ศัลยกรรมขากรรไกรทรงเหลี่ยมของสุภาพบุรุษ

ศัลยกรรมขากรรไกรทรงเหลี่ยมของสุภาพบุรุษ

คงความเป็นชายอย่างเป็นธรรมชาติ ! การศัลยกรรมเพื่อสุภาพบุรุษเท่านั้น

ทำไมสุภาพบุรุษทั้งหลายจึงตามหาแค่บราวน์ ?

การศัลยกรรมสุภาพบุรุษที่แตกต่างจากสุภาพสตรีอย่างสิ้นเชิง
“สุภาพบุรุษต้องการกรามเหลี่ยม แบบ Slim และเป็นธรรมชาติในแบบของบราวน์”

ศัลยกรรมขากรรไกรทรงเหลี่ยมของสุภาพบุรุษ คือ?

ขากรรไกรทรงเหลี่ยม คือ เมื่อมองจากด้านหน้า จะเห็นปลายคางกว้างและทื่อ, เมื่อมองจากด้านข้าง จะเห็นองศาความเอียงตั้งแต่ใต้หูจนถึงปลายคางขาก รรไกรทรงเหลี่ยมนั้นเกิดจากการขยายตัวของกล้ามเนื้อหรือกระดูก หากเป็นกรณีที่กระดูกขยายตัว สามารถศัลยกรรมแก้ไขได้ เนื่องจากกระดูกของผู้ชาย จะหนากว่าผู้หญิง ผิวหนัง, เส้นเลือด, เนื้อเยื่ออ่อน แตกต่างกันจึงจำเป็นต้องมีการวางแผนการศัลยกรรมเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ชายให้มากที่สุด ศูนย์ศัลยก รรมตกแต่งความงามบราวน์ ตอบโจทย์และแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการวิเคราะห์ความหนา ขนาดของกระดูกขากรรไกรของแต่ละคน เพื่อหาวิธีลดขนาดหรือปรับให้เหมาะสม

หัวใจสำคัญของขากรรไกรทรงเหลี่ยมในแบบบราวน์

1. เผยแพร่บทความวิชาการศัลยกรรมที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

เทคนิคชั้นนำของการศัลยกรรมโครงหน้า และการศัลยกรรมความงามบราวน์การศัล ยกรรมตัดต่อกระดูกแบบทรง V คว่ำ

Plastic and Reconstructive Surgery Global Open บทความวิชาการยศยอดเยี่ยม ปี201บทความการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกแบบทร V คว่ำ

2. นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมวิชาการการศัลยก
รรมความงามประเทศเกาหลี ตลอดระยะเวลา 3 ป

การศัลยกรรมความงามที่คิดค้น, ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

<นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติการศัลยกรรมควา มงามประเทศเกาหลี ปี 2013> การประชุมวิชาการสมาคมศัลยกรรมความงามโครงหน้าแ ละกะโหลกศีรษะประเทศเกาหลี ครั้งที่ 16
การศัลยกรรมปลายคาง V-line ที่ใช้วิธีการศัลยกรรมตัด ตัดต่อกระดูกแบบทรง V คว่ำ ( การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกแบบ V คว่ำ)

<นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติการศัลยกรรมตกแต ่งความงามประเทศเกาหลี ปี 2014>
การประชุมการศัลยกรรมตกแต่งความงามของประเทศเกาหลี ครั้งที่ 32
การประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมศัลยกรรมความงามข องเกาหลี ครั้งที่ 12
การศัลยกรรมคางรูปทรงสี่เหลี่ยม V-line –วิเคราะห์เปรีย บเทียบการศัลยกรรมตัดตัดต่อกระดูกแบบT และการศัลย กรรมตัดตัดต่อกระดูกแบบทรง V คว่ำ

<นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติการศัลยกรรมความง ามประเทศเกาหลี ปี 2015 >
การประชุมวิชาการสมาคมศัลยกรรมความงามประเทศเกาหลี ครั้งที่ 73
การประชุมวิชาการสมาคมศัลยกรรมความงามโครงหน้าและกะ โหลกศีรษะประเทศเกาหลี ครั้งที่ 18
การศัลยกรรมแก้ไขปลายคางที่ใช้วิธีการศัลยกรรมตัดตัดต อกระดูกแบบทรง V คว่ำเพิ่มความยาวและการศัลยกรรมต ัดตัดต่อกระดูกแบบทรง V คว่ำ

3. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้านโครงหน้า

ได้รับสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าจากส ำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาเกาหล

คุณหมอคิมแทกยูผู้คิดค้นการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกแบบทรง V คว่ำ

4. ศูนย์ศัลยกรรมที่ได้รับความเชื่อถือว่าผ่าตัดโดยตรงกับคุณหมอเจ้าของสิทธิบัตร

การศัลยกรรมโครงหน้าทั้งหมดของศูนย์ศ ัลยกรรมความงามบราวน์ดำเนินการโดยค ุณหมอคิมแทกยู

คุณหมอคิมแทกยูเป็นผู้ดำเนินการศัลยกรรมให้ผู้ป่วยที่ทำกา รศัลยกรรมที่ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ เริ่มตั้งแต่ขั้นต อนเริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้ายสามารถเข้าพบปรึกษากับคุณ หมอคิมแทกยูได้ในทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษาก่อ นดำเนินการศัลยกรรม จนกระทั้งการสังเกตผลหลังดำเนินกา รศัลยกรรมคุณหมอคิมแทกยูคิดค้นสิทธิบัตรการศัลยกรรมทั้ งหมดเกี่ยวกับการศัลยกรรมโครงหน้าของศูนย์ศัลยกรรมควา มงามบราวน์ เช่น การศัลยกรรมจมูกโครงหน้า การศัลยกรร มคางรูปทรงสี่เหลี่ยมในระดับมุมปาก การศัลยกรรมแบบยึด ตึงโหนกแก้มภายใน 30 นาที การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรู ปทรงทรง V คว่ำ(v คว่ำ) เพิ่มความยาว และการศัลยกรรมตั ดต่อกระดูกรูปทรงทรง V คว่ำ (การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรู ปแบบv คว่ำ) เป็นต้น ไม่เพียงเท่านั้นยังประสบความสำเร็จ ด้านเทคนิคการศัลยกรรมด้านโครงหน้าของประเทศเกาหลีผ ่านกิจกรรมทางวิชาการและการค้นคว้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด

ผลลัพธ์การศัลยกรรมขากรรไกร
ทรงเหลี่ยมของสุภาพบุรุษ บราวน์

กรณีที่คางกว้างและเป็นเหลี่ยมเมื่อมองจากด้านหน้า ส่วนใหญ่จะเกิดจากการขยายตัวของกล้ามเนื้อร่วมกับกระดูกขากรรไกร ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปรับแก้ก ล้ามเนื้อรวมถึงตัดกระดูกขากรรไกรออก นอกจากนั้น ยังมีอีกหลายกรณี ที่พบว่ากระดูกขากรรไกรของผู้ชายจะใหญ่และหนา จึงจำเป็นต้องลดขนาดและค วามหนาลง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อ Line ที่สลิมขึ้นไม่ว่าจะมุมขนาดใดก็ตาม จำเป็นต้องแก้ไขกระดูกขากรรไกรและกล้ามเนื้อ !

คางสุภาพบุรุษที่เหมาะสม

โครงสร้างใบหน้าที่มีความสมดุลกับอัตราส่วนทั้งหมด
การศัลยกรรมขากรรไกรทรงเหลี่ยม บราวน์ ที่ตอบโจทย์ line สลิมของผู้ชายได้

 • พิจารณาอัตราส่วนการตัดต่อ 1:1:0.8

 • ปรับปลายคางที่ไม่เ ข้ากับโหนกแก้ม

 • ด้านข้างปราดเปรียว

 • ด้านหน้าหน้านุ่มนวล

ประเภทการศัลยกรรมขากรรไกรทรงเหลี่ยม

ขากรรไกรทรงเหลี่ยมของสุภาพ
บุรุษขึ้นอยู่กับวิธีการศัลยกรรม

จุดเด่นของการศัลยกรรมขาไก
รทรงเหลี่ยมแบบในของบราวน์

ทำความเข้าใจทางกายวิภาค,สุทรียภาพในโครงสร้างกระด
ูกขากรรไกรผู้ชาย เพื่อการแก้ไข V Line ที่สมบูรณ์แบบ

 • 1. ได้ Line กรามที่เป็นสง่างาม และเพรียวบาง เมื่อมองจากด้าน ข้าง

 • 2. ด้วยวิธีการผ่าตัดกระดูกคอร์ ติคัลที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ได้ร ูปหน้า V line เรียบเนียนแม้มอ งจากด้านข้าง

 • 3. พิจารณาความเหมาะสมเข้า กันต่อใบหน้าโดยรวม ไม่ว่าจะ เป็น ตา-จมูก-โหนกแก้ม เป็น ต้น ความพึงพอใจสูง

 • 4. เห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน ดูเ ป็นธรรมชาติ ไม่ประดิษฐ์

 • 5. ดูสมความเป็นชาย แต่ควา มรู้สึกเด็กลง!

 • 6. ใบหน้า V Lineที่เรียบเนียน ภายในครั้งแรก หมดกังวลเรื่อง การศัลยกรรมครั้งใหม่

ภาพถ่ายก่อนและหลัง

การศัลยกรรมคางรูปทรงสี่เหลี่ยม V-line, การศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3D,
การศัลยกรรมจมูก 3D CT(การศัลยกรรมแก้ไขจมูก), การย้ายไขมันใต้ตาแบบคู่

การศัลยกรรมขากรรไกรรูปทรงสี่เหลี่ยมในระดับมุมปาก, การศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3D, การศัลยกรรมจมูก 3D CT

การศัลยกรรมขากรรไกรรูปทรงสี่เหลี่ยมในระดับมุมปาก, การศัลยกรรมจมูก 3D CT, การย้ายไขมันใต้ตาแบบคู่

ข้อมูลการศัลยกรรม

 • ระยะเวลา การผ่าตัด

  40 ~ 1 ขั่วโมง

 • วิธีวางยาสลบ

  ยานอนหลับ, ดมยาสลบ

 • การพักรักษาตัว ในโรงพยาบาล

  พักโรงพยาบาล 1 สัปดาห

 • ระยะเวลาก ารตัดไหม

  1~2 สัปดาห์ห ลังศัลยกรรม

 • ระยะพักฟื้น

  5วัน

ศัลยกรรมขากรรไกรทรงเหลี่ยมของสุภาพบุรุษ

ศัลยกรรมขากรรไกรทรงเหลี่ยมของสุภาพบุรุษ
คงความเป็นชายอย่างเป็นธรรมชาติ ! การศัลยกรรมเพื่อสุภาพบุรุษเท่านั้น

ทำไมสุภาพบุรุษทั้งหลา
ยจึงตามหาแค่บราวน์ ?

การศัลยกรรมสุภาพบุรุษที่แตกต่างจากสุภาพสตรีอย่างสิ้นเชิง
“สุภาพบุรุษต้องการกรามเหลี่ยม แบบ Slim
และเป็นธรรมชาติในแบบของบราวน์”

ศัลยกรรมขากรรไกรทรง
เหลี่ยมของสุภาพบุรุษ คือ?

ขากรรไกรทรงเหลี่ยม คือ เมื่อมองจากด้านหน้า จะเห็นปลายคางกว้างและทื่อ, เมื่อ มองจากด้านข้าง จะเห็นองศาความเอียงตั้งแต่ใต้หูจนถึงปลายคางขากรรไกรทรงเ หลี่ยมนั้นเกิดจากการขยายตัวของกล้ามเนื้อหรือกระดูก หากเป็นกรณีที่กระดูกขยา ยตัว สามารถศัลยกรรมแก้ไขได้ เนื่องจากกระดูกของผู้ชายจะหนากว่าผู้หญิง ผิวห นัง, เส้นเลือด, เนื้อเยื่ออ่อน แตกต่างกันจึงจำเป็นต้องมีการวางแผนการศัลยกรรมเ พื่อให้เหมาะสมกับผู้ชายให้มากที่สุด ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งความงามบราวน์ ตอบ โจทย์และแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการวิเคราะห์ความหนา ขน าดของกระดูกขากรรไกรของแต่ละคน เพื่อหาวิธีลดขนาดหรือปรับให้เหมาะสม

หัวใจสำคัญของขากรรไก
รทรงเหลี่ยมในแบบบราวน์

1. เผยแพร่บทความวิชาการศัลยกรรมที่
ได้รับการยอมรับทั่วโลก

เผยแพร่บทความวิชาการ,พัฒนาโดยทีมแพทย์ของศูน ย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

Plastic and Reconstructive Surgery Global Open บทความวิชาการยศยอดเยี่ยม ปี201 บทความการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกแบบทรง V คว่ำ

2. นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมวิชาการก
ารศัลยกรรมความงามประเทศเกาหลี ตลอดระยะเวลา 3 ป

การศัลยกรรมความงามที่คิดค้น, ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

<นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติการศัลยกรรมความงามประเทศเ กาหลี ปี 2013>
การประชุมวิชาการสมาคมศัลยกรรมความงามโครงหน้าและกะโหลกศีร ษะประเทศเกาหลี ครั้งที่ 16
การศัลยกรรมปลายคาง V-line ที่ใช้วิธีการศัลยกรรมตัดตัดต่อกระดู กแบบทรง V คว่ำ( การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกแบบ V คว่ำ)

<นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติการศัลยกรรมตกแต่งความงามปร ะเทศเกาหลี ปี 2014>
การประชุมการศัลยกรรมตกแต่งความงามของประเทศเกาหลี ครั้งที่ 32
การประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมศัลยกรรมความงามของเกาหลี ค รั้งที่ 12
การศัลยกรรมคางรูปทรงสี่เหลี่ยม V-line –วิเคราะห์เปรียบเทียบการ ศัลยกรรมตัดตัดต่อกระดูกแบบT และการศัลยกรรมตัดตัดต่อกระดูก แบบทรง Vคว่ำ

<นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติการศัลยกรรมความงามประเทศเก าหลี ปี 2015 >
การประชุมวิชาการสมาคมศัลยกรรมความงามประเทศเกาหลี ครั้งที่ 73
การประชุมวิชาการสมาคมศัลยกรรมความงามโครงหน้าและกะโหลกศีร ษะประเทศเกาหลี ครั้งที่ 18
การศัลยกรรมแก้ไขปลายคางที่ใช้วิธีการศัลยกรรมตัดตัดต่อกระดูกแ บบทรง V คว่ำเพิ่มความยาวและการศัลยกรรมตัดตัดต่อกระดูกแบบ ทรง Vคว่ำ

3. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้านโครงหน้า

ได้รับสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าจากสำนักงานทรัพ ย์สินทางปัญญาเกาหลี

คุณหมอคิมแทกยูผู้คิดค้นการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกแบบทรง V คว่ำ

4. ศูนย์ศัลยกรรมที่ได้รับความเชื่อถือว่าผ่
าตัดโดยตรงกับคุณหมอเจ้าของสิทธิบัตร

การศัลยกรรมโครงหน้าทั้งหมดของศูนย์ศัลยกรรมค วามงามบราวน์ดำเนินการโดยคุณหมอคิมแทกยู

คุณหมอคิมแทกยูเป็นผู้ดำเนินการศัลยกรรมให้ผู้ป่วยที่ทำการศัลยกรรม ที่ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงขั้นตอน สุดท้าย สามารถเข้าพบปรึกษากับคุณหมอคิมแทกยูได้ในทุกขั้นตอนเริ่ม ตั้งแต่การให้คำปรึกษาก่อนดำเนินการศัลยกรรม จนกระทั้งการสังเกตผ ลหลังดำเนินการศัลยกรรม คุณหมอคิมแทกยูคิดค้นสิทธิบัตรการศัลยกร รมทั้งหมดเกี่ยวกับการศัลยกรรมโครงหน้าของศูนย์ศัลยกรรมความงามบ ราวน์ เช่น การศัลยกรรมจมูกโครงหน้า การศัลยกรรมคางรูปทรงสี่เหลี่ย มในระดับมุมปาก การศัลยกรรมแบบยึดตึงโหนกแก้มภายใน 30 นาที การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรงทรง V คว่ำ(v คว่ำ) เพิ่มความยาว และ การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรงทรง V คว่ำ (การศัลยกรรมตัดต่อกระด ูกรูปแบบv คว่ำ) เป็นต้น ไม่เพียงเท่านั้นยังประสบความสำเร็จด้านเทค นิคการศัลยกรรมด้านโครงหน้าของประเทศเกาหลีผ่านกิจกรรมทางวิชาก ารและการค้นคว้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด

ผลลัพธ์การศัลยกรรมขากรรไกร
ทรงเหลี่ยมของสุภาพบุรุษ บราวน์

กรณีที่คางกว้างและเป็นเหลี่ยมเมื่อมองจากด้านหน้า ส่วนใหญ่จะเกิดจากการขยาย ตัวของกล้ามเนื้อร่วมกับกระดูกขากรรไกร ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปรับแก้กล้ามเนื้อรว มถึงตัดกระดูกขากรรไกรออก นอกจากนั้น ยังมีอีกหลายกรณี ที่พบว่ากระดูกขากร รไกรของผู้ชายจะใหญ่และหนา จึงจำเป็นต้องลดขนาดและความหนาลง เพื่อให้ได้ ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อ Line ที่สลิมขึ้นไม่ว่าจะมุมขนาดใดก็ตาม จำเ ป็นต้องแก้ไขกระดูกขากรรไกรและกล้ามเนื้อ !

คางสุภาพบุรุษที่เหมาะสม

โครงสร้างใบหน้าที่มีความสมดุลกับอัตราส่วนทั้งหมด การศัลยกรรมขากรรไกรทรงเหลี่ยม บร าวน์ ที่ตอบโจทย์ line สลิมของผู้ชายได้

 • พิจารณาอัตราส่วน การตัดต่อ 1:1:0.8

 • ปรับปลายคางที่ ไม่เข้ากับโหนกแก้ม

 • ด้านข้างปราดเปรียว

 • ด้านหน้าหน้านุ่มนวล

ประเภทการศัลยกรรม
ขากรรไกรทรงเหลี่ยม

ขากรรไกรทรงเหลี่ยมของสุภาพ
บุรุษขึ้นอยู่กับวิธีการศัลยกรรม

จุดเด่นของการศัลยกรรมขา
ไกรทรงเหลี่ยมแบบในของบราวน์

ทำความเข้าใจทางกายวิภาค,สุทรียภาพในโครงสร้างกระดู กขากรรไกรผู้ชาย เพื่อการแก้ไข V Line ที่สมบูรณ์แบบ

 • 1. ได้ Line กรามที่เป็นสง่างามแล ะเพรียวบาง เมื่อมองจากด้านข้าง

 • 2. ด้วยวิธีการผ่าตัดกระดูกคอร์ติคัล ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ได้รูปหน้า V line เรียบเนียนแม้มองจากด้าน ข้าง

 • 3. พิจารณาความเหมาะสมเข้ากัน ต่อใบหน้าโดยรวม ไม่ว่าจะเป็น ตา-จมูก-โหนกแก้ม เป็นต้น ความ พึงพอใจสูง

 • 4. เห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน ดูเป็น ธรรมชาติ ไม่ประดิษฐ์

 • 5. ดูสมความเป็นชาย แต่ความ รู้สึกเด็กลง!

 • 6. ใบหน้า V Lineที่เรียบเนียนภ ายในครั้งแรก หมดกังวลเรื่องการ ศัลยกรรมครั้งใหม่

ภาพถ่ายก่อนและหลัง

การศัลยกรรมคางรูปทรงสี่เหลี่ยม V-line, การศัลยกรรมหมุน โหนกแก้มยกกระชับ 3D, การศัลยกรรมจมูก 3D CT(การศัลยกรรมแก้ไขจมูก)

ขากรรไกรทรงเหลี่ยม จนถึงมุมปาก, การศัลยกรรมหมุน โหนกแก้มยกกระชับ 3D, การศัลยกรรมจมูก 3D CT

ขากรรไกรทรงเหลี่ยม จนถึงมุมปาก, การศัลยกรรมจมูก 3D CT, การย้ายไขมันใต้ตาแบบคู่

ข้อมูลการศัลยกรรม

 • ระยะเวลาการผ่าตัด

  40 ~ 1 ขั่วโมง

 • วิธีวางยาสลบ

  ยานอนหลับ, ดมยาสลบ

 • การพักรักษาตัว
  ในโรงพยาบาล

  พักโรงพยาบาล 1 สัปดาห์

 • ระยะเวลาการตัดไหม

  1~2 สัปดาห์หลังศัลยกรรม

 • ระยะพักฟื้น

  5วัน