การกรีดด้วยการยึดตึงแบบธรรมชาติ

การกรีดด้วยการยึ
ดตึงแบบธรรมชาติ

ด้วยวิธีการกรีดด้วยการยึดตึงแบบธรรมชาติจะช่วยท
ำให้ตาดูเป็นสองชั้นอย่างเป็นธรรมชาติ

การกรีดด้วยการยึดตึงแบบธรรมชาติ คือ ?

วิธีการกรีดด้วยการยึดตึงแบบธรรมชาติในแบบของบราวน์เป็นวิธีการศัลยกรรมที่จะทำให้ดวงตาเป็นชั้นอย่างชัดเจนและเป็นธรรมชาติ แนวคิดใหม่ใหม่ข องการศัลยกรรมที่ใช้เพียงพื้นฐานของการยึดเกาะของเปลือกตาตามธรรมชาติ ขจัดข้อเสียของแผลเป็นที่มีมากเกินไปในการศัลยกรรมตาสองชั้น

การยึดตึงแบบธรรมชาติที่เหมาะกับดวงตาเรา

การศัลยกรรมดวงตาในแบบของบราวน์ที่เลือกเฉพาะสิ่งที่ดีในการปรับแก้ไข การยึดเกาะกันระหว่างเนื้อเยื่อ ! Line ธรรมชาติ!กาวธรรมชาติที่ไม่คลายตัว

สามารถกำจัดไขมัน,ผิวหนังส่วนที่หนา!
สามารถสร้างชั้นตาที่หลากหลาย

การศัลยกรรมด้วยกาวธรรมชาต
สามารถปรับแก้ไขดวงตาตกและดึงหนังตาที่หย่อนคล้อย
การปรับรูปดวงตาด้วยกาวธรรมชาติ

จุดเด่นของการศัลยกรรมด้วยกาวธรรมชาติ

 • 1. สามารถใช้ได้กับ ทุกกรณี

  กรณีที่ไม่พอใจดวงตาที่มีอยู่ หรือได้รับผลข้างเคียงบางอย่า งหลังผ่าตัด เเราสามารถแก้ไข ได้ด้วยความรู้ และประสบการ ณ์การอันยาวนาน

 • 2.การยึดติดอย่างสมบูรณ์แบบ

  ด้วยการยึดติดที่เนื้อเยื่อผิว ชั้น ตาจะชัดเจนอย่างถาวร หมดห่ วงเรื่องการคลายตัวถึงแม้เวลา จะผ่านไป

 • 3. เอาชนะข้อเสียข องการผ่าตัด

  ดวงตาเป็นธรรมชาติ ไร้แผล เป็น แม้กระทั่งตอนหลับตา

 • 4. Line ชั้นตาที่หล ากหลาย

  สามารถสร้างชั้นตาตามความ ต้องการ อาทิเช่น ความสูงต่ำ, Inline, Outline เป็นต้น

 • 5. อัตราส่วนที่สมบู รณ์แบบ

  โปรแกรมออกแบบของบราว น์ที่พิจารณาองค์ประกอบของ ดวงตาทั้งหมด มิใช่เพียงบางส่ วน, ความสูงชั้นตาที่เหมาะสม , สัดส่วนของความยาว แนวตั้ง แนวนอนของดวงตาเป็นต้น

 • 6. เหมาะแก่การกำ จัดแผลเป็นเก่า

  สามารถกำจัดแผลเป็นในชั้นต าเดิม และสร้างชั้นตาที่เป็นธร รมชาติขึ้นมาใหม่ เสหมือนเพิ่ งทำศัลยกรรมครั้งแรก

ภาพถ่ายก่อนและหลัง

ข้อมูลการศัลยกรรม

 • ระยะเวลา การผ่าตัด

  30 ~ 1 ขั่วโมง

 • วิธีวางยาสลบ

  ยานอนหลับ

 • การพักรักษาตัว ในโรงพยาบาล

  ไม่จำเป็น

 • ระยะเวลา การตัดไหม

  3~5 วันหลังผ่าตัด

 • ระยะพักฟื้น

  1 สัปดาห์

การกรีดด้วยการยึดตึงแบบธรรมชาติ

การกรีดด้วยการยึ ดตึงแบบธรรมชาติ
ด้วยวิธีการกรีดด้วยการยึดตึงแบบธรรมชาติจะช่วยทำ ให้ตาดูเป็นสองชั้นอย่างเป็นธรรมชาต

การกรีดด้วยการยึดตึ
งแบบธรรมชาติ คือ?

วิธีการกรีดด้วยการยึดตึงแบบธรรมชาติในแบบของบราวน์เป็นวิธีการศัลยกรรมที่จ ะทำให้ดวงตาเป็นชั้นอย่างชัดเจนและเป็นธรรมชาติ แนวคิดใหม่ใหม่ของการศัลยก รรมที่ใช้เพียงพื้นฐานของการยึดเกาะของเปลือกตาตามธรรมชาติ ขจัดข้อเสียของแ ผลเป็นที่มีมากเกินไปในการศัลยกรรมตาสองชั้น

การยึดตึงแบบธรรมชา ติที่เหมาะกับดวงตาเรา

สามารถกำจัดไขมัน,ผิวหนังส่วนที่หนา ! สามารถสร้างชั้นตาที่หลากหลาย
การศัลยกรรมด้วยกาวธรรมชาติ
สามารถปรับแก้ไขดวงตาตกและดึงหนังตาที่หย่อนคล้อย
การปรับรูปดวงตาด้วยกาวธรรมชาติ

จุดเด่นของการศัลยก
รรมด้วยกาวธรรมชาติ

 • 1. สามารถใช้ได้กับทุก กรณี

  กรณีที่ไม่พอใจดวงตาที่มีอยู่ หรื อได้รับผลข้างเคียงบางอย่างหลั งผ่าตัด เเราสามารถแก้ไขได้ด้ว ยความรู้ และประสบการณ์การ อันยาวนาน

 • 2. การยึดติดอย่างสมบู รณ์แบบ

  ด้วยการยึดติดที่เนื้อเยื่อผิว ชั้นต าจะชัดเจนอย่างถาวร หมดห่วงเ รื่องการคลายตัวถึงแม้เวลาจะผ่า นไป

 • 3. เอาชนะข้อเสียของก ารผ่าตัด

  ดวงตาเป็นธรรมชาติ ไร้แผลเป็น แม้กระทั่งตอนหลับตา

 • 4. Line ชั้นตาที่หลาก หลาย

  สามารถสร้างชั้นตาตามความต้ องการ อาทิเช่น ความสูงต่ำ, Inline, Outline เป็นต้น

 • 5. อัตราส่วนที่สมบูรณ์ แบบ

  โปรแกรมออกแบบของบราวน์ ที่พิจารณาองค์ประกอบของดว งตาทั้งหมด มิใช่เพียงบางส่วน, ความสูงชั้นตาที่เหมาะสม , สัด ส่วนของความยาว แนวตั้งแนว นอนของดวงตาเป็นต้น

 • 6. เหมาะแก่การกำจัด แผลเป็นเก่า

  สามารถกำจัดแผลเป็นในชั้นตาเ ดิม และสร้างชั้นตาที่เป็นธรรมช าติขึ้นมาใหม่ เสหมือนเพิ่งทำศัล ยกรรมครั้งแรก

ภาพถ่ายก่อนและหลัง

ข้อมูลการศัลยกรรม

 • ระยะเวลาการผ่าตัด

  30 ~ 1 ขั่วโมง

 • วิธีวางยาสลบ

  ยานอนหลับ

 • การพักรักษาตัว
  ในโรงพยาบาล

  ไม่จำเป็น

 • ระยะเวลาการตัดไหม

  3~5 วันหลังผ่าตัด

 • ระยะพักฟื้น

  สัปดาห์