การศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3D

การศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3D

ความสำเร็จการศัลยกรรมลดโหนกแก้มที่ไม่ต้องกังวล ด้วยการดำเนินการศัล

การศัลยกรรมโหนกแก้ม เกิดความกังวลปั
ญหากระดูกไม่สมานกัน , แก้มหย่อนคล้อย ?

หากลดกระดูกโหนกแก้มโดยการตัดต่อกระดูกรูปทรงตัวL แบบไม่ซับซ้อนที่ไม่ใช่แนวคิดการยกกระชับหรือวิธีการไม่ยึดตรึงแบบทั่วไป เกิดผลข้างเคียง เช่น กระดูกสมานผิดรูปหรือกระดูกไม่สมานกัน อันเนื่องมาจากโหนกแก้มที่ลดลงอย่างไม่สมดุลหรือจากแก้มที่หย่อนคล้อย ที่ศูนย์ศัลกรรมความงามบร าวน์ดำเนินการลดโหนกแก้มที่ไร้ความกังวล ในกรณีกระดูกไม่สมานกัน (กระดูกสมานผิดรูป) แก้มหย่อนคล้อย ด้วยการกระชับผิวหนังและกล้ามเนื้อพ ร้อมๆกันและยึดตรึงอย่างแข็งแรงด้วยการหมุนโหนกแก้ม

ข้อที่กังวลมากที่สุดในการศัลยกรรมลด
โหนกแก้ม,การศัลยกรรมโหนกแก้ม

No.1 แก้มหย่อนคล้อย
No.2 กระดูกไม่สมานกัน(กระดูกสมานผิดรูป)
No.3 การเกิดปัญหาซ้ำ(มีประสิทธิภาพเพียงเล็กน้อย)

อะไรที่เรียกว่าการศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ
3Dของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์?

1. บทความศัลยกรรมความงามที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

เผยแพร่บทความ,พัฒนาการรักษาของศูนย์ศัลยกรรมบราวน์ด้วยตนเอง การศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3D

The Journal of Craniofacial Surgery บทความวิชาการ ยอดเยี่ยมการศัลยกรรมความงาม ปี 2015 บทความการศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3D เทคนิคการศัลยกรรมจมูกและโครงหน้าของศูนย์ศัลยกรรมคว ามงามบราวน์ได้รับความสนใจจากบุคลากรทางการแพทย์ทั่ว โลก จากการเผยแพร่บทความศัลยกรรมยกกระชับโหนกแก้ม 3D ด้วยการผ่าตัดตัดต่อกระดูกรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูแบบคู่ ของ JCS[The Journal of Craniofacial Surgery] ซึ่งเป็ นบทความวิชาการยอดเยี่ยมด้านเทคนิคการศัลยกรรมจมูก, โครงหน้าของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

2. นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมการศัล ยกรรมความงามประเทศเกาหลี ตลอดระยะเวลา 3 ปี

การศัลยกรรมความงามที่คิดค้น,การศัลยกรรมความงามของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

< นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติการศัลยกรรมตกแ ต่งความงามประเทศเกาหลี ปี 2011>
ศัลยกรรมลดโหนกแก้ม-การศัลยกรรมลดโหนกแก้มแ บบหมุนที่ใช้การกำจัดรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมู

< นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติการศัลยกรรมตกแ ต่งความงามประเทศเกาหลี ปี 2013>
การประชุมวิชาการสมาคมการศัลยกรรมความงามโครงห น้าและกะโหลกศีรษะประเทศเกาหลี ครั้งที่ 16
การศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3Dโดยการยืด ตรึงภายนอก

<นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติการศัลยกรรมตกแ ต่งความงามประเทศเกาหลี ปี 2015>
นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติการศัลยกรรมความ งามประเทศเกาหลี ครั้งที่ 73
การประชุมวิชาการสมาคมการศัลยกรรมความงามโครงห น้าและกะโหลกศีรษะประเทศเกาหลี ครั้งที่ 18 การศัลยกรรมโหนกแก้มใหม่ที่ใช้การผ่าตัดกำจัดกระ ดูกโหนกแก้ม

3. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้านโครงหน้า

การศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3D การผ่าตัดตัดต่อกระดูกรูปทรงสี่เห ลี่ยมคางหมูแบบคู่ ได้รับสิทธิบัตรเครื่อ งหมายการค้าจากสำนักงานทรัพย์สินท างปัญญาเกาหลี

คุณหมอคิมแทกยูเป็นผู้พัฒนาด้วยตนเอง

4. ศูนย์ศัลยกรรมที่ได้รับความเชื่อถือว่าผ่าตัดโดยตรงกับคุณหมอเจ้าของสิทธิบัตร

การศัลยกรรมโครงหน้าทั้งหมดของศูนย์ศ ัลยกรรมความงามบราวน์ดำเนินการโดยค ุณหมอคิมแทกยู

คุณหมอคิมแทกยูเป็นผู้ดำเนินการศัลยกรรมให้ผู้ป่วยที่ทำกา รศัลยกรรมที่ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ เริ่มตั้งแต่ขั้นต อนเริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้ายสามารถเข้าพบปรึกษากับคุณ หมอคิมแทกยูได้ในทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษาก่อ นดำเนินการศัลยกรรม จนกระทั้งการสังเกตผลหลังดำเนินกา รศัลยกรรมคุณหมอคิมแทกยูคิดค้นสิทธิบัตรการศัลยกรรมทั้ งหมดเกี่ยวกับการศัลยกรรมโครงหน้าของศูนย์ศัลยกรรมควา มงามบราวน์ เช่น การศัลยกรรมจมูกโครงหน้า การศัลยกรร มคางรูปทรงสี่เหลี่ยมในระดับมุมปาก การศัลยกรรมแบบยึด ตึงโหนกแก้มภายใน 30 นาที การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรู ปทรงทรง V คว่ำ(v คว่ำ) เพิ่มความยาว และการศัลยกรรมตั ดต่อกระดูกรูปทรงทรง V คว่ำ (การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรู ปแบบv คว่ำ) เป็นต้น ไม่เพียงเท่านั้นยังประสบความสำเร็จ ด้านเทคนิคการศัลยกรรมด้านโครงหน้าของประเทศเกาหลีผ ่านกิจกรรมทางวิชาการและการค้นคว้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด

การศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3D,
วิธีการศัลยกรรมโหนกแก้มที่ก้าวหน้าที่สุด

กระดูกโหนกแก้มได้รับการแนะนำด้วยวิธีต่างๆเพื่อลดกระดูกโหนกแก้มที่ยื่นออกมาเป็นรูปทรงสามมิติ วิธีการศัลยกรรมที่ถูกแก้ไขจากวิธีการไม่ยึดตรึง ได้รับการพัฒนาโดย "การศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3D " ที่ใช้การผ่าตัดตัดต่อกระดูกขากรรไกรรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูแบบคู่ ด้วยเทคนิคของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

 • 1 การศัลยกรรมโหน กแก้มด้วยวิธีการไม่ ยึดตรึงแบบใหม่

  วิธีการผลักดันอย่างไม่ซับซ้อน หรือตกแต่งโหนกแก้มให้เรียบ โดยไม่มีการยึดตรึง ด้วยการว างยาชาเฉพาะจุดหรือการวางย าสลบแบบทำให้หลับ

  โอกาสเกิดผลข้างเคียงได้สูง เช่น การเกิดซ้ำ , กระดูกไม่ สมานกัน, แก้มหย่อนคล้อย

 • 2 การศัลยกรรมลดโ หนกแก้มด้วยการผ่า ตัดรูปทรงL แบบใหม่

  วิธีที่ลดโหนกแก้มโดยการผลัก ดันอย่างไม่ซับซ้อน หลังการตัด กระดูกรูปทรงL ที่โหนกแก้มส่ว นหน้า

  ประสิทธิภาพการลดลงน้อยแล ะมีโอกาสเกิด แก้มหย่อนคล้อ ย,การกลับมาเกิดซ้ำได้สูง

 • 3 การศัลยกรรมโหน กแก้มแบบใหม่

  วิธีที่ลดโหนกแก้มโดยการหมุน หลังการตัดกระดูกรูปทรงลิ่มภา ยในโหนกแก้มส่วนหน้าเท่านั้น ไม่มีการยึดตรึงบริเวณด้านนอก

  มีโอกาสเกิดแก้มหย่อนคล้อย และการเกิดซ้ำได้

 • 4 การศัลยกรรมหมุน โหนกแก้มยกกระชับ 3Dแบบใหม่

  4การศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3Dแบบใหม่

วิธีการศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3D

วิธีการหมุนโหนกแก้ม ,การตัดต่อโหนกแก้ม 45 องศาและโหนกแก้มด้านหน้าเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูเป็นวิธีการลดโหนกแก้มที่มีประสิทธิภาพที่สุด นอกจากนี้การยกกระชับผิวหนังและกล้ามเนื้อไปพร้อมๆกันเป็นวิธีการลดโหนกแก้มที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยโดยไม่มีแก้มหย่อนคล้อย

เทคนิคสำคัญของการศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3D

 • 1. สามารถลดโหนก แก้มด้านหน้าได้ปร ะมาณ 6~12mm โดยการตัดต่อกระดู กรูปทรงสี่เหลี่ยมคา งหมูแบบคู่

  การหมุนโหนกแก้มที่มีประสิ ทธิภาพด้วยการตัดต่อกระดูก รูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูแบบคู่ และหมุนโหนกแก้มให้เกิดใ บหน้าที่มีมิติ

 • 2. การยึดตรึงที่แน่ นที่บริเวณกระดูกที่ ไม่สมานกัน

  โดยไม่ต้องกังวลกระดูกที่ไม่ส มานกัน ด้วยวิธียึดตรึงอย่างแ ข็งแรงหลังการหมุน

 • 3. ประสิทธิภาพการ ยกกระชับที่แก้การเ กิดแก้มหย่อนคล้อย

  ป้องกันแก้มหย่อนคล้อยด้วยก ารกระชับผิวหนังและกล้ามเนื้อ ไปพร้อมกัน

 • 4. การลดโหนกแก้ม ด้านนอกที่เชื่อถือได้ ด้วยการยึดตรึงโหน กแก้มด้านนอก

  ยึดตรึงบริเวณโหนกแก้มด้าน นอก จึงสามารถลดโหนกแก้ม ด้านข้างบริเวณส่วนหน้าใบหู ได้ประมาณ5~8m และยัง ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ

ความยอดเยี่ยมของการศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3D

การศัลยกรรมลดโหนกแก้มแบบมาตรฐาน การศัลยกรรมหมุน โหนกแก้มยกกระชับ 3D
VS
การปลูกถ่ายที่ไม่ยุ่งยากหลังการตัดต่อกระดูกรูปทรง L วิธีการตัดต่อกระดูก โหนกแก้มด้านหน้า การหมุนกระดูกโหนกแก้มหลังการตัด ต่อกระดูกรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูแบบคู่
ประสิทธิภาพเพียงเล็กน้อย ลดลง 3~5mm ได้ผลลัพธ์ในการลด โหนกแก้มด้านหน้า ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ โดยลดลง 6~12mm
การยึดตรึงอย่างง่ายเพียงบริเวณโหนกแก้มด้านหน้า วิธีการยึดตรึง การยึดตรึงโหนกแก้มด้านข้างและโหน กแก้มด้านหน้าทั้งหมดอย่างแข็งแรง
มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงได้สูง แก้มหย่อนคล้อย ไม่ต้องกังวลปัญหาแก้มหย่อนคล้อย
มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงได้สูง กระดูกสมานผิดรูป,การเกิดปัญหาซ้ำ ไม่ต้องกังวลปัญหากระดูกสมานผิดรูป,การเกิดปัญหาซ้ำ

ภาพถ่ายก่อนและหลังของประวัติคนไข้ของ
การศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3D

ก่อนและหลัง CTของประวัติคนไข้ของการศั
ลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3D

การศัลยกรรมลดโหนกแก้มรูปแบบต่างๆ

การศัลยกรรมหมุนโหนกแ ก้มยกกระชับ 3D ของศูน ย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ การผ่าตัดยึดตรึงโหนกแ ก้ม 30 นาทีของของศูนย์ศั ลยกรรมความงามบราวน์ การผ่าตัดลดโหนกแก้มรูปท รง L ของโรงพยาบาลอื่นๆ
กรณีด้านปร ะสิทธิภาพ โหนกแก้มใหญ่ทั้งหมด เน้นพัฒนาโหนกแก้มด้านหน้า
ประสิทธิภาพกา รลดโหนกแก้ม โหนกแก้มด้านหน้า,45 องศา : โหนกแก้ม : ลดลง 6~12 mm โหนกแก้มด้านข้าง : ลดลง 5~8 mm โหนกแก้มด้านหน้า,45 องศา : โหนกแก้ม : ลดลง 6~12 mm โหนกแก้มด้านข้าง : ลดลง 5~8 mm โหนกแก้มด้านหน้า ,45 องศา : โหนกแก้ม : ไม่เกิดผล โหนกแก้มด้านข้าง : ลดลง 1~2 mm
วิธีวางยาสลบ วางยาสลบแบบทำให้ชา วางยาสลบแบบทำให้หลับ วางยาสลบแบบทำให้ชา
ระยะเวลา การผ่าตัด 30 นาที – 1 ชั่วโมง 30 นาที – 1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง – 2 ชั่วโมง
บริเวณรอยผ่าตัด รอบแผลในปาก,รอยแผลบริเวณจอนผม รอยแผลบนหนังศีรษะ, รอยแผลบริเวณจอนผม รอยแผลบนหนังศีรษะ,รอบแผลในปาก
วิธีการยึดตรึง ยึดตรึงทั้งหมดของด้านข้างโหนกแก้ม,ด้านหน้าโหนกแก้ม (พลาสติกและสกรูไทเทเนียม) ยึดตรึงด้านข้างโหนกแก้มโดยตรง (พลาสติกและสกรูไทเทเนียม) ไม่มีการยึดติด
ข้อดี · โหนกแก้มด้านหน้า, 45องศา, ทุกส่วนข องโหนกแก้มด้านข้างให้ผลลัพธ์ที่ลดลง
· ผลลัพธ์ของโหนกแก้มลดลงอย่างชัดเจน ที่สุด เชื่อถือได้
· ไม่ต้องกังวลแก้มหย่อนคล้อย ด้วยวิธีกา รยกกระชับ
· ไม่มีผลข้างเคียง เช่น กระดูกสมานผิดรูปก ระดูกไม่สมานกัน จากการยึดตรึง เป็นต้น
· การวางสลับแบบทำให้หลับที่รู้สึกสบาย
· ระยะเวลาการทำศัลยกรรมสั้น
· ใช้ระยะเวลาการพักฟื้นสั้น
· ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือ โดยการยึดตรึงโดย ตรง
· การศัลยกรรมที่ปลอดภัยไม่ต้องกังวลใ จกับผลข้างเคียง
ข้อเสีย · มีแนวโน้มเกิดแก้มหย่อนคล้อย กระ ดูกสมานผิดรูป กระดูกไม่สมานกัน
· โหนกแก้มด้านข้างส่วนที่ไม่ได้แก้ไข และกระดูกที่ยังคงเหลืออยู่มักจะเจริญ เติบโตขึ้นมาอีกครั้งที่บริเวณตำแหน่งเ ดิม

ภาพถ่ายก่อนและหลัง

การศัลยกรรมคางรูปทรงสี่เหลี่ยม V-line, การศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3D, การศัลยกรรมจมูก 3D CT

การศัลยกรรมคางรูปทรงสี่เหลี่ยม V-line, การศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3D, การศัลยกรรมจมูก 3D CT(การศัลยกรรมแก้ไขจมูก)

การศัลยกรรมคางรูปทรงสี่เหลี่ยม V-line, การศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3D, การศัลยกรรมจมูก 3D CT(การศัลยกรรมแก้ไขจมูก)

ข้อมูลการศัลยกรรม

 • ระยะเวลา การผ่าตัด

  30นาที~1 ชั่วโมง

 • วิธีวางยาสลบ

  ยาสลบแบบทำให้ชา

 • การพักรักษาตัว ในโรงพยาบาล

  สามารถกลับไปรัก ษาตัวที่บ้านได้เลย

 • ระยะเวลาก ารตัดไหม

  5-7 วัน

 • ระยะพักฟื้น

  5~7วั

การศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3D

การศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3D

การศัลยกรรมโหนกแก้ม เกิดความ
กังวลปัญหากระดูกไม่สมานกัน,
แก้มหย่อนคล้อย ?

หากลดกระดูกโหนกแก้มโดยการตัดต่อกระดูกรูปทรงตัวL แบบไม่ซับซ้อนที่ไม่ใช่ แนวคิดการยกกระชับหรือวิธีการไม่ยึดตรึงแบบทั่วไป เกิดผลข้างเคียง เช่น กระดูก สมานผิดรูปหรือกระดูกไม่สมานกัน อันเนื่องมาจากโหนกแก้มที่ลดลงอย่างไม่สมดุ ลหรือจากแก้มที่หย่อนคล้อย ที่ศูนย์ศัลกรรมความงามบราวน์ดำเนินการลดโหนกแ ก้มที่ไร้ความกังวล ในกรณีกระดูกไม่สมานกัน (กระดูกสมานผิดรูป) แก้มหย่อนค ล้อย ด้วยการกระชับผิวหนังและกล้ามเนื้อพร้อมๆกันและยึดตรึงอย่างแข็งแรงด้วย การหมุนโหนกแก้ม

ข้อที่กังวลมากที่สุดในการศัลยกรรมลดโหนกแก้ม, การศัลยกรรมโหนกแก้ม

No.1 แก้มหย่อนคล้อย
No.2 กระดูกไม่สมานกัน(กระดูกสมานผิดรูป)
No.3 การเกิดปัญหาซ้ำ(มีประสิทธิภาพเพียงเล็กน้อย)

อะไรที่เรียกว่าการศัลยกรรมหมุน
โหนกแก้มยกกระชับ 3Dของศูนย์
ศัลยกรรมความงามบราวน์?

1. บทความศัลยกรรมความงามที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

เผยแพร่บทความ,พัฒนาการรักษาของศูนย์ศัลยกรรม บราวน์ด้วยตนเอง

The Journal of Craniofacial Surgery บทความวิชาการยอดเยี่ยมก ารศัลยกรรมความงาม ปี 2015 บทความการศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3D เทคนิคการศัลยกรรมจมูกและโครงหน้าของศูนย์ศัลยกรรมความงามบรา วน์ได้รับความสนใจจากบุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลก จากการเผยแพร่บ ทความศัลยกรรมยกกระชับโหนกแก้ม 3D ด้วยการผ่าตัดตัดต่อกระดูกรู ปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูแบบคู่ของ JCS[The Journal of Craniofacial Surgery] ซึ่งเป็นบทความวิชาการยอดเยี่ยมด้านเทคนิคการศัลยกรรมจ มูก,โครงหน้าของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

2. นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมการศัล
ยกรรมความงามประเทศเกาหลี ตลอดระยะเวลา 3 ป

การศัลยกรรมความงามที่คิดค้น,การศัลยกรรมความง ามของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

< นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติการศัลยกรรมตกแต่งความงามป ระเทศเกาหลี ปี 2011>
ศัลยกรรมลดโหนกแก้ม-การศัลยกรรมลดโหนกแก้มแบบหมุนที่ใช้กา รกำจัดรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมู

< นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติการศัลยกรรมตกแต่งความงามป ระเทศเกาหลี ปี 2013>
การประชุมวิชาการสมาคมการศัลยกรรมความงามโครงหน้าและกะโหลก ศีรษะประเทศเกาหลี ครั้งที่ 16
การศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3Dโดยการยืดตรึงภายนอก

<นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติการศัลยกรรมตกแต่งความงามป ระเทศเกาหลี ปี 2015>
นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติการศัลยกรรมความงามประเทศเก าหลี ครั้งที่ 73
การประชุมวิชาการสมาคมการศัลยกรรมความงามโครงหน้าและกะโหลก ศีรษะประเทศเกาหลี ครั้งที่ 18
การศัลยกรรมโหนกแก้มใหม่ที่ใช้การผ่าตัดกำจัดกระดูกโหนกแก้ม

3. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้านโครงหน้า

การศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3D การผ่าตัดตัดต่อกระดูกรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูแบบคู่ ได้รับสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าจากสำนักงานทรัพย ์สินทางปัญญาเกาหลี

คุณหมอคิมแทกยูเป็นผู้พัฒนาด้วยตนเอง

4. ศูนย์ศัลยกรรมที่ได้รับความเชื่อถือว่าผ่
าตัดโดยตรงกับคุณหมอเจ้าของสิทธิบัตร

การศัลยกรรมโครงหน้าทั้งหมดของศูนย์ศัลยกรรมค วามงามบราวน์ดำเนินการโดยคุณหมอคิมแทกยู

คุณหมอคิมแทกยูเป็นผู้ดำเนินการศัลยกรรมให้ผู้ป่วยที่ทำการศัลยกรรม ที่ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงขั้นตอน สุดท้าย สามารถเข้าพบปรึกษากับคุณหมอคิมแทกยูได้ในทุกขั้นตอนเริ่ม ตั้งแต่การให้คำปรึกษาก่อนดำเนินการศัลยกรรม จนกระทั้งการสังเกตผ ลหลังดำเนินการศัลยกรรม คุณหมอคิมแทกยูคิดค้นสิทธิบัตรการศัลยกร รมทั้งหมดเกี่ยวกับการศัลยกรรมโครงหน้าของศูนย์ศัลยกรรมความงามบ ราวน์ เช่น การศัลยกรรมจมูกโครงหน้า การศัลยกรรมคางรูปทรงสี่เหลี่ย มในระดับมุมปาก การศัลยกรรมแบบยึดตึงโหนกแก้มภายใน 30 นาที การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรงทรง V คว่ำ(v คว่ำ) เพิ่มความยาว และ การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรงทรง V คว่ำ (การศัลยกรรมตัดต่อกระด ูกรูปแบบv คว่ำ) เป็นต้น ไม่เพียงเท่านั้นยังประสบความสำเร็จด้านเทค นิคการศัลยกรรมด้านโครงหน้าของประเทศเกาหลีผ่านกิจกรรมทางวิชาก ารและการค้นคว้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด

การศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกร
ะชับ 3D,วิธีการศัลยกรรมโหนกแก้
มที่ก้าวหน้าที่สุด

กระดูกโหนกแก้มได้รับการแนะนำด้วยวิธีต่างๆเพื่อลดกระดูกโหนกแก้มที่ยื่นออก มาเป็นรูปทรงสามมิติ วิธีการศัลยกรรมที่ถูกแก้ไขจากวิธีการไม่ยึดตรึง ได้รับการ พัฒนาโดย "การศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3D ที่ใช้การผ่าตัดตัดต่อกระดูกขากรรไกรรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูแบบคู่ ด้วยเทคนิค ของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

 • 1การศัลยกรรมโหนกแ ก้มด้วยวิธีการไม่ยึดตรึง แบบใหม

  วิธีการผลักดันอย่างไม่ซับซ้อนห รือตกแต่งโหนกแก้มให้เรียบโด ยไม่มีการยึดตรึง ด้วยการวางยา ชาเฉพาะจุดหรือการวางยาสลบ แบบทำให้หลับ

  โอกาสเกิดผลข้างเคียงได้สูง เ ช่นการเกิดซ้ำ , กระดูกไม่สมา นกัน,แก้มหย่อนคล้อย

 • 2การศัลยกรรมลดโหนก แก้มด้วยการผ่าตัดรูปทรง L แบบใหม่

  วิธีที่ลดโหนกแก้มโดยการผลักดัน อย่างไม่ซับซ้อน หลังการตัดกระด ูกรูปทรงL ที่โหนกแก้มส่วนหน้า

  ประสิทธิภาพการลดลงน้อยและมี โอกาสเกิด แก้มหย่อนคล้อย,การ กลับมาเกิดซ้ำได้สูง

 • 3การศัลยกรรมโหนกแก้มแบบใหม่

  วิธีที่ลดโหนกแก้มโดยการหมุนห ลังการตัดกระดูกรูปทรงลิ่มภายใ นโหนกแก้มส่วนหน้าเท่านั้น ไม่ มีการยึดตรึงบริเวณด้านนอก

  มีโอกาสเกิดแก้มหย่อนคล้อยแ ละการเกิดซ้ำได้

 • 4การศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3Dแ บบใหม่

  วิธีการลดโหนกแก้มรักษาความก ระชับไปพร้อมกันและหมุนไปใน ทิศทางของโหนกแก้มด้านหน้า ห ลังดำเนินการตัดรูปทรงสี่เหลี่ยมค างหมูแบบคู่และดำเนินการยึดตรึ งด้านนอกด้วย

  ดำเนินการลดโหนกแก้มที่ไม่มี ความกังวลเกี่ยวกับการกลับมาเ กิดซ้ำ,กระดูกไม่สมานกัน, แก้ มหย่อนคล้อย

วิธีการศัลยกรรมหมุนโ
หนกแก้มยกกระชับ 3D

วิธีการหมุนโหนกแก้ม ,การตัดต่อโหนกแก้ม 45 องศาและโหนกแก้มด้านหน้าเป็น รูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูเป็นวิธีการลดโหนกแก้มที่มีประสิทธิภาพที่สุด นอกจากนี้กา รยกกระชับผิวหนังและกล้ามเนื้อไปพร้อมๆกันเป็นวิธีการลดโหนกแก้มที่มีประสิท ธิภาพและปลอดภัยโดยไม่มีแก้มหย่อนคล้อย

เทคนิคสำคัญของการศัลยกรรม
หมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3D

 • 1. สามารถลดโหนกแ ก้มด้านหน้าได้ประมา ณ 6~12mm โดยการ ตัดต่อกระดูกรูปทรงสี่เ หลี่ยมคางหมูแบบคู่

  การหมุนโหนกแก้มที่มีประสิทธิ ภาพด้วยการตัดต่อกระดูกรูปทร งสี่เหลี่ยมคางหมูแบบคู่ และหม ุนโหนกแก้มให้เกิดใบหน้าที่มีมิติ

 • 2. การยึดตรึงที่แน่นที่ บริเวณกระดูกที่ไม่สมา นกัน

  โดยไม่ต้องกังวลกระดูกที่ไม่ส มานกัน ด้วยวิธียึดตรึงอย่างแข็ งแรงหลังการหมุน

 • 3. ประสิทธิภาพการยก กระชับที่แก้การเกิดแก้ มหย่อนคล้อย

  ป้องกันแก้มหย่อนคล้อยด้วยกา รกระชับผิวหนังและกล้ามเนื้อไ ปพร้อมกัน

 • 4. การลดโหนกแก้มด้า นนอกที่เชื่อถือได้ด้วยก ารยึดตรึงโหนกแก้มด้า นนอก

  ยึดตรึงบริเวณโหนกแก้มด้านน อก จึงสามารถลดโหนกแก้มด้า นข้างบริเวณส่วนหน้าใบหูได้ป ระมาณ5~8mm และยังป้องกัน ไม่ให้เกิดซ้ำ

ความยอดเยี่ยมของการศัลยกรร
มหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3D

การศัลยกรรมลดโหน
กแก้มแบบมาตรฐาน
การศัลยกรรมหมุนโห
นกแก้มยกกระชับ 3D
VS
การปลูกถ่ายที่ไม่ยุ่งยากหลัง การตัดต่อกระดูกรูปทรง L วิธีการตัดต่อ กระดูกโหนก แก้มด้านหน้า การหมุนกระดูกโหนกแก้มหลัง การตัดต่อกระดูกรูปทรงสี่เหลี่ย มคางหมูแบบคู่
ประสิทธิภาพเพียงเล็ก น้อย ลดลง 3~5mm ได้ผลลัพธ์ใน การลดโหนก แก้มด้านหน้า ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได โดยลดลง 6~12mm
การยึดตรึงอย่างง่ายเพียงบ ริเวณโหนกแก้มด้านหน้า วิธีการยึดตรึง การยึดตรึงโหนกแก้มด้านข้าง และโหนกแก้มด้านหน้าทั้งหมด อย่างแข็งแรง
มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงได้สูง แก้มหย่อ นคล้อย ไม่ต้องกังวลปัญห าแก้มหย่อนคล้อย
มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงได้สูง กระดูกสมาน ผิดรูป,การเ กิดปัญหาซ้ำ ไม่ต้องกังวลปัญห าแก้มหย่อนคล้อย

ภาพถ่ายก่อนและหลังของประวัติคนไข้ของ
การศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3D

ก่อนและหลัง CTของประวัติคนไข้ของกา
รศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3D

การศัลยกรรมลดโหนกแก้มรูปแบบต่างๆ

การศัลยกรรมหมุนโห นกแก้มยกกระชับ 3D การผ่าตัดยึดตรึงโห นกแก้ม 30 นาทีของ การผ่าตัดลดโหนก แก้มรูปทรง L ของโ รงพยาบาลอื่นๆ
กรณีด้าน ประสิทธิภ าพ โหนกแก้ม ใหญ่ทั้งหมด เน้นพัฒนาโหน กแก้มด้านหน้า
ประสิทธิภ าพการลด โหนกแก้ม โหนกแก้มด้านหน้า, 45 องศา:โหนกแก้ม :ลดลง 6~12 mm โหนกแก้มด้านข้าง :ลดลง 5~8 mm โหนกแก้มด้านหน้า, 45 องศา:โหนกแก้ม :ลดลง 2~4mm โหนกแก้มด้านข้าง :ลดลง 5~8 mm โหนกแก้มด้านหน้า, 45 องศา:โหนกแก้ม :ไม่เกิดผลโหนกแก้ มด้านข้าง:ลดลง 1~2 mm
วิธีวาง ยาสลบ วางยาสลบแ บบทำให้ชา วางยาสลบแ บบทำให้หลับ วางยาสลบแ บบทำให้ชา
ระยะเวลา การผ่าตัด 30 นาที – 1 ชั่วโมง ประมาณ 30 นาที 1 ชั่วโมง – 2 ชั่วโมง
บริเวณร อยผ่าตัด รอบแผลในปาก, รอยแผลบริเวณจอนผม รอยแผลบนหนังศีรษะ, รอยแผลบริเวณจอนผม รอยแผลบนหนังศีรษะ รอบแผลในปาก
วิธีการ ยึดตรึง ยึดตรึงทั้งหมดของด้า นข้างโหนกแก้ม,ด้าน หน้าโหนกแก้ม(พลาส ติกและสกรูไทเทเนียม) ยึดตรึงด้านข้างโห นกแก้มโดยตรง (พลาสติกและสก รูไทเทเนียม) ไม่มีการยึดติด
ข้อดี · โหนกแก้มด้านหน้ า, 45องศา, ทุกส่ว นของโหนกแก้มด้า นข้างให้ผลลัพธ์ที่ล ดลง
· ผลลัพธ์ของโหนกแ ก้มลดลงอย่างชัดเจ นที่สุด เชื่อถือได้
· ไม่ต้องกังวลแก้มห ย่อนคล้อย ด้วยวิธีก ารยกกระชับ
· ไม่มีผลข้างเคียง เ ช่น กระดูกสมานผิ ดรูป กระดูกไม่สม านกัน จากการยึด ตรึง เป็นต้น
· การวางสลับแบบทำ ให้หลับที่รู้สึกสบาย
· ระยะเวลาการทำศั ลยกรรมสั้น
· ใช้ระยะเวลาการพั กฟื้นสั้น
· ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือ โดยการยึดตรึงโดย ตรง
· การศัลยกรรมที่ปล อดภัยไม่ต้องกังวล ใจกับผลข้างเคียง
ข้อเสีย · มีแนวโน้มเกิดแก้ม หย่อนคล้อย กระดู กสมานผิดรูป กระ ดูกไม่สมานกัน
· โหนกแก้มด้านข้า งส่วนที่ไม่ได้แก้ไข และกระดูกที่ยังคงเ หลืออยู่มักจะเจริญเ ติบโตขึ้นมาอีกครั้ง ที่บริเวณตำแหน่งเ ดิม

ภาพถ่ายก่อนและหลัง

การศัลยกรรมคางรูปทรงสี่เหลี่ยม V-line, การศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3D, การศัลยกรรมจมูก 3D CT

การศัลยกรรมคางรูปทรงสี่เหลี่ยม V-line, การศัลยกรรมหมุน โหนกแก้มยกกระชับ 3D,การศัลยกรรมจมูก 3D CT(การศัลยกรรมแก้ไขจมูก)

การศัลยกรรมคางรูปทรงสี่เหลี่ยม V-line, การศัลยกรรมหมุน โหนกแก้มยกกระชับ 3D,การศัลยกรรมจมูก 3D CT(การศัลยกรรมแก้ไขจมูก)

ข้อมูลการศัลยกรรม

 • ระยะเวลาการผ่าตัด

  30นาที~1 ชั่วโมง

 • วิธีวางยาสลบ

  ยาสลบแบบทำให้ชา

 • การพักรักษาตัว ในโรงพยาบาล

  สามารถกลับไปรักษ าตัวที่บ้านได้เลย

 • ระยะเวลาการตัดไหม

  5-7 วัน

 • ระยะพักฟื้น

  5-7 วัน