ไดมอนด์ลิฟติ้ง

ไดมอนด์ลิฟติ้ง

ใช้วิธีการศัลยกรรมร้อยไหมยกกระชับแบบพิเศษแข็งแรง ปราศจ
ากแผลเป็น และคงสภาพความกระชับเป็นเวลานาน

ไดมอนด์ลิฟติ้ง คือ?

การศัลยกรรมที่ช่วยลบเลือนริ้วรอยบนใบหน้า ด้วยเทคนิคการยกกระชับที่ใช้เพียงเข็มและไหมชนิดพิเศษ แบบไม่ต้องผ่าตัด จึงไม่ทิ้งรอยแผลเป็นไว้บนใ บหน้า ไหมที่นำมาใช้ในการยกกระชับแบบเดิมจะตัดที่พื้นผิวทำให้เกิดเป็นปุ่มตอ แต่ ไดมอนด์ลิฟติ้ง จะใช้วิธีการขึ้นรูปด้ายให้เป็นก้นหอย ทำให้ไม่หลงเ หลือตอไหมทิ้งไว้ การดึงผิวหนังและชั้นไขมันใต้ผิวหนังทั้งสองข้างขึ้นมา ด้วยการวนก้นหอยจะช่วยยกกระชับใบหน้าที่หย่อนคล้อย ให้เต็มขึ้นอย่างมีสมดุ ล และเป็นธรรมชาติ วิธีการเช่นนี้จะทำให้การยกกระชับคงทนและถาวรยิ่งขึ้น

การยกกระชับแบบเดิม vs ไดมอนด์ลิฟติ้ง

ความพิเศษ คือเป็นไหมที่ขึ้นรูปมาจากแม่พิมพ์ที่ยื่นออกมา จึงทำให้มีพื้นผิวที่แข็งแรงในการยึดเกาะมากกว่าไหมชนิดเดิมที่ใช้วิธีการตัด จึงคงสภาพการ ยกผิวได้เป็นระยะเวลานาน

การยกกระชับแบบเดิม ไดมอนด์ลิฟติ้ง
การตัดพื้นผิวไหม ไหมขึ้นรูปพิเศษเป็นก้นหอย

จุดเด่นของ ไดมอนด์ลิฟติ้ง

 • 1. สะดวกและไม่เกิด แผลเป็น

  ขั้นตอนง่าย ไร้รอยกรีด
  ใช้เวลาน้อย ขั้นตอนง่าย ไม่จำเ ป็นต้องพักฟื้น ใช้ชีวิตประจำวัน ได้ตามปกติ

 • 2. ปลอดภัยด้วยวัตถุ ดิบที่ผ่านการตรวจพิ สูน์แล้ว

  ใช้ไหมละลาย (PDO) ที่ได้รั บการรับรองจาก FAD
  เป็นไหมชนิดที่เศษที่ผ่านการท ดลองทางคลินิก เพื่อวัตถุประสง ค์ แก้ไขริ้วรอยบนใบหน้า และ ได้นำมาเปิดเผยครั้งแรกกับผิว ชาวเกาหลี

 • 3. คงประสิทธิภาพกา รยกกระชับเป็นเวลาน าน

  ประสิทธิภาพการยกกระชับที่ ยั่งยืนด้วยไหมขึ้นรูปชนิดพิเศษ
  ปุ่มที่ยื่นออกมาจากด้ายขึ้นรูปช นิดพิเศษนี้ มีความแข็งแรง 2~3 เท่า ทำให้สามารถดึง และยกกระ ชับผิวให้แข็งแรงและยาวนานขึ้น

 • 4. VLine + แก้ปัญห าริ้วรอย + ผิวกระชับ

  การยกกระชับ เพื่อความกระ ชับของผิว
  ปุ่มของไหมชนิดพิเศษ นอกจา กจะช่วยยกกระชับผิวแล้ว ยังช่ วยกระตุ้นผิวชั้นในและการสร้า งคอลลาเจน ซึ่งช่วยเพิ่มความยื ดหยุ่นผิว และช่วยปรับโทนสีผิว อีกด้วย

ตำแหน่งที่ทำ ไดมอนด์ลิฟติ้ง

ข้อมูลการศัลยกรรม

 • ระยะเวลา การผ่าตัด

  40 นาที

 • วิธีวางยาสลบ

  ฉีดยาชาเฉพาะจุด

 • การพักรักษาตัว ในโรงพยาบาล

  ไม่จำเป็น

 • ระยะเวลาก ารตัดไหม

  ไม่มี

 • ระยะพักฟื้น

  ไม่มี

ไดมอนด์ลิฟติ้ง

ไดมอนด์ลิฟติ้ง
ใช้วิธีการศัลยกรรมร้อยไหมยกกระชับแบบพิเศษแข็งแรง ปราศจ ากแผลเป็น และคงสภาพความกระชับเป็นเวลานาน

ไดมอนด์ลิฟติ้ง คือ?

ไหมที่นำมาใช้ในการยกกระชับแบบเดิมจะตัดที่พื้นผิวทำให้เกิดเป็นปุ่มตอ แต่ ได มอนด์ลิฟติ้ง จะใช้วิธีการขึ้นรูปด้ายให้เป็นก้นหอย ทำให้ไม่หลงเหลือตอไหมทิ้งไว้ การดึงผิวหนังและชั้นไขมันใต้ผิวหนังทั้งสองข้างขึ้นมา ด้วยการวนก้นหอยจะช่วย ยกกระชับใบหน้าที่หย่อนคล้อย ให้เต็มขึ้นอย่างมีสมดุล และเป็นธรรมชาติ วิธีการ เช่นนี้จะทำให้การยกกระชับคงทนและถาวรยิ่งขึ้น ไหมชนิดพิเศษที่ใช้กับไดมอน ด์ลิฟติ้ง เราใช้ไหมชนิดพิเศษที่ผ่านการขึ้นรูปมาแล้ว จึงทำให้มีความแข็งแรงมาก กว่าไหมชนิดเดิมที่ตัดพื้นผิวขึ้นเป็นตอ

การยกกระชับแบบเดิม
vs ไดมอนด์ลิฟติ้ง

ความพิเศษ คือเป็นไหมที่ขึ้นรูปมาจากแม่พิมพ์ที่ยื่นออกมา จึงทำให้มีพื้นผิวที่แข็ง แรงในการยึดเกาะมากกว่าไหมชนิดเดิมที่ใช้วิธีการตัด จึงคงสภาพการยกผิวได้เป็ นระยะเวลานาน

การยกกระชับแบบเดิม ไดมอนด์ลิฟติ้ง
การตัดพื้นผิวไหม ไหมขึ้นรูปพิเศษเป็นก้นหอย

จุดเด่นของ ไดมอนด์ลิฟติ้ง

 • 1. สะดวกและไม่เกิดแผ ลเป็น

  ขั้นตอนง่าย ไร้รอยกรีด
  ใช้เวลาน้อย ขั้นตอนง่าย ไม่จำเป็น ต้องพักฟื้น ใช้ชีวิตประจำวันได้ตา มปกติ

 • 2. ปลอดภัยด้วยวัตถุดิบ ที่ผ่านการตรวจพิสูน์แล้ว

  ใช้ไหมละลาย (PDO) ที่ได้รับก ารรับรองจาก FAD
  เป็นไหมชนิดที่เศษที่ผ่านการทดล องทางคลินิก เพื่อวัตถุประสงค์ แก้ ไขริ้วรอยบนใบหน้า และได้นำมา เปิดเผยครั้งแรกกับผิวชาวเกาหลี

 • 3. คงประสิทธิภาพการย กกระชับเป็นเวลานาน

  ประสิทธิภาพการยกกระชับที่ยั่ง ยืนด้วยไหมขึ้นรูปชนิดพิเศษ
  ปุ่มที่ยื่นออกมาจากด้ายขึ้นรูปชนิด พิเศษนี้ มีความแข็งแรง 2~3 เท่า ทำให้สามารถดึง และยกกระชับผิว ให้แข็งแรงและยาวนานขึ้น

 • 4. VLine + แก้ปัญหาริ้ วรอย + ผิวกระชับ

  การยกกระชับ เพื่อความกระชับ ของผิว
  ปุ่มของไหมชนิดพิเศษ นอกจากจ ะช่วยยกกระชับผิวแล้ว ยังช่วยกร ะตุ้นผิวชั้นในและการสร้างคอลลา เจน ซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นผิว และช่วยปรับโทนสีผิวอีกด้วย

ตำแหน่งที่ทำ ไดมอนด์ลิฟติ้ง

ข้อมูลการศัลยกรรม

 • ระยะเวลาการผ่าตัด

  40 นาที

 • วิธีวางยาสลบ

  ฉีดยาชาเฉพาะจุด

 • การพักรักษาตัว
  ในโรงพยาบาล

  ไม่จำเป็น

 • ระยะเวลาก
  ารตัดไหม

  ไม่มี

 • ระยะพักฟื้น

  ไม่มี (ดำเนินชีวิตได้ตามป
  กติทันทีหลังศัลยกรรม)