การศัลยกรรมแก้ไขโหนกแก้ม

การศัลยกรรมแก้ไขโหนกแก้ม

การศัลยกรรมแก้ไขโครงหน้า เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องได้รับการศัลยกรรมจากทีมแ พทย์ที่เชี่ยวชาญด้านการศัลยกรรมแก้ไขโครงหน้าที่มากประสบการณ์ วิเคราะ ห์วิธีการศัลยกรรมที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพและการวิเคราะห์ที่ถูกต้องแม่นยำ

เลือกศัลยกรรมแก้ไขใบหน้า,ตรวจเช็คปัญหา

 • การศัลยกรรมของผู้เชี่ยวชาญ โครงหน้าที่มากด้วยประสบกา รณ์การศัลยกรรมแก้ไข

  การศัลยกรรมโครงหน้า เป็นการศัลยกรรม ที่ยากมาก เพราะมุมมองสายตาในการผ่าตั ดแคบและลึกทำให้การมองเห็นไม่ชัดเจนห ลังการศัลยกรรมในครั้งแรก มีการเปลี่ยนแ ปลงการยึดเกาะของกล้ามเนื้อหรือเกิดขั้นตอ นการสมานของกระดูก เป็นต้น หากไม่มีป ระสบการณ์การศัลยกรรมแก้ไข สามารถเ กิดปัญหาเลือดออกมากเกินไป เพราะเหตุผ ลเหล่านี้ จึงจำเป็นต้องใช้ความชำนาญอย่าง มากในการศัลยกรรมแก้ไขโครงหน้า

 • หลังจากศัลยกรรมครั้งแรก ต้อ งตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงโค รงหน้าและกระดูกใบหน้าอย่า งละเอียดด้วยการใช้ 3D CT

  กรณีการศัลยกรรมแก้ไข เนื่องจากเนื้อเยื้ออ่ อนบริเวณรอบๆถูกยึดเกาะหรือกระดูกโครง หน้าทั่วๆไปถูกสมานกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้อ งวางแผนการศัลยกรรมและเข้าใจโครงสร้าง อย่างถูกต้องแม่นยำ

 • ระบบความรักษาปลอดภัยที่ส ามารถศัลยกรรมอย่างถูกต้อง และปลอดภัย

  เนื่องจากการศัลยกรรมแก้ไขเป็นการศัลยก รรมที่ยากและซับซ้อน ดังนั้นเพื่อความปลอ ดภัยสูงสุดจึงต้องวิเคราะห์สภาพปัจจุบันอย่า งถี่ถ้วน โดยต้องอาศัยเทคนิคประสบการณ์ การศัลยกรรมแก้ไขและระบบการดำเนินกา ร

อะไรคือการศัลยกรรมแก้ไขโหนกแก้
มของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์?

1. บทความศัลยกรรมความงามที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

เผยแพร่บทความ,พัฒนาการรักษาของศู นย์ศัลยกรรมบราวน์ด้วยตนเอง การศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3D

The Journal of Craniofacial Surgery บทความวิชาการ ยอดเยี่ยมการศัลยกรรมความงาม ปี 2015 บทความการศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3D เทคนิคการศัลยกรรมจมูกและโครงหน้าของศูนย์ศัลยกรรมคว ามงามบราวน์ได้รับความสนใจจากบุคลากรทางการแพทย์ทั่ว โลก จากการเผยแพร่บทความศัลยกรรมยกกระชับโหนกแก้ม 3D ด้วยการผ่าตัดตัดต่อกระดูกรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูแบบคู่ ของ JCS[The Journal of Craniofacial Surgery] ซึ่งเป็ นบทความวิชาการยอดเยี่ยมด้านเทคนิคการศัลยกรรมจมูก, โครงหน้าของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

2. นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมการศัล ยกรรมความงามประเทศเกาหลี ตลอดระยะเวลา 3 ปี

การศัลยกรรมความงามที่คิดค้น, การศัลยกรรมความงามของศูนย์ศัลยก รรมความงามบราวน์

< นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติการศัลยกรรมตกแ ต่งความงามประเทศเกาหลี ปี 2011>
ศัลยกรรมลดโหนกแก้ม-การศัลยกรรมลดโหนกแก้มแบบหมุนที่ใช้การกำจัดรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมู

< นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติการศัลยกรรมตกแ ต่งความงามประเทศเกาหลี ปี 2013>
การประชุมวิชาการสมาคมการศัลยกรรมความงามโครงห น้าและกะโหลกศีรษะประเทศเกาหลี ครั้งที่ 16
การศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3Dโดยการยืด ตรึงภายนอก

<นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติการศัลยกรรมตกแ ต่งความงามประเทศเกาหลี ปี 2015>
นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติการศัลยกรรมความ งามประเทศเกาหลี ครั้งที่ 73
การประชุมวิชาการสมาคมการศัลยกรรมความงามโครงห น้าและกะโหลกศีรษะประเทศเกาหลี ครั้งที่ 18
การศัลยกรรมโหนกแก้มใหม่ที่ใช้การผ่าตัดกำจัดกระ ดูกโหนกแก้ม

3. ศูนย์ศัลยกรรมที่ได้รับความเชื่อถือว่าผ่าตัดโดยตรงกับคุณหมอเจ้าของสิทธิบัตร

การศัลยกรรมโครงหน้าทั้งหมดของศูนย์ศ ัลยกรรมความงามบราวน์ดำเนินการโดยค ุณหมอคิมแทกยู

คุณหมอคิมแทกยูเป็นผู้ดำเนินการศัลยกรรมให้ผู้ป่วยที่ทำกา รศัลยกรรมที่ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ เริ่มตั้งแต่ขั้นต อนเริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้ายสามารถเข้าพบปรึกษากับคุณ หมอคิมแทกยูได้ในทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษาก่อ นดำเนินการศัลยกรรม จนกระทั้งการสังเกตผลหลังดำเนินกา รศัลยกรรมคุณหมอคิมแทกยูคิดค้นสิทธิบัตรการศัลยกรรมทั้ งหมดเกี่ยวกับการศัลยกรรมโครงหน้าของศูนย์ศัลยกรรมควา มงามบราวน์ เช่น การศัลยกรรมจมูกโครงหน้า การศัลยกรร มคางรูปทรงสี่เหลี่ยมในระดับมุมปาก การศัลยกรรมแบบยึด ตึงโหนกแก้มภายใน 30 นาที การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรู ปทรงทรง V คว่ำ(v คว่ำ) เพิ่มความยาว และการศัลยกรรมตั ดต่อกระดูกรูปทรงทรง V คว่ำ (การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรู ปแบบv คว่ำ) เป็นต้น ไม่เพียงเท่านั้นยังประสบความสำเร็จ ด้านเทคนิคการศัลยกรรมด้านโครงหน้าของประเทศเกาหลีผ ่านกิจกรรมทางวิชาการและการค้นคว้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด

กรณีจำเป็นต้องศัลยกรรมแก้ไขโหนกแก้ม

1. กรณีประสิทธิภาพการลดโหนกแก้มไม่เป็นผล

ภาพด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

A. กรณีประสิทธิภาพการลดโหนกแก้มด้านข้าง,ด้านหน้า (โหนกแก้ม 45 องศา) ทั้ง 2 ที่ไม่เป็นผล

[CASE1] หลังการศัลยกรรมลดโหนกแก้มโดยวิธีการยึดตรึง โหนกแก้มตกลงและโหนกแก้มด้านหน้ากับด้านข้างไม่เป็นผลจึงดำเนินการศัล ยกรรมยึดตรึงด้านนอกและการศัลยกรรมยกกระชับโหนกแก้ม

ภาพด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE2] หลังการศัลยกรรมลดโหนกแก้มโดยวิธีการยึดตรึง โหนกแก้มด้านหน้ากับด้านข้างไม่เป็นผล จึงดำเนินการศัลยกรรมยึดตรึงด้านนอกและการศัลยกรรมยกกระชับโหนกแก้ม

ภาพด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE3] หลังการศัลยกรรมลดโหนกแก้มโดยวิธีการไม่ยึดตรึง ไม่มีประสิทธิภาพหรือมีประสิทธิภาพเพียงเล็กน้อย จึงดำเนินการศัลยกรรมยึดตรึงด้านนอกและการศัลยกรรมยกกระชับโหนกแก้ม

ภาพด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE4] หลังการศัลยกรรมลดโหนกแก้มโดยวิธีการยึดตรึง โหนกแก้มด้านหน้ากับด้านข้างไม่เป็นผล จึงดำเนินการศัลยกรรมยึดตรึงด้านนอกและการศัลยกรรมยกกระชับโหนกแก้ม

ภาพด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE5] หลังการศัลยกรรมลดโหนกแก้มโดยวิธีการไม่ยึดตรึง โหนกแก้มด้านหน้ากับด้านข้างไม่เป็นผล จึงดำเนินการศัลยกรรมยึดตรึงด้านนอกและการศัลยกรรมยกกระชับโหนกแก้ม

ภาพด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

B. กรณีประสิทธิภาพการลดโหนกแก้มด้านข้างที่ไม่เป็นผล

[CASE1] หลังการศัลยกรรมลดโหนกแก้มโดยวิธีการไม่ยึดตรึง การลดโหนกแก้มด้านข้างไม่เป็นผลเลย จึงดำเนินการศัลยกรรมยึดตรึงโหนกแก้มภายในระยะเวลา 30 นาที

ภาพด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE2] หลังการศัลยกรรมลดโหนกแก้มโดยวิธีการยึดตรึงการลดโหนกแก้มด้านข้างไม่เป็นผลเลย จึงดำเนินการศัลยกรรมยึดตรึงโหนกแก้ม 30 นาที

2. กรณีแก้มหย่อนคล้อยและกระดูกโหนกแก้มตกลงมา

ภาพด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE1] หลังการศัลยกรรมลดโหนกแก้มโดยวิธีการไม่ยึดตรึงเกิดแก้มหย่อนคล้อยและกระดูกโหนกแก้มด้านหน้าตกลงมา จึงดำเนินการศัลยกรรมยึดตรึงด้านนอกและการศัลยกรรมยกกระชับโหนกแก้ม

ภาพด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE2] หลังการศัลยกรรมลดโหนกแก้มโดยวิธีการยึดตรึง เกิดแก้มหย่อนคล้อยและกระดูกโหนกแก้มด้านหน้าตกลงมา จึงดำเนินการศัลยกรรมยึดตรึงด้านนอกและการศัลยกรรมยกกระชับโหนกแก้ม

ภาพด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE3] หลังการศัลยกรรมลดโหนกแก้มโดยวิธีการยึดตรึง ส่วนด้านข้างของโหนกแก้มด้านนอกยุบตัวพร้อมทั้งเกิดปัญหาแก้มหย่อนคล้อย อันเนื่องมาจากกระดูกโหนกแก้มด้านข้างบริเวณด้านนอกแตกและกระดูกโหนกแก้มด้านหน้าตกลงมา จึงดำเนินการศัลยกรรมยึดตรึงด้านนอก และการศัลยกรรมยกกระชับโหนกแก้มกับการศัลยกรรมกำจัดกระดูกโหนกแก้มด้านนอก

ภาพด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE4] หลังการศัลยกรรมลดโหนกแก้มโดยวิธีการไม่ยึดตรึง เกิดแก้มหย่อนคล้อยและกระดูกโหนกแก้มด้านหน้าตกลงมา จึงดำเนินการศัลยกรรมยึดตรึงด้านนอกและการศัลยกรรมยกกระชับโหนกแก้ม

3. กรณีที่เกิดรอยขั้นบันไดหรือส่วนขมับและส่วนข้างโหนกแก้มยุบตัว

ภาพด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE1] หลังการศัลยกรรมลดโหนกแก้มโดยวิธีการไม่ยึดตรึง ต้องการเปลี่ยนแปลงกระดูกมากเกินไป ทำให้กระดูกโหนกแก้มแตกหัก ผิวหนังจึงหดตัว จึงดำเนินการศัลยกรรมยึดตรึงด้านนอกและการศัลยกรรมยกกระชับโหนกแก้ม ในระหว่างการศัลยกรรมแก้ไขกระดูก โหนกแก้ม

ภาพด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE2] หลังการศัลยกรรมลดโหนกแก้มโดยวิธีการยึดตรึง ต้องการเปลี่ยนแปลงกระดูกมากเกินไปทำให้กระดูกโหนกแก้มแตกหัก ผิวหนังจึงหดตัว งดำเนินการศัลยกรรมยึดตรึงด้านนอกและการศัลยกรรมยกกระชับโหนกแก้ม ในระหว่างการศัลยกรรมแก้ไขกระดูก โหนกแก้ม

ภาพด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE3] หลังการศัลยกรรมลดโหนกแก้มโดยวิธีการยึดตรึง ขมับเกิดการยุบตัว อันเนื่องมาจากรอยขั้นบันไดที่รุนแรง จึงดำเนินการศัลยกรรมยึดตรึงด้านนอกและการศัลยกรรมยกกระชับโหนกแก้ม ในระหว่างการศัลยกรรมแก้ไขกระดูกโหนกแก้ม

4. กรณีเกิดความไม่สมส่วนอย่างมาก

ภาพด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE1] หลังการศัลยกรรมลดโหนกแก้มโดยวิธีการไม่ยึดตรึง นอกจากไม่เกิดผลแล้ว กลับเกิดความไม่สมส่วน จึงดำเนินการศัลยกรรมยกกระชับโหนกแก้ม

5. กรณีกระดูกโหนกแก้มแตกและตกลงมา อันเนื่องมาจากแก้มหย่อนคล้อย

ภาพด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE1] หลังการศัลยกรรมลดโหนกแก้มโดยวิธีการยึดตรึง กระดูกโหนกแก้มด้านซ้ายแตกและตกลงมา อันเนื่องมาจากแก้มหย่อนคล้อย งดำเนินการศัลยกรรมยกกระชับโหนกแก้มพร้อมการศัลยกรรมแก้ไขกระดูกโหนกแก้ม

ภาพด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE2] หลังการศัลยกรรมลดโหนกแก้มโดยวิธีการยึดตรึง กระดูกโหนกแก้มด้านซ้ายแตกและตกลงมา อันเนื่องมาจากแก้มหย่อนคล้อย งดำเนินการศัลยกรรมยกกระชับโหนกแก้มพร้อมการศัลยกรรมแก้ไขกระดูกโหนกแก้ม

ภาพด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE3] หลังการศัลยกรรมลดโหนกแก้มโดยวิธีการไม่ยึดตรึงกระดูกโหนกแก้มด้านซ้ายแตกและตกลงมาอันเนื่องมาจากแก้มห ย่อนคล้อยจึงดำเนินการศัลยกรรมยกกระชับโหนกแก้มพร้อมการศัลยกรรมแก้ไขกระดูกโหนกแก้ม

การศัลยกรรมแก้ไขโหนกแก้ม

การศัลยกรรมแก้ไขโหนกแก้ม

เลือกศัลยกรรมแก้ไขใบหน้า,
ตรวจเช็คปัญหา

 • การศัลยกรรมของผู้เชี่ยวช าญโครงหน้าที่มากด้วยปร ะสบการณ์การศัลยกรรมแ ก้ไข

  การศัลยกรรมโครงหน้า เป็นการศัล ยกรรมที่ยากมาก เพราะมุมมองสาย ตาในการผ่าตัดแคบและลึกทำให้การ มองเห็นไม่ชัดเจนหลังการศัลยกรรม ในครั้งแรก มีการเปลี่ยนแปลงการยึ ดเกาะของกล้ามเนื้อหรือเกิดขั้นตอนก ารสมานของกระดูก เป็นต้น หากไม่ มีประสบการณ์การศัลยกรรมแก้ไข สามารถเกิดปัญหาเลือดออกมากเกิน ไป เพราะเหตุผลเหล่านี้ จึงจำเป็นต้ องใช้ความชำนาญอย่างมากในการศั ลยกรรมแก้ไขโครงหน้า

 • หลังจากศัลยกรรมครั้งแรก ต้องตรวจสอบการเปลี่ยนแ ปลงโครงหน้าและกระดูกใ บหน้าอย่างละเอียดด้วยกา รใช้ 3D CT

  กรณีการศัลยกรรมแก้ไข เนื่องจากเ นื้อเยื้ออ่อนบริเวณรอบๆถูกยึดเกาะห รือกระดูกโครงหน้าทั่วๆไปถูกสมาน กัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องวางแผนการ ศัลยกรรมและเข้าใจโครงสร้างอย่าง ถูกต้องแม่นยำ

 • ระบบความรักษาปลอดภัย ที่สามารถศัลยกรรมอย่าง ถูกต้องและปลอดภัย

  เนื่องจากการศัลยกรรมแก้ไขเป็นกา รศัลยกรรมที่ยากและซับซ้อน ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยสูงสุดจึงต้องวิเคร าะห์สภาพปัจจุบันอย่างถี่ถ้วน โดยต้ องอาศัยเทคนิคประสบการณ์การศัลย กรรมแก้ไขและระบบการดำเนินการ

อะไรคือการศัลยกรรมแก้ไขโหนกแก้
มของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์?

1. บทความศัลยกรรมความงามที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

เผยแพร่บทความ,พัฒนาการรักษาของศูนย์ศัลยกรรม บราวน์ด้วยตนเอง

The Journal of Craniofacial Surgery บทความวิชาการยอดเยี่ยมก ารศัลยกรรมความงาม ปี 2015 บทความการศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3D เทคนิคการศัลยกรรมจมูกและโครงหน้าของศูนย์ศัลยกรรมความงามบรา วน์ได้รับความสนใจจากบุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลก จากการเผยแพร่บ ทความศัลยกรรมยกกระชับโหนกแก้ม 3D ด้วยการผ่าตัดตัดต่อกระดูกรู ปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูแบบคู่ของ JCS[The Journal of Craniofacial Surgery] งเป็นบทความวิชาการยอดเยี่ยมด้านเทคนิคการศัลยกรรมจ มูก,โครงหน้าของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

2. นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมการศัล
ยกรรมความงามประเทศเกาหลี ตลอดระยะเวลา 3 ปี

การศัลยกรรมความงามที่คิดค้น,การศัลยกรรมความง ามของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

< นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติการศัลยกรรมตกแต่งความงามป ระเทศเกาหลี ปี 2011>
ศัลยกรรมลดโหนกแก้ม-การศัลยกรรมลดโหนกแก้มแบบหมุนที่ใช้กา รกำจัดรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมู

< นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติการศัลยกรรมตกแต่งความงามป ระเทศเกาหลี ปี 2013>
การประชุมวิชาการสมาคมการศัลยกรรมความงามโครงหน้าและกะโหลก ศีรษะประเทศเกาหลี ครั้งที่ 16
การศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3Dโดยการยืดตรึงภายนอก

<นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติการศัลยกรรมตกแต่งความงามป ระเทศเกาหลี ปี 2015>
นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติการศัลยกรรมความงามประเทศเก าหลี ครั้งที่ 73
การประชุมวิชาการสมาคมการศัลยกรรมความงามโครงหน้าและกะโหลก ศีรษะประเทศเกาหลี ครั้งที่ 18
การศัลยกรรมโหนกแก้มใหม่ที่ใช้การผ่าตัดกำจัดกระดูกโหนกแก้ม

3. ศูนย์ศัลยกรรมที่ได้รับความเชื่อถือว่าผ่
าตัดโดยตรงกับคุณหมอเจ้าของสิทธิบัตร

การศัลยกรรมโครงหน้าทั้งหมดของศูนย์ศัลยกรรมค วามงามบราวน์ดำเนินการโดยคุณหมอคิมแทกยู

คุณหมอคิมแทกยูเป็นผู้ดำเนินการศัลยกรรมให้ผู้ป่วยที่ทำการศัลยกรรม ที่ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงขั้นตอน สุดท้าย สามารถเข้าพบปรึกษากับคุณหมอคิมแทกยูได้ในทุกขั้นตอนเริ่ม ตั้งแต่การให้คำปรึกษาก่อนดำเนินการศัลยกรรม จนกระทั้งการสังเกตผ ลหลังดำเนินการศัลยกรรม คุณหมอคิมแทกยูคิดค้นสิทธิบัตรการศัลยกร รมทั้งหมดเกี่ยวกับการศัลยกรรมโครงหน้าของศูนย์ศัลยกรรมความงามบ ราวน์ เช่น การศัลยกรรมจมูกโครงหน้า การศัลยกรรมคางรูปทรงสี่เหลี่ย มในระดับมุมปาก การศัลยกรรมแบบยึดตึงโหนกแก้มภายใน 30 นาที การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรงทรง V คว่ำ(v คว่ำ) เพิ่มความยาว และ การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรงทรง V คว่ำ (การศัลยกรรมตัดต่อกระด ูกรูปแบบv คว่ำ) เป็นต้น ไม่เพียงเท่านั้นยังประสบความสำเร็จด้านเทค นิคการศัลยกรรมด้านโครงหน้าของประเทศเกาหลีผ่านกิจกรรมทางวิชาก ารและการค้นคว้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด

กรณีจำเป็นต้องศัลยก
รรมแก้ไขโหนกแก้ม

1. กรณีประสิทธิภาพการลดโหนกแก้มไม่เป็นผล

ภาพด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

A. กรณีประสิทธิภาพการลดโหนกแก้มด้านข้าง,ด้านหน้า (โหนกแก้ม 45 องศา) ทั้ง 2 ที่ไม่เป็นผล

[CASE1] หลังการศัลยกรรมลดโหนกแก้มโดยวิธีการยึดตรึง โหนกแก้ม ตกลงและโหนกแก้มด้านหน้ากับด้านข้างไม่เป็นผลจึงดำเนินการศัลยกรร มยึดตรึงด้านนอกและการศัลยกรรมยกกระชับโหนกแก้ม

ภาพด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE2] หลังการศัลยกรรมลดโหนกแก้มโดยวิธีการยึดตรึง โหนกแ ก้มด้านหน้ากับด้านข้างไม่เป็นผล จึงดำเนินการศัลยกรรมยึดตรึงด้าน นอกและการศัลยกรรมยกกระชับโหนกแก้ม

ภาพด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE3] หลังการศัลยกรรมลดโหนกแก้มโดยวิธีการไม่ยึดตรึง ไม่มีป ระสิทธิภาพหรือมีประสิทธิภาพเพียงเล็กน้อย จึงดำเนินการศัลยกรรมยึ ดตรึงด้านนอกและการศัลยกรรมยกกระชับโหนกแก้ม

ภาพด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE4] หลังการศัลยกรรมลดโหนกแก้มโดยวิธีการยึดตรึง โหนกแก้ม ด้านหน้ากับด้านข้างไม่เป็นผล จึงดำเนินการศัลยกรรมยึดตรึงด้านนอกแ ละการศัลยกรรมยกกระชับโหนกแก้ม

ภาพด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE5] หลังการศัลยกรรมลดโหนกแก้มโดยวิธีการไม่ยึดตรึง โหนกแ ก้มด้านหน้ากับด้านข้างไม่เป็นผล จึงดำเนินการศัลยกรรมยึดตรึงด้านน อกและการศัลยกรรมยกกระชับโหนกแก้ม

ภาพด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

B. กรณีประสิทธิภาพการลดโหนกแก้มด้านข้างที่ไม่เป็นผล

[CASE1] หลังการศัลยกรรมลดโหนกแก้มโดยวิธีการไม่ยึดตรึง การลด โหนกแก้มด้านข้างไม่เป็นผลเลย จึงดำเนินการศัลยกรรมยึดตรึงโหนกแ ก้มภายในระยะเวลา 30 นาที

ภาพด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE2] หลังการศัลยกรรมลดโหนกแก้มโดยวิธีการยึดตรึงการลดโห นกแก้มด้านข้างไม่เป็นผลเลย จึงดำเนินการศัลยกรรมยึดตรึงโหนกแก้ม 30 นาที

2. กรณีแก้มหย่อนคล้อยและกระดูกโหนกแก้มตกลงมา

ภาพด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE1] หลังการศัลยกรรมลดโหนกแก้มโดยวิธีการไม่ยึดตรึงเกิดแก้ม หย่อนคล้อยและกระดูกโหนกแก้มด้านหน้าตกลงมา จึงดำเนินการศัลยก รรมยึดตรึงด้านนอกและการศัลยกรรมยกกระชับโหนกแก้ม

ภาพด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE2] หลังการศัลยกรรมลดโหนกแก้มโดยวิธีการยึดตรึง เกิดแก้มห ย่อนคล้อยและกระดูกโหนกแก้มด้านหน้าตกลงมา จึงดำเนินการศัลยกร รมยึดตรึงด้านนอกและการศัลยกรรมยกกระชับโหนกแก้ม

ภาพด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE3] หลังการศัลยกรรมลดโหนกแก้มโดยวิธีการยึดตรึง ส่วนด้าน ข้างของโหนกแก้มด้านนอกยุบตัวพร้อมทั้งเกิดปัญหาแก้มหย่อนคล้อยอั นเนื่องมาจากกระดูกโหนกแก้มด้านข้างบริเวณด้านนอกแตกและกระดูก โหนกแก้มด้านหน้าตกลงมา จึงดำเนินการศัลยกรรมยึดตรึงด้านนอกและ การศัลยกรรมยกกระชับโหนกแก้มกับการศัลยกรรมกำจัดกระดูกโหนกแ ก้มด้านนอก

ภาพด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE4] หลังการศัลยกรรมลดโหนกแก้มโดยวิธีการไม่ยึดตรึง เกิดแ ก้มหย่อนคล้อยและกระดูกโหนกแก้มด้านหน้าตกลงมา จึงดำเนินการศัล ยกรรมยึดตรึงด้านนอกและการศัลยกรรมยกกระชับโหนกแก้ม

3. กรณีที่เกิดรอยขั้นบันไดหรือส่วน ขมับและส่วนข้างโหนกแก้มยุบตัว

ภาพด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE1] หลังการศัลยกรรมลดโหนกแก้มโดยวิธีการไม่ยึดตรึง ต้องกา รเปลี่ยนแปลงกระดูกมากเกินไป ทำให้กระดูกโหนกแก้มแตกหัก ผิวห นังจึงหดตัว จึงดำเนินการศัลยกรรมยึดตรึงด้านนอกและการศัลยกรรมย กกระชับโหนกแก้ม ในระหว่างการศัลยกรรมแก้ไขกระดูกโหนกแก้ม

ภาพด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE2] หลังการศัลยกรรมลดโหนกแก้มโดยวิธีการยึดตรึง ต้องการเ ปลี่ยนแปลงกระดูกมากเกินไปทำให้กระดูกโหนกแก้มแตกหัก ผิวหนัง จึงหดตัว จึงดำเนินการศัลยกรรมยึดตรึงด้านนอกและการศัลยกรรมยกก ระชับโหนกแก้ม ในระหว่างการศัลยกรรมแก้ไขกระดูกโหนกแก้ม

ภาพด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE3] หลังการศัลยกรรมลดโหนกแก้มโดยวิธีการยึดตรึง ขมับเกิ ดการยุบตัว อันเนื่องมาจากรอยขั้นบันไดที่รุนแรง จึงดำเนินการศัลยก รรมยึดตรึงด้านนอกและการศัลยกรรมยกกระชับโหนกแก้ม ในระหว่า งการศัลยกรรมแก้ไขกระดูกโหนกแก้ม

4. กรณีเกิดความไม่สมส่วนอย่างมาก

ภาพด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE1] หลังการศัลยกรรมลดโหนกแก้มโดยวิธีการไม่ยึดตรึง นอกจ ากไม่เกิดผลแล้ว กลับเกิดความไม่สมส่วน จึงดำเนินการศัลยกรรมยกก ระชับโหนกแก้ม

5. กรณีกระดูกโหนกแก้มแตกและตก ลงมาอันเนื่องมาจากแก้มหย่อนคล้อย

ภาพด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE1] หลังการศัลยกรรมลดโหนกแก้มโดยวิธีการยึดตรึง กระดูก โหนกแก้มด้านซ้ายแตกและตกลงมา อันเนื่องมาจากแก้มหย่อนคล้อย จึงดำเนินการศัลยกรรมยกกระชับโหนกแก้มพร้อมการศัลยกรรมแก้ไข กระดูกโหนกแก้ม

ภาพด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE2] หลังการศัลยกรรมลดโหนกแก้มโดยวิธีการยึดตรึง กระดูกโ หนกแก้มด้านซ้ายแตกและตกลงมา อันเนื่องมาจากแก้มหย่อนคล้อย จึงดำเนินการศัลยกรรมยกกระชับโหนกแก้มพร้อมการศัลยกรรมแก้ไ ขกระดูกโหนกแก้ม

ภาพด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE3] หลังการศัลยกรรมลดโหนกแก้มโดยวิธีการไม่ยึดตรึงกระดูก โหนกแก้มด้านซ้ายแตกและตกลงมาอันเนื่องมาจากแก้มหย่อนคล้อยจึงด ำเนินการศัลยกรรมยกกระชับโหนกแก้มพร้อมการศัลยกรรมแก้ไขกระ ดูกโหนกแก้ม