • 1. ไม่เกิดรอยแผลเป็น

  การศัลยกรรมด้วยรูเข็มที่ขนาดเ ล็กมากจนไม่เกิดรอยแผลเป็น

 • 2. เป็นธรรมชาติ

  สร้างตาสองชั้นพร้อมกับการจำกั ดไขมันที่ดวงตา ดังนั้นเมื่อลืมต าและหลับตาจะดูเป็นธรรมชาติ

 • 3. ชั้นตาไม่คลายปมง่าย

  สร้างการยึดเกาะระหว่างกล้ามเนื้ อบริเวณดวงตาที่อยู่ใต้ผิวหนังแล ะผิวหนัง จึงไม่มีผลเสียในการแ ก้ไข

 • 4. สามารถตรวจสอบรูป ทรงได้ระหว่างการศัลยก รรม

  สะดวกในการแก้ไขความไม่เท่า กันของรูปทรงเพราะสามารถตร วจสอบความสูงของตาสองชั้นใน ระหว่างการศัลยกรรมได้

 • 5. มองไม่เห็นร่องรอยเ ส้นไหม

  เพราะใช้เส้นไหมธรรมชาติจึงมอ งไม่เห็นร่องรอยเส้นไหม

 • 6. ระยะเวลาการพักฟื้น น้อยและระยะเวลาการศั ลยกรรมสั้น

  ระยะเวลาศัลยกรรมไม่เกิน 20 นาที การพักฟื้นเร็วเนื่องจากมีอ าการบวมน้อย

 • 7. กำจัดไขมันของชั้นต าไปพร้อมๆกัน !

  ในระหว่างทำตาสองสั้นสามารถ ทำให้ดวงตาที่หนาดูบางลง

 • 8. ความเชี่ยวชาญการศั ลยกรรมดวงตาเป็นระยะ เวลาหลายปี

  สามารถสร้างดวงตาที่สวยงาม ดูเ หมาะสม แบบที่ไม่สามารถเลียน แบบได้

วิธีการยึดเกาะที่เป็นธรรมชาติของศูน ย์ศัลกรรมความงามบราวน์,การศัลยก รรมดวงตาที่เหมาะกับรูปหน้าของคุณ อย่างแน่นอน

วิธีการยึดเกาะแบบธรรมชาติของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ สามารถนำไปใ ช้ได้กับรูปทรงใบหน้าโดยรวม และรูปทรงดวงตาของผู้ป่วยแต่ละรายอีกด้วย

ภาพถ่ายก่อนและหลัง

Inline

Outline

Inoutline

ข้อมูลการศัลยกรรม

 • ระยะเวลาการผ่าตัด

  20นาที

 • วิธีวางยาสลบ

  ยาสลบแบบทำให้หลับ

 • การพักรักษาตัว
  ในโรงพยาบาล

  สามารถกลับไปรักษ
  าตัวที่บ้านได้เลย

 • ระยะเวลาการตัดไหม

  3-5 วัน

 • ระยะพักฟื้น

  1 สัปดาห์หลังผ่าตัด