ศัลยกรรมลดขนาดหน้าอก

ศัลยกรรมลดขนาดหน้าอก

ศัลยกรรมลดขนาดหน้าอกคือ?

ในกรณีที่หน้าอกมีขนาดใหญ่เกินเมื่อเปรียบเทียบกับสรีระ ซึ่งไมได้ส่งผลเพียงแค่ปัญหารูปร่างภายนอกเท่านั้น ยังส่งผลกระทบต่อการทำกิจกรรมทางกีฬ าหรือการใช้ชีวิตประจำวันต่างๆได้ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดอาการต่างๆเช่น ทำให้เกิดหัดเปื่อยใต้หน้าอก เคล็ดขัดยอกหัวไหล่ ปวดบริเวณกระดูกสันหลัง กระดูกต้นคอได้ การศัลยกรรมลดขนาดหน้าอกนั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางด้านความงามของเต้านมที่ใหญ่เกินไปเท่านั้น แต่เป็นศัลยกรรมที่จำเป็นต่อก ารฟื้นฟูร่างหาย จิตใจ สุขภาพ และความมั่นใจได้

กรณีที่จำเป็นสำหรับการศัลยกรรมลดขนาดหน้าอก

วิธีการศัลยกรรม ลดขนาดหน้าอก

 • วิธีการผ่ารอบปานนม

  เป็นวิธีการใช้ในกรณีที่ไม่ได้เมีเนื้อมากหรือ ไม่ได้หย่อนคล้อยมาจนเกืนไป ถือว่าเป็นวิ ธีการที่ทิ้งรอยแผลเป็นไว้น้อยที่สุดและได้รับ ผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติมากที่สุด ช่วยลดขนา ดของต่อมน้ำนมทั้งสองข้าง วมถึงมีขีดจำกัด จะไม่เหมาะสมกับขนาดเต้านมที่มีขนาดใหญ ่เกินไป

 • วิธีการผ่าแนวตั้งฉาก

  เป็นวิธีการผ่าตัดที่นิยมใช้กันเป็นอย่างมาก ด้วยวิธีการผ่าตัดที่รักษาข้อดีและข้อเสียของ การผ่าตัดแบบ รูปตัว O กับวิธีการผ่าตัดรอบปานนม หากมีการดำเนินการผ่าตัดแนวตั้ งฉากกับผ่าตัดปานนมไปพร้อมกัน ถือว่าเป็น วิธีการที่กำจัดเอาผิวหนัง ไขมันและโครงสร้า งของเต้านมออก ซึ่งการดำจัดโครงสร้างขอ งเต้านมนั้นสามารทำได้และเป็นที่พึงพอใจข องคนไข้

 • การผ่าตัดแบบ รูปตัว O

  ในกรณีที่มีเต้านมที่ใหญ่เกินปกติ ถือว่าเป็นวิ ธีการเหมาะสมสำหรับการจัดปริมาณของโคร งสร้าง มีข้อเสียตรงที่มีแผลเป็นเยอะ ด้วยข้อ เสียตรงจุดนี้ทำให้ไม่ค่อยมีคนทำสักเท่าไหร่ แต่หากมีหน้าอกที่หย่อนคล้อยเยอะและปริมา ณในการลดขนาดในจำนวนทีเยอะ จะต้องนำ วิธีการนี้มาใช้

ศัลยกรรมแก้ไขหน้าอกที่หย่อนคล้อย

ในตอนที่อายุยังน้อย หรือก่อนคลอดบุตร หน้าอกยังมีความเต่งตึง และความอิ่มเอิบที่พอดี เมื่อให้นมบุตรหรือการคลอดบุตรจะทำให้สภาพของหน้าอกค่อ ยๆหย่อนคล้อย ยิ่งอายุเพิ่มมากขึ้น ยังทำให้หน้าอกเราหย่อนคล้อยตามการหย่อนยานของผิวหนังเช่นกัน สาเหตุที่ทำให้หน้าอกหย่อนคล้อย เนื่องจากเส้น ใยของความเต่งตึงที่ช่วยรักษาความเต่งตึงของหน้าอดเริ่มขยายตัวขึ้นจนไม่สามารถรองรับน้ำหนักของหน้าอกได้ ดังนั้นจึงจำเป็ฯต้องช่วยสร้างความยืดยุ่ นให้แก่เส้นใยของความเต่งตึงที่เปลี่ยนสภาพไปแล้ว รวมถึงกำจัดโครงสร้างเต้านมและผิวหนังที่ขยายออกให้กลับไปอยู่ในตำแหน่งด้านบนอีกครั้ง

ในกรณีที่จำเป็นต้องลดขนาดหน้าอก

 • Normal

 • Case 1

  ในกรณีที่หัวนม ลงไปด้านล่างมา กกว่า 1cm หรือมากกว่าระดับร าวนม

 • Case 2

  ในกรณีที่หัวนมลงไปด้านล่างมาก กว่า 1~3cm หรือมากกว่าระดับข องราวนมหรืออยู่บนด้านด่านสุดข องโครงสร้างหน้าอก

 • Case 3

  ในกรณีที่หัวนมลงไปด้านล่างมาก กว่า 3cm หรือหัวนมหันทิศทางไ ปทางด้านล่าง โดยปกติแล้วหัวนมต้องอยู่ในระดั บที่เหนืออว่าราวนมประมาณ 4~5cm ในกรณีที่อยู่ต่ำกว่าราว นมมาก จำเป็นต้องมีการแก้ไขด้ว ยการศัลยกรรม

วิธีการศัลยกรรม

 • ในกรณีที่ไม่ได้หย่อนคล้อยมากเกินไปและมีขนาดหน้าอกที่เล็ก สามารถศัลยกรรมด้วยการขยายขนาดหน้าอกโดยใช้วัสดุเทียมก็ สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับคนไข้ได้

 • ในกรณีที่หย่อนคล้อยมาก สามารถดำเนินการจำกัดผิวที่ขยายออกผ่านการผ่าบริเวณปานนม หลังจากรวมโครงสร้างเต้านมเป็นทรงกรวยแล้วนำมายึดตรึงไว้ที่ผ ิวหนัง ซึ่งถือว่าเป็นการศัลยกรรมขยายหน้าอกตามความจำเป็น

ศัลยกรรมลดขนาดหน้าอก

ศัลยกรรมลดขนาดหน้าอก

ศัลยกรรมลดขนาดหน้าอกคือ?

ในกรณีที่หน้าอกมีขนาดใหญ่เกินเมื่อเปรียบเทียบกับสรีระ ซึ่งไมได้ส่งผลเพียงแค่ ปัญหารูปร่างภายนอกเท่านั้น ยังส่งผลกระทบต่อการทำกิจกรรมทางกีฬาหรือการใ ช้ชีวิตประจำวันต่างๆได้ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดอาการต่างๆเช่น ทำให้เกิดหัดเปื่อยใ ต้หน้าอก เคล็ดขัดยอกหัวไหล่ ปวดบริเวณกระดูกสันหลัง กระดูกต้นคอได้ การศั ลยกรรมลดขนาดหน้าอกนั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางด้านความงามของเต้านมที่ใ หญ่เกินไปเท่านั้น แต่เป็นศัลยกรรมที่จำเป็นต่อการฟื้นฟูร่างหาย จิตใจ สุขภาพ แล ะความมั่นใจได้

กรณีที่จำเป็นสำหรับการ
ศัลยกรรมลดขนาดหน้าอก

วิธีการศัลยกรรม ลดขนาดหน้าอก

วิธีการผ่ารอบปานนม

เป็นวิธีการใช้ในกรณีที่ไม่ได้เมีเ นื้อมากหรือไม่ได้หย่อนคล้อยมาจนเกืนไป ถือว่าเป็นวิธีการที่ทิ้งรอยแผลเป็นไว้น้อยที่สุดและได้รับผลลัพธ์ที่เป็นธรรม ชาติมากที่สุด ช่วยลดขนาดของต่อมน้ำนมทั้งสองข้าง รวมถึงมีขีดจำกัดจะ ไม่เหมาะสมกับขนาดเต้านมที่มีขนาดใหญ่เกินไป

วิธีการผ่าแนวตั้งฉาก

เป็นวิธีการผ่าตัดที่นิยมใช้กันเป็นอย่างมาก ด้วยวิธีการผ่าตัดที่รักษาข้อดีแ ละข้อเสียของการผ่าตัดแบบ รูปตัว O กับวิธีการผ่าตัดรอบปานนม หาก มีการดำเนินการผ่าตัดแนวตั้งฉากกับผ่าตัดปานนมไปพร้อมกัน ถือว่าเป็น วิธีการที่กำจัดเอาผิวหนัง ไขมันและโครงสร้างของเต้านมออก ซึ่งการดำ จัดโครงสร้างของเต้านมนั้นสามารทำได้และเป็นที่พึงพอใจของคนไข้

การผ่าตัดแบบ รูปตัว O

ในกรณีที่มีเต้านมที่ใหญ่เกินปกติ ถือว่าเป็นวิธีการเหมาะสมสำหรับการจัด ปริมาณของโครงสร้าง มีข้อเสียตรงที่มีแผลเป็นเยอะ ด้วยข้อเสียตรงจุด นี้ทำให้ไม่ค่อยมีคนทำสักเท่าไหร่ แต่หากมีหน้าอกที่หย่อนคล้อยเยอะและป ริมาณในการลดขนาดในจำนวนทีเยอะ จะต้องนำวิธีการนี้มาใช้

ศัลยกรรมแก้ไขหน้าอกที่หย่อนคล้อย

ในตอนที่อายุยังน้อย หรือก่อนคลอดบุตร หน้าอกยังมีความเต่งตึง และความอิ่มเอิบ ที่พอดี เมื่อให้นมบุตรหรือการคลอดบุตรจะทำให้สภาพของหน้าอกค่อยๆหย่อนคล้ อย ยิ่งอายุเพิ่มมากขึ้น ยังทำให้หน้าอกเราหย่อนคล้อยตามการหย่อนยานของผิวห นังเช่นกัน สาเหตุที่ทำให้หน้าอกหย่อนคล้อย เนื่องจากเส้นใยของความเต่งตึงที่ช่ว ยรักษาความเต่งตึงของหน้าอดเริ่มขยายตัวขึ้นจนไม่สามารถรองรับน้ำหนักของหน้ าอกได้ ดังนั้นจึงจำเป็ฯต้องช่วยสร้างความยืดยุ่นให้แก่เส้นใยของความเต่งตึงที่เป ลี่ยนสภาพไปแล้ว รวมถึงกำจัดโครงสร้างเต้านมและผิวหนังที่ขยายออกให้กลับไปอ ยู่ในตำแหน่งด้านบนอีกครั้ง

ในกรณีที่จำเป็นต้องลดขนาดหน้าอก

 • Normal

 • Case 1

  ในกรณีที่หัวนม ลงไปด้านล่างมาก กว่า 1cm หรือมากกว่าระดับราว นม

 • Case 2

  ในกรณีที่หัวนมลงไปด้านล่างม ากกว่า 1~3cm หรือมากกว่าระ ดับของราวนมหรืออยู่บนด้านด่า นสุดของโครงสร้างหน้าอก

 • Case 3

  ในกรณีที่หัวนมลงไปด้านล่างมาก กว่า 3cm หรือหัวนมหันทศทางไ ปทางด้านล่าง โดยปกติแล้วหัวนม ต้องอยู่ในระดับที่เหนืออว่าราวนม ประมาณ 4~5cm ในกรณีที่อยู่ ต่ำกว่าราว นมมาก จำเป็นต้องมีก ารแก้ไขด้ วยการศัลยกรรม

วิธีการศัลยกรรม

 • ในกรณีที่ไม่ได้หย่อนคล้อยมากเกินไปและมีขนาดหน้าอกที่เล็ก สามารถศัลยกรรมด้วยการขยายขนาดหน้าอกโดยใช้วัสดุเทียมก็สามาร ถสร้างความพึงพอใจให้กับคนไข้ได

 • ในกรณีที่หย่อนคล้อยมาก สามารถดำเนินการจำกัดผิวที่ขยายออกผ่านการผ่าบริเวณปานนม หลังจากรวมโครงสร้างเต้านมเป็นทรงกรวยแล้วนำมายึดตรึงไว้ที่ผิวหนัง ซึ่งถือว่าเป็นการศัลยกรรมขยายหน้าอกตามความจำเป็น