การศัลยกรรมขากรรไกรรูปทรงสี่เหลี่ยม

การศัลยกรรมขากรรไกรรูปทรงสี่เหลี่ยม

แก้ไขกล้ามเนื้อที่หนาและขากรรไกรรูปทรงสี่เหลี่ยมที่เกิดการ
เติบโตขึ้นไปพร้อมๆกันจึงสร้างคางที่เรียวเล็กมากกว่าเดิม

ถ้าตัดเพียงกระดูก ใบหน้ารูปทรงสีเ
หลี่ยมเพียงอย่างเดียวได้หรือไม่ ?

การแก้ไขกล้ามเนื้อและกระดูกคางเพื่อลดใบหน้ารูปทรงสีเหลี่ยมเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องดำเนินการไปพร้อมๆกัน เมื่อมองจากด้านหน้า หากคางส่วนใหญ่กว้างและกล้ามเนื้อเจริญเติบโตไปพร้อมกับกระดูกส่วนมาก ในกรณีนี้ต้องดำเนินการแก้ไขกล้ามเนื้อพร้อมกับก ารกำจัดกระดูกเพื่อแก้ไขขากรรไกรทรงเหลี่ยมไปพร้อมๆกัน นอกจากนั้น เพราะกระดูกคางส่วนใหญ่มีความหนาและใหญ่มากยิ่งขั้น ต้องลดความหนาแ ละความใหญ่ของกระดูก ซึ่งจะสามารถให้ผลลัพธ์การแก้ไขขากรรไกรทรงเหลี่ยมที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขั้น

กล่าวว่าการตัดกระดูกแบบไม่มีการวางแผนเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ใบหน้าเรียวเล็ก
ลดขนาดของกระดูก + ลดความหนาของกระดูก + แก้ไขกล้ามเนื้อ
= การแก้ไขที่มีประสิทธิภาพของขากรรไกรรูปทรงสี่เหลี่ยม

 • ขนาดของกระดูกคาง

 • ความหนาของกระดูกคาง

 • กล้ามเนื้อของคาง

วิธีการศัลยกรรมลดขากรรไกรรูปทรงสี่เหลี่ยม

การลดขากรรไกรรูปทรงสี่เหลี่ยมของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ ทำให้ได้ผลลัพธ์ของรูปทรงหน้าที่ดูเป็นธรรมชาติ มองดูเรียวเล็กกว่าเดิม ด้วยการ ลดกล้ามเนื้อที่เจริญเติบโตและการดำเนินการศัลยกรรมแบบตัดกระดูกภายนอก พร้อมทั้งจำกัดขากรรไกรรูปทรงสี่เหลี่ยมที่เจริญเติบโตไปพร้อมๆกัน

ทำไมการศัลยกรรมขาไกรรูปทรงสี่เหลี่ยมของศูนย
์ศัลยกรรมความงามบราวน์จึงเป็นคำตอบของคุณ?

การศัลยกรรมลดขากรรไกรรูปทรงสี่เหลี่ยม
ในแบบฉบับของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

การลดขากรรไกรรู
ปทรงสี่เหลี่ยมหลังใบหู
การลดขากรรไก
รรูปทรงสี่เหลี่ยม
การศัลยกรรมขากรรไกรรูป ทรงสี่เหลี่ยมในระดับมุมปาก
รูปแบบขากรร
ไกรรูปทรงสี่เหลี่ยม
ด้านประสิทธิภาพ กรณีที่ขากรรไกรรูปทรงสีเหลี่ย มหลังใบหูส่วนใหญ่เจริญเติบโต กรณีที่ขากรรไรรูปทร งสี่เหลี่ยมใหญ่ทั้งหมด กรณีที่ขากรรไกรรูปทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ ทั้งหมดและเจริญเติบโตจนถึงขากรรไ กรรูปทรงสี่เหลี่ยมในระดับมุมปาก
ผลการลดขากรรไ รรูปทรงสี่เหลี่ยม ผลด้านข้างมองเห็นได้ชัดแจน ผลด้านข้างและด้านหน้าดี สามารถมองเห็นผลด้านข้างและด้านหน้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลลัพธ์ของคางที่เร ียวเล็กจนถึงบริเวณปลายคาง
วิธีวางยาสลบ วางยาสลบแบบทำให้หลับ การวางยาสลบแบบทำให้ชาทั้งตัว การวางยาสลบแบบทำให้ชาทั้งตัว
Surgery Time Approx. 20 min 30 min to 1 hour 30 min to 1 hour
ระยะเวลาการผ่าตัด ประมาณ 20 นาที 30 นาที ~ 1ชั่วโมง 30 นาที ~ 1ชั่วโมง
บริเวณรอยผ่าตัด หลังใบหู 2cm รอยแผลในปาก รอยแผลในปาก
ข้อดี · เมื่อต้องการลดเพียงแค่ขากรร
  ไกรรูปทรงสี่เหลี่ยมหลังใบหู
· ไม่รวมการวางยาสลบ
· ระยะเวลาการผ่าตัดสั้น
· การพักฟื้นเร็ว
· ไม่รวมที่เกี่ยวกับรอบแผลในปาก
· ผลลัพธ์ด้านข้างและด้านหน้าทั้งหม ดออกมาดี · ผลลัพธ์ด้านข้างและด้านหน้าดีเยี่ยม
· เรียวเล็กจนถึงบริเวณปลายคาง
· สามารถแก้ไขกล้ามเนื้อที่พัฒนา
  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กรณีที่ไม่เหมาะสม · ต้องการผลลัพธ์ด้านหน้า
· ต้องการลดความใหญ่ของขากรร ไกรรูปทรงสี่เหลี่ยมโดยรวม
· ต้องการผลลัพธ์การแก้ไขจนถึงปลาย คาง
· ขากรรไกรรูปทรงสี่เหลี่ยมที่ระดับมุม ปากถูกพัฒนา
· ต้องการผลลัพธ์การแก้ไขจนถึงปลา ยคาง

การศัลยกรรมความงามที่แพทย์เ
จ้าของสิทธิบัตรเป็นผู้สรรสร้าง

การศัลยกรรมโครงหน้าทั้งหมดของศูนย์ศ ัลยกรรมความงามบราวน์ดำเนินการโดยค ุณหมอคิมแทกยู

คุณหมอคิมแทกยูเป็นผู้ดำเนินการศัลยกรรมให้ผู้ป่วยที่ทำกา รศัลยกรรมที่ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ เริ่มตั้งแต่ขั้นต อนเริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้ายสามารถเข้าพบปรึกษากับคุณ หมอคิมแทกยูได้ในทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษาก่อ นดำเนินการศัลยกรรม จนกระทั้งการสังเกตผลหลังดำเนินกา รศัลยกรรมคุณหมอคิมแทกยูคิดค้นสิทธิบัตรการศัลยกรรมทั้ งหมดเกี่ยวกับการศัลยกรรมโครงหน้าของศูนย์ศัลยกรรมควา มงามบราวน์ เช่น การศัลยกรรมจมูกโครงหน้า การศัลยกรร มคางรูปทรงสี่เหลี่ยมในระดับมุมปาก การศัลยกรรมแบบยึด ตึงโหนกแก้มภายใน 30 นาที การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรู ปทรงทรง V คว่ำ(v คว่ำ) เพิ่มความยาว และการศัลยกรรมตั ดต่อกระดูกรูปทรงทรง V คว่ำ (การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรู ปแบบv คว่ำ) เป็นต้น ไม่เพียงเท่านั้นยังประสบความสำเร็จ ด้านเทคนิคการศัลยกรรมด้านโครงหน้าของประเทศเกาหลีผ ่านกิจกรรมทางวิชาการและการค้นคว้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด

ภาพถ่ายก่อนและหลัง

การศัลยกรรมขากรรไกรรูปทรงสี่เหลี่ยม, การศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3D,
การศัลยกรรมจมูก 3D CT(การศัลยกรรมแก้ไขจมูก), การปลูกถ่ายไขมันเลิฟลี่เฟส

การศัลยกรรมขากรรไกรรูปทรงสี่เหลี่ยม, การผ่าตัดยึดตรึงโหนกแก้ม 30, การศัลยกรรมจมูก 3D CT(การศัลยกรรมแก้ไขจมูก)

ข้อมูลการศัลยกรรม

 • ระยะเวลา การผ่าตัด

  40 นาที~3ชั่วโมง

 • วิธีวางยาสลบ

  ยาสลบแบบทำให้ชา

 • การพักรักษาตัว
  ในโรงพยาบาล

  พักรักษาตัว1 วัน

 • ระยะเวลาก
  ารตัดไหม

  ประมาณ 2สัปดาห ์หลังการศัลยกรรม

 • ระยะพักฟื้น

  7วัน

การศัลยกรรมขากรรไกรรูปทรงสี่เหลี่ยม

การศัลยกรรมขากรรไกรรูปทรงสี่เหลี่ยม
แก้ไขกล้ามเนื้อที่หนาและขากรรไกรรูปทรงสี่เหลี่ยมที่เกิดก ารเติบโตขึ้นไปพร้อมๆกันจึงสร้างคางที่เรียวเล็กมากกว่าเดิม

ถ้าตัดเพียงกระดูกใบหน้ารูปทรงสี
เหลี่ยมเพียงอย่างเดียวได้หรือไม่ ?

การแก้ไขกล้ามเนื้อและกระดูกคางเพื่อลดใบหน้ารูปทรงสีเหลี่ยมเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้อ งดำเนินการไปพร้อมๆกัน เมื่อมองจากด้านหน้า หากคางส่วนใหญ่กว้างและกล้าม เนื้อเจริญเติบโตไปพร้อมกับกระดูกส่วนมาก ในกรณีนี้ต้องดำเนินการแก้ไขกล้าม เนื้อพร้อมกับการกำจัดกระดูกเพื่อแก้ไขขากรรไกรทรงเหลี่ยมไปพร้อมๆกัน นอกจ ากนั้น เพราะกระดูกคางส่วนใหญ่มีความหนาและใหญ่มากยิ่งขั้น ต้องลดความหน าและความใหญ่ของกระดูก ซึ่งจะสามารถให้ผลลัพธ์การแก้ไขขากรรไกรทรงเหลี่ ยมที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขั้น

กล่าวว่าการตัดกระดูกแบบไม่มีการวางแผนเพี ยงอย่างเดียวนั้น ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ใบหน้าเรียวเล็ก
ลดขนาดของกระดูก + ลดความหนาของกระดูก + แก้ไขกล้ามเนื้อ = การแก้ไขที่มีประสิทธิภาพของขากรรไกรรูปทรงสี่เหลี่ยม

 • ขนาดของกระดูกคาง

 • ความหนาของกระดูกคาง

 • กล้ามเนื้อของคาง

วิธีการศัลยกรรมลดขาก
รรไกรรูปทรงสี่เหลี่ยม

การลดขากรรไกรรูปทรงสี่เหลี่ยมของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ ทำให้ได้ผล ลัพธ์ของรูปทรงหน้าที่ดูเป็นธรรมชาติ มองดูเรียวเล็กกว่าเดิม ด้วยการลดกล้ามเนื้อ ที่เจริญเติบโตและการดำเนินการศัลยกรรมแบบตัดกระดูกภายนอก พร้อมทั้งจำกัด ขากรรไกรรูปทรงสี่เหลี่ยมที่เจริญเติบโตไปพร้อมๆกัน

ทำไมการศัลยกรรมขาไกรรูปทรงสี่เห
ลี่ยมของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราว
น์จึงเป็นคำตอบของคุณ?

การศัลยกรรมลดขากรรไกรรูปทรงสี่เ
หลี่ยมในแบบฉบับของศูนย์ศัลยกรรม
ความงามบราวน์

การลดขากรรไกรรูป
ทรงสี่เหลี่ยมหลังใบหู
การลดขากรรไก
รรูปทรงสี่เหลี่ยม
การศัลยกรรมขากรร
ไกรรูปทรงสี่เหลี่ยม
ในระดับมุมปาก
รูปแบบขา กรรไกรรู ปทรงสี่เห ลี่ยม
ด้านประ สิทธิภาพ กรณีที่ขากรรไก รรูปทรงสีเหลี่ย มหลังใบหูส่วนใ หญ่เจริญเติบโต กรณีที่ขากรรไรรูปทร งสี่เหลี่ยมใหญ่ทั้งหมด กรณีที่ขากรรไกรรูปท รงสี่เหลี่ยมใหญ่ทั้งหมด และเจริญเติบโตจนถึง ขากรรไกรรูปทรงสี่เห ลี่ยมในระดับมุมปาก
ผลการลด ขากรรไร รูปทรงสี่เห ลี่ยม ผลด้านข้างมอง เห็นได้ชัดแจน ผลด้านข้างแ ละด้านหน้าดี สามารถมองเห็นผลด้า นข้างและด้านหน้าโด ยเฉพาะอย่างยิ่งผลลัพ ธ์ของคางที่เรียวเล็กจ นถึงบริเวณปลายคาง
วิธีวาง ยาสลบ วางยาสลบแ บบทำให้หลับ การวางยาสลบแ บบทำให้ชาทั้งตัว การวางยาสลบแ บบทำให้ชาทั้งตัว
ระยะเวลา การผ่าตัด ประมาณ 20 นาที 30 นาที ~ 1ชั่วโมง 30 นาที ~ 1ชั่วโมง
บริเวณร อยผ่าตัด หลังใบหู 2cm รอยแผลในปาก รอยแผลในปาก
ข้อดี · เมื่อต้องการลดเพีย งแค่ขากรรไกรรูปท รงสี่เหลี่ยมหลังใบหู
· ไม่รวมการวางยาส ลบ
· ระยะเวลาการผ่าตัด สั้น
· การพักฟื้นเร็ว
· ไม่รวมที่เกี่ยวกับร อบแผลในปาก
· ผลลัพธ์ด้านข้างแล ะด้านหน้าทั้งหมด ออกมาด · ผลลัพธ์ด้านข้างและ ด้านหน้าดีเยี่ยม
· เรียวเล็กจนถึงบริเว ณปลายคาง
· สามารถแก้ไขกล้าม เนื้อที่พัฒนาได้อย่า งมีประสิทธิภาพ
กรณีที่ไม ่เหมาะสม · ต้องการผลลัพธ์ด้า นหน้า
· ต้องการลดความให ญ่ของขากรรไกรรู ปทรงสี่เหลี่ยมโดย รวม
· ต้องการผลลัพธ์การ แก้ไขจนถึงปลายคา ง
· ขากรรไกรรูปทรง สี่เหลี่ยมที่ระดับมุม ปากถูกพัฒนา
· ต้องการผลลัพธ์การ แก้ไขจนถึงปลายคา ง

การศัลยกรรมความงามที่แพทย์เ
จ้าของสิทธิบัตรเป็นผู้สรรสร้าง

การศัลยกรรมโครงหน้าทั้งหมดของศูนย์ศัลยกรรมค วามงามบราวน์ดำเนินการโดยคุณหมอคิมแทกยู

คุณหมอคิมแทกยูเป็นผู้ดำเนินการศัลยกรรมให้ผู้ป่วยที่ทำการศัลยกรรม ที่ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงขั้นตอน สุดท้าย สามารถเข้าพบปรึกษากับคุณหมอคิมแทกยูได้ในทุกขั้นตอนเริ่ม ตั้งแต่การให้คำปรึกษาก่อนดำเนินการศัลยกรรม จนกระทั้งการสังเกตผ ลหลังดำเนินการศัลยกรรม คุณหมอคิมแทกยูคิดค้นสิทธิบัตรการศัลยกร รมทั้งหมดเกี่ยวกับการศัลยกรรมโครงหน้าของศูนย์ศัลยกรรมความงามบ ราวน์ เช่น การศัลยกรรมจมูกโครงหน้า การศัลยกรรมคางรูปทรงสี่เหลี่ย มในระดับมุมปาก การศัลยกรรมแบบยึดตึงโหนกแก้มภายใน 30 นาที การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรงทรง V คว่ำ(v คว่ำ) เพิ่มความยาว และ การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรงทรง V คว่ำ (การศัลยกรรมตัดต่อกระด ูกรูปแบบv คว่ำ) เป็นต้น ไม่เพียงเท่านั้นยังประสบความสำเร็จด้านเทค นิคการศัลยกรรมด้านโครงหน้าของประเทศเกาหลีผ่านกิจกรรมทางวิชาก ารและการค้นคว้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด

ภาพถ่ายก่อนและหลัง

การศัลยกรรมขากรรไกรรูปทรงสี่เหลี่ยม, การศัลยกรรมหมุนโหนกแก้ มยกกระชับ 3D, การศัลยกรรมจมูก 3D CT(การศัลยกรรมแก้ไขจมูก),การปลูกถ่ายไขมันเลิฟลี่เฟส

การศัลยกรรมขากรรไกรรูปทรงสี่เหลี่ยม, การผ่าตัดยึดตรึงโหนกแก้ม 30 นาทีของ, การศัลยกรรมจมูก 3D CT(การศัลยกรรมแก้ไขจมูก)

ข้อมูลการศัลยกรรม

 • ระยะเวลาการผ่าตัด

  40 นาที~ 3ชั่วโมง

 • วิธีวางยาสลบ

  ยาสลบแบบทำให้ชา

 • การพักรักษาตัว ในโรงพยาบาล

  พักรักษาตัว1 วัน

 • ระยะเวลาการตัดไหม

  ประมาณ 2สัปดาห ์หลังการศัลยกรรม

 • ระยะพักฟื้น

  7วัน