การศัลยกรรมคางรูป ทรงสี่เหลี่ยม V-line

การศัลยกรรมคางรูป ทรงสี่เหลี่ยม V-line (การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกแบบทรง V คว่ำ VS การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกแบบ T)

ความสำเร็จของใบหน้า V-line ที่สมบูรณ์แบบกว่าเดิมด้วยการศัลยกรรม ตัดต่อกระดูกแบบ ทรง V คว่ำ((การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกแบบ V คว่ำ) ที่พัฒนา จากการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกแบบT

การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกแบบทรง
V คว่ำเป็นวิธีการศัลยกรรมV-line ที่ถูกพัฒนาขึ้น

“เทคนิคของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์มีอยู่ที่นี่แล้ว”

เรียกว่าการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกแบบทรง
V คว่ำ( การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกแบบ V คว่ำ)?

1. เผยแพร่บทความวิชาการศัลยกรรมที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

เทคนิคชั้นนำของการศัลยกรรมโครงหน้า และการศัลยกรรมความงามบราวน์การศัล ยกรรมตัดต่อกระดูกแบบทรง V คว่ำ

Plastic and Reconstructive Surgery Global Open บทความวิชาการยศยอดเยี่ยม ปี201 บทความการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกแบบทรง V คว่ำ

2. นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมวิชาการการศัลยก รรมความงามประเทศเกาหลี ตลอดระยะเวลา 3 ปี

การศัลยกรรมความงามที่คิดค้น,
ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

<นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติการศัลยกรรมควา มงามประเทศเกาหลี ปี 2013>
การประชุมวิชาการสมาคมศัลยกรรมความงามโครงหน้าแ ละกะโหลกศีรษะประเทศเกาหลี ครั้งที่ 16
การศัลยกรรมปลายคาง V-line ที่ใช้วิธีการศัลยกรรมตัด ตัดต่อกระดูกแบบทรง V คว่ำ ( การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกแบบ V คว่ำ)

<นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติการศัลยกรรมตกแต ่งความงามประเทศเกาหลี ปี 2014>
การประชุมการศัลยกรรมตกแต่งความงามของประเทศเกาหลี ครั้งที่ 32
การประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมศัลยกรรมความงามข องเกาหลี ครั้งที่ 12
การศัลยกรรมคางรูปทรงสี่เหลี่ยม V-line –วิเคราะห์เปรีย บเทียบการศัลยกรรมตัดตัดต่อกระดูกแบบT และการศัลย กรรมตัดตัดต่อกระดูกแบบทรง V คว่ำ

<นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติการศัลยกรรมความง ามประเทศเกาหลี ปี 2015 >
การประชุมวิชาการสมาคมศัลยกรรมความงามประเทศเกาหลี ครั้งที่ 73
การประชุมวิชาการสมาคมศัลยกรรมความงามโครงหน้าและกะ โหลกศีรษะประเทศเกาหลี ครั้งที่ 18
การศัลยกรรมแก้ไขปลายคางที่ใช้วิธีการศัลยกรรมตัดตัดต อกระดูกแบบทรง V คว่ำเพิ่มความยาวและการศัลยกรรมต ัดตัดต่อกระดูกแบบทรง V คว่ำ

3. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้านโครงหน้า

ได้รับสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าจากส
ำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาเกาหลี

คุณหมอคิมแทกยูผู้คิดค้นการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกแบบทรง V คว่ำ

4. ศูนย์ศัลยกรรมที่ได้รับความเชื่อถือว่าผ่าตัดโดยตรงกับคุณหมอเจ้าของสิทธิบัตร

การศัลยกรรมโครงหน้าทั้งหมดของศูนย์ศ ัลยกรรมความงามบราวน์ดำเนินการโดยค ุณหมอคิมแทกยู

คุณหมอคิมแทกยูเป็นผู้ดำเนินการศัลยกรรมให้ผู้ป่วยที่ทำกา รศัลยกรรมที่ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ เริ่มตั้งแต่ขั้นต อนเริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้ายสามารถเข้าพบปรึกษากับคุณ หมอคิมแทกยูได้ในทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษาก่อ นดำเนินการศัลยกรรม จนกระทั้งการสังเกตผลหลังดำเนินกา รศัลยกรรมคุณหมอคิมแทกยูคิดค้นสิทธิบัตรการศัลยกรรมทั้ งหมดเกี่ยวกับการศัลยกรรมโครงหน้าของศูนย์ศัลยกรรมควา มงามบราวน์ เช่น การศัลยกรรมจมูกโครงหน้า การศัลยกรร มคางรูปทรงสี่เหลี่ยมในระดับมุมปาก การศัลยกรรมแบบยึด ตึงโหนกแก้มภายใน 30 นาที การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรู ปทรงทรง V คว่ำ(v คว่ำ) เพิ่มความยาว และการศัลยกรรมตั ดต่อกระดูกรูปทรงทรง V คว่ำ (การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรู ปแบบv คว่ำ) เป็นต้น ไม่เพียงเท่านั้นยังประสบความสำเร็จ ด้านเทคนิคการศัลยกรรมด้านโครงหน้าของประเทศเกาหลีผ ่านกิจกรรมทางวิชาการและการค้นคว้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด

5. วิธีการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรงทรง V คว่ำ

วิธีการศัลยกรรมV-line ที่ถูกพัฒนามากกว่าเดิม,การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปแบบ ทรง V คว่ำ (การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปแบบ V คว่ำ) การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรง Tที่ถูกใช้อย่างกว้างขวางสำหรับใบหน้าทรงกลมเพื่อให้เกิดเป็น V-line ไม่สามารถทำให้ปลายคางที่สั้น ยาวเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากความกว้างด้านข้างของปลายคางสั้น จึงเป็นข้อจำกัดของการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรงT การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปแบบ ทรง V คว่ำเป็ นวิธีการศัลยกรรมที่พัฒนาโดยคุณหมอคิมแทกยูแห่งศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์เพื่อแก้ไขข้อจำกัดต่างๆของการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรง T

การตัดรูปทรงทรง V คว่ำและการตัดรูปรงT

ขึ้นทะเบียนเครื่องหมายการค้าของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ เป็นวิธีการศัลยกรรมที่คิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของการศัลยกรรมตัดต่อกระดูก รูปทรงTการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรงทรง V คว่ำเป็นวิธีการศัลยกรรมที่คิดค้นโดยคุณหมอคิมแทกยูของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์โดยอาศัยพื้ นฐานทักษะเฉพาะด้านการศัลยกรรมและการค้นคว้าเป็นระยะเวลานาน ด้วยวิธีรวบรวมการตัดกระดูกตรงกลางหลังการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรงทร ง V คว่ำขนาดต่างๆไว้ด้วยกัน ได้รับการชื่นชมจากทั่วโลกเกี่ยวกับผลการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปแบบทรง V คว่ำที่ยอดเยี่ยมและมีความปลอดภัย ในก ารนำเสนอบทความวิชาการของสมาคมศัลยกรรมประเทศสหรัฐอเมริกา[PRS] และการประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการระหว่างประเทศ แม้ว่าคางจะมีความยาวคางสั้นหรือปกติ ก็สามารถให้ผลลัพธ์ที่ไม่ใช่เพียงความยาวของคางที่ยาวขึ้น ยังทำให้ใบหน้าเป็น V-line ด้วย

คางทรงเหลี่ยม V-line ของการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรง T VS คางทรงเหลี่ยม V-line ของการศัลยกร รมตัดต่อกระดูกรูปทรง ทรง V คว่ำ
ผลลัพธ์ไม่สมบูรณ์แบบ ลดความกว้างขอ งคางทรงเหลี่ยม ลดความกว้างได้อย่างแน่นอน
จำเป็นต้องมีการผ่าตัดศัลยกรรมเพิ่มเติม ลดความคางยาว สามารถลดลงได้ 4~8mm โดยไม่ต้องผ่าตัดเพิ่มเติม
ใกล้กับเส้นประสาท ความปลอดภัย ปลอดภัยกว่าเดิมไม่ทำลายเส้นประสาท
V-line ที่ต้องการ ประสิทธิภาพก
ารศัลยกรรม
V-line ที่สมบูรณ์แบบมากกว่าเดิม

ผลลัพธ์การศัลยกรรมคางรูปทรงเหลี่ยมV-line
ของการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรงทรง V คว่ำ
(การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรง v คว่ำ)

V-line และใบหน้าที่เล็ก ด้วยการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรงทรง V คว่ำ
(การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปแบบv คว่ำ)ไปพร้อมๆกัน!

 • โดยรวม

  ผลลัพธ์รูปหน้าที่ดูกลมกลืนและเรียวเล็ก

 • ด้านหน้า

  ผลลัพธ์รูปคางที่สวยงาม
  รูปคางที่เรียวเล็กดูกลมกลืนกับริมฝีปาก

 • ด้านข้าง

  ลดคางรูปทรงเหลี่ยมจึงได้รูปทรงด้า
  นข้างที่ดูเรียวเล็กและเป็นธรรมชาติ

ภาพถ่ายก่อนและหลัง

การศัลยกรรมคางรูปทรงสี่เหลี่ยม V-line, การศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3D, การศัลยกรรมจมูก 3D CT

การศัลยกรรมคางรูปทรงสี่เหลี่ยม V-line, การศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3D, การศัลยกรรมจมูก 3D CT(การศัลยกรรมแก้ไขจมูก)

การศัลยกรรมคางรูปทรงสี่เหลี่ยม V-line, การศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3D, การศัลยกรรมจมูก 3D CT(การศัลยกรรมแก้ไขจมูก)

ข้อมูลการศัลยกรรม

 • ระยะเวลา
  การผ่าตัด

  40 นาที~ ชั่วโมง

 • วิธีวางยาสลบ

  ยาสลบแบบทำให้ชา

 • การพักรักษาต
  ัวในโรงพยาบาล

  พักรักษาตัว1 วัน

 • ระยะเวลา
  การตัดไหม

  ประมาณ 2สัปดา
  ห์หลังการศัลยกรรม

 • ระยะพักฟื้น

  7วัน

การศัลยกรรมคางรูปทรงสี่เหลี่ยม V-line

การศัลยกรรมคางรูปทรงสี่เหลี่ยม V-line
(การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกแบบทรง V คว่ำ
VS การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกแบบ T)

การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกแบบทรง
V คว่ำเป็นวิธีการศัลยกรรมV-line
ที่ถูกพัฒนาขึ้น

“เทคนิคของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์มีอยู่ที่นี่แล้ว”

เรียกว่าการศัลยกรรมตัดต่อกระดูก
แบบทรง Vคว่ำ( การศัลยกรรมตัด
ต่อกระดูกแบบ V คว่ำ)?

1. เผยแพร่บทความวิชาการศัลยกรรมที่
ได้รับการยอมรับทั่วโลก

เผยแพร่บทความวิชาการ,พัฒนาโดยทีมแพทย์ของศูน ย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

Plastic and Reconstructive Surgery Global Open บทความวิชาการยศยอดเยี่ยม ปี201 บทความการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกแบบทรง V คว่ำ

2. นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมวิชาการก
ารศัลยกรรมความงามประเทศเกาหลี ตลอดระยะเวลา 3 ป

การศัลยกรรมความงามที่คิดค้น, ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

<นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติการศัลยกรรมความงามประเทศเ กาหลี ปี 2013>
การประชุมวิชาการสมาคมศัลยกรรมความงามโครงหน้าและกะโหลกศีร ษะประเทศเกาหลี ครั้งที่ 16
การศัลยกรรมปลายคาง V-line ที่ใช้วิธีการศัลยกรรมตัดตัดต่อกระดู กแบบทรง V คว่ำ( การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกแบบ V คว่ำ)

<นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติการศัลยกรรมตกแต่งความงามปร ะเทศเกาหลี ปี 2014>
การประชุมการศัลยกรรมตกแต่งความงามของประเทศเกาหลี ครั้งที่ 32
การประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมศัลยกรรมความงามของเกาหลี ค รั้งที่ 12
การศัลยกรรมคางรูปทรงสี่เหลี่ยม V-line –วิเคราะห์เปรียบเทียบการ
ศัลยกรรมตัดตัดต่อกระดูกแบบT และการศัลยกรรมตัดตัดต่อกระดูก แบบทรง Vคว่ำ

<นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติการศัลยกรรมความงามประเทศเก าหลี ปี 2015 >
การประชุมวิชาการสมาคมศัลยกรรมความงามประเทศเกาหลี ครั้งที่ 73
การประชุมวิชาการสมาคมศัลยกรรมความงามโครงหน้าและกะโหลกศีร ษะประเทศเกาหลี ครั้งที่ 18
การศัลยกรรมแก้ไขปลายคางที่ใช้วิธีการศัลยกรรมตัดตัดต่อกระดูกแ บบทรง V คว่ำเพิ่มความยาวและการศัลยกรรมตัดตัดต่อกระดูกแบบ ทรง Vคว่ำ

3. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้านโครงหน้า

ได้รับสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าจากสำนักงานทรัพ ย์สินทางปัญญาเกาหลี

คุณหมอคิมแทกยูผู้คิดค้นการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกแบบทรง V คว่ำ

4. ศูนย์ศัลยกรรมที่ได้รับความเชื่อถือว่าผ่
าตัดโดยตรงกับคุณหมอเจ้าของสิทธิบัตร

การศัลยกรรมโครงหน้าทั้งหมดของศูนย์ศัลยกรรมค วามงามบราวน์ดำเนินการโดยคุณหมอคิมแทกยู

คุณหมอคิมแทกยูเป็นผู้ดำเนินการศัลยกรรมให้ผู้ป่วยที่ทำการศัลยกรรม ที่ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงขั้นตอน สุดท้าย สามารถเข้าพบปรึกษากับคุณหมอคิมแทกยูได้ในทุกขั้นตอนเริ่ม ตั้งแต่การให้คำปรึกษาก่อนดำเนินการศัลยกรรม จนกระทั้งการสังเกตผ ลหลังดำเนินการศัลยกรรม คุณหมอคิมแทกยูคิดค้นสิทธิบัตรการศัลยกร รมทั้งหมดเกี่ยวกับการศัลยกรรมโครงหน้าของศูนย์ศัลยกรรมความงามบ ราวน์ เช่น การศัลยกรรมจมูกโครงหน้า การศัลยกรรมคางรูปทรงสี่เหลี่ย มในระดับมุมปาก การศัลยกรรมแบบยึดตึงโหนกแก้มภายใน 30 นาที การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรงทรง V คว่ำ(v คว่ำ) เพิ่มความยาว และ การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรงทรง V คว่ำ (การศัลยกรรมตัดต่อกระด ูกรูปแบบv คว่ำ) เป็นต้น ไม่เพียงเท่านั้นยังประสบความสำเร็จด้านเทค นิคการศัลยกรรมด้านโครงหน้าของประเทศเกาหลีผ่านกิจกรรมทางวิชาก ารและการค้นคว้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด

5. วิธีการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรงทรง V คว่ำ

วิธีการศัลยกรรมV-line ที่ถูกพัฒนามากกว่าเดิม,การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูป แบบ ทรง V คว่ำ (การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปแบบ V คว่ำ) การศัลยกรรมตัด ต่อกระดูกรูปทรง Tที่ถูกใช้อย่างกว้างขวางสำหรับใบหน้าทรงกลมเพื่อให้เกิดเป็น V-line ไม่สามารถทำให้ปลายคางที่สั้น ยาวเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากความกว้างด้าน ข้างของปลายคางสั้น จึงเป็นข้อจำกัดของการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรงT การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปแบบ ทรง V คว่ำเป็นวิธีการศัลยกรรมที่พัฒนาโด ยคุณหมอคิมแทกยูแห่งศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์เพื่อแก้ไขข้อจำกัดต่างๆข องการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรง T

การตัดรูปทรงทรง V
คว่ำและการตัดรูปรงT

เป็นวิธีการศัลยกรรมที่คิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของการศัลยกรรมตัดต่อกร ะดูกรูปทรงTการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรงทรง V คว่ำเป็นวิธีการศัลยกรรม ที่คิดค้นโดยคุณหมอคิมแทกยูของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์โดยอาศัยพื้นฐา นทักษะเฉพาะด้านการศัลยกรรมและการค้นคว้าเป็นระยะเวลานาน ด้วยวิธีรวบร วมการตัดกระดูกตรงกลางหลังการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรงทรง V คว่ำขนา ดต่างๆไว้ด้วยกัน ได้รับการชื่นชมจากทั่วโลกเกี่ยวกับผลการศัลยกรรมตัดต่อกระ ดูกรูปแบบทรง V คว่ำที่ยอดเยี่ยมและมีความปลอดภัย ในการนำเสนอบทความวิช าการของสมาคมศัลยกรรมประเทศสหรัฐอเมริกา[PRS] และการประชุมนำเสนอผ ลงานทางวิชาการระหว่างประเทศ แม้ว่าคางจะมีความยาวคางสั้นหรือปกติ ก็สามา รถให้ผลลัพธ์ที่ไม่ใช่เพียงความยาวของคางที่ยาวขึ้น ยังทำให้ใบหน้าเป็น V-line ด้วย

คางทรงเหลี่ยม V-line ของการศัลยกรรมตัด ต่อกระดูกรูปทรง T VS คางทรงเหลี่ยม V-line ของการศัลยกรรมตัดต่อกร ะดูกรูปทรง ทรง V คว่ำ
ผลลัพธ์ไม่สมบูรณ์แบบ ลดความกว้าง ของคางทรงเห ลี่ยม ลดความกว้างได้อย่างแน่นอน
จำเป็นต้องมีการผ่า ตัดศัลยกรรมเพิ่มเติม ลดความ คางยาว สามารถลดลงได้ 4~8mm โดยไม่ต้องผ่าตัดเพิ่มเติม
ใกล้กับเส้นประสาท ความป ลอดภัย ปลอดภัยกว่าเดิม ไม่ทำลายเส้นประสาท
V-line ที่ต้องการ ประสิทธิภาพ การศัลยกรรม V-line ที่สมบูรณ์แ บบมากกว่าเดิม

ผลลัพธ์การศัลยกรรมคางรูปทรงเหลี่ยม V-line ของการศัลยกรรมตัดต่อกระดูก รูปทรงทรง V คว่ำ (การศัลยกรรมตัดต่อ กระดูกรูปทรง v คว่ำ)

V-line และใบหน้าที่เล็ก ด้วยการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูป ทรงทรง V คว่ำ(การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปแบบv คว่ำ) ไปพร้อมๆกัน!

 • โดยรวม

  ผลลัพธ์รูปหน้าที่ดูก
  ลมกลืนและเรียวเล็ก

 • ด้านหน้า

  ผลลัพธ์รูปคางที่สวยงาม
  รูปคางที่เรียวเล็กดูกล
  มกลืนกับริมฝีปาก

 • ด้านข้าง

  ลดคางรูปทรงเหลี่ยมจึงได้รูปทรงด้า
  นข้างที่ดูเรียวเล็กและเป็นธรรมชาต

ภาพถ่ายก่อนและหลัง

การศัลยกรรมคางรูปทรงสี่เหลี่ยม V-line,
การศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3D, การศัลยกรรมจมูก 3D CT

การศัลยกรรมคางรูปทรงสี่เหลี่ยม V-line, การศัลยกรรมหมุน
โหนกแก้มยกกระชับ 3D,การศัลยกรรมจมูก 3D CT(การศัลยกรรมแก้ไขจมูก)

การศัลยกรรมคางรูปทรงสี่เหลี่ยม V-line, การศัลยกรรมหมุน
โหนกแก้มยกกระชับ 3D,การศัลยกรรมจมูก 3D CT(การศัลยกรรมแก้ไขจมูก)

ข้อมูลการศัลยกรรม

 • ระยะเวลาการผ่าตัด

  40 นาที~ ชั่วโมง

 • วิธีวางยาสลบ

  ยาสลบแบบทำให้ชา

 • การพักรักษาตัว ในโรงพยาบาล

  พักรักษาตัว1 วัน

 • ระยะเวลาการตัดไหม

  ประมาณ 2สัปดาห ์หลังการศัลยกรรม

 • ระยะพักฟื้น

  7วัน