อาคัวลิฟติ้ง

อาคัวลิฟติ้ง

อาคัวลิฟติ้งคือ?

การสลายไขมันอาคัวซคัลพ์เลเซอร์ เป็นวิธีการสลายไขมันด้วยเครื่องเลเซอร์ที่มีชื่อว่าอาคัวซคัลพ์เลเซอร์ซึ่งเป็นเครื่องเลเซอร์ที่มีความยาวคลื่น 1444 โนเมตร สามารถกำจัดไขมันได้อย่างเหมาะสมที่สุด เป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการดูดสลายเซลล์ไขมัน ได้รับการรับรองจากUS FDA และ EU CEแล้วว่าเป็นเครื่องมือที่มีความยอดเยี่ยมในการสลายไขมัน ได้มากกว่าเครื่องเลเซอร์ คลื่นอัลตราโซนิก, คลื่นความถี่สูงๆ 1064nm, 1320nm ในแบบเดิม การใช้เครื่องนี้ในการยกกระชับใบหน้า จึงเรียกว่า ‘Face AccuLift’ ซึ่งเป็นวิธีการศัลยกรรมสุดยอดแห่งความปลอดภัย แก้ไขได้ทั้งใบหน้าห ย่อนคล้อย หรือใบหน้าอวบอิ่ม ไม่ว่าจะเป็นเนื้อแก้ม, โหนกแก้ม, ปลายคาง(เชปคาง), คางสองชั้ สามารถช่วยทำให้โครงสร้างของใบหน้าชัดเจนขึ้น ผิวมีค วามยืดหยุ่น ได้อีกด้วย

อาคัวซคัลพ์เลเซอร์ความยาวคลื่น 1444nm คือ?

จุดเด่นของการดูดสลายไขมันอาคัวซคัลพ์เลเซอร์

 • 1.
  ไม่ดมยาสลบ และไม่ผ่า ตัด ความปลอดภัยสูง

 • 2.
  ระยะเวลาดำเนินการสั้น เพียง 20 นาที และการฟื้ นตัวเร็ว

 • 3.
  ความเป็นไปได้ที่จะเกิดค วามเสียหายต่อเนื้อเยื่อโด ยรอบน้อยมาก

 • 4.
  เหลือเพียงรอยเข็มหลังก ารศัลยกรรม, หมดกังวลเ รื่องรอยแผลเป็น

 • 5.
  ผิวกระชับขึ้น เนื่องจาก ในขณะศัลยกรรม ชั้นผิว หนังจะถูกกระตุ้นให้มีกา รผลิตคอลลาเจน

ส่วนที่นิยมศัลยกรรม

การสลายไขมัน อาคัวซคัลพ์ vs การสลายไขมันทั่วไป

การสลายไขมัน อาคัวซคัลพ์ VS การสลายไขมันทั่วไป
เลเซอร์ อาคัวซคัลพ์สามารถเลือก ดูดสลายเฉพาะเซลล์ไขมันเท่านั้น วิธีการ ดูดทำลายละลายไขมันหรือทางกายภาพ
Face Line, Body Line ตำแหน่ง ส่วนมาก Body Line
ฉีดยาชาเฉพาะจุด การให้ยา ดมยาสลบ
ใช้ชีวิตประจำวันได้ทันที ระยะฟื้นตัว ใช้ชีวิตประจำวันได้ทันที
ผิวยกกระชับและเต่งตึงขึ้น ผลข้างเคียง ไม่มี
ประมาณ 10~30น ระยะเวลา ประมาณ 10~30นาที / ประมาณ 1~2 ชั่วโมง

อาคัวลิฟติ้ง

อาคัวลิฟติ้ง

อาคัวลิฟติ้งคือ?

การสลายไขมันอาคัวซคัลพ์เลเซอร์ เป็นวิธีการสลายไขมันด้วยเครื่องเลเซอร์ที่มีชื่อ ว่าอาคัวซคัลพ์เลเซอร์ซึ่งเป็นเครื่องเลเซอร์ที่มีความยาวคลื่น 1444นาโนเมตร สาม ารถกำจัดไขมันได้อย่างเหมาะสมที่สุด เป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการดูด สลายเซลล์ไขมัน ได้รับการรับรองจากUS FDA และ EU CEแล้วว่าเป็นเครื่องมือ ที่มีความยอดเยี่ยมในการสลายไขมัน ได้มากกว่าเครื่องเลเซอร์ คลื่นอัลตราโซนิก, คลื่นความถี่สูงๆ 1064nm, 1320nm ในแบบเดิม การใช้เครื่องนี้ในการยกกระชั บใบหน้า จึงเรียกว่า ‘Face AccuLift’ ซึ่งเป็นวิธีการศัลยกรรมสุดยอดแห่งความป ลอดภัย แก้ไขได้ทั้งใบหน้าหย่อนคล้อย หรือใบหน้าอวบอิ่ม ไม่ว่าจะเป็นเนื้อแก้ม, โหนกแก้ม, ปลายคาง(เชปคาง), คางสองชั้ สามารถช่วยทำให้โครงสร้างของใบห น้าชัดเจนขึ้น ผิวมีความยืดหยุ่น ได้อีกด้วย

อาคัวซคัลพ์เลเซอร์ความยาวคลื่น
1444nm คือ?

จุดเด่นของการดูดสลาย
ไขมันอาคัวซคัลพ์เลเซอร์

 • 1.
  ไม่ดมยาสลบ และไม่ผ ่าตัด ความปลอดภัยสูง

 • 2.
  ระยะเวลาดำเนินการ สั้นเพียง 20 นาที แล ะการฟื้นตัวเร็ว

 • 3.
  ความเป็นไปได้ที่จะเกิ ดความเสียหายต่อเนื้อ เยื่อโดยรอบน้อยมาก

 • 4.
  เหลือเพียงรอยเข็มห ลังการศัลยกรรม, หม ดกังวลเรื่องรอยแผลเ ป็น

 • 5.
  ผิวกระชับขึ้น เนื่องจ ากในขณะศัลยกรรม ชั้นผิวหนังจะถูกกระ ตุ้นให้มีการผลิตคอลล าเจน

ส่วนที่นิยมศัลยกรรม

การสลายไขมัน อาคัวซคัลพ์
vs การสลายไขมันทั่วไป

การสลายไขมัน
อาคัวซคัลพ์
VS การสลายไขมันทั่วไป
เลเซอร์ อาคัวซคัลพ์สา มารถเลือกดูดสลายเฉ พาะเซลล์ไขมันเท่านั้น วิธีการ ดูดทำลายละลายไขมั นหรือทางกายภาพ
Facial line, body line ตำแหน่ง ส่วนมาก Body Line
ฉีดยาชาเฉพาะจุด การให้ยา ดมยาสลบ
ใช้ชีวิตประจำวันได้ทันที ระยะฟื้นตัว ใช้ชีวิตประจำวันได้ทันที
ผิวยกกระชับและเต่งตึงขึ้น ผลข้างเคียง ไม่มี
ประมาณ 10~30นาที ระยะเวลา ประมาณ 10~30 ประมาณ 1~2 ชั่วโมง