การดูดไขมันแบบทริปเปิ้ล

การดูดไขมันแบบทริปเปิ้ล

การดูดไขมันแบบทริปเปิ้ลคือ?

ร่างกายของคนเรามีรูปทรงที่สำคัญลดลงกันทั้งหมด 3 ส่วนคือ 1.รักแร้ถึงเอว 2.ก้นถึงต้นขาด้านใน 3. บ่าถึงแขนรูปทรงเหล่านี้ถูกสร้างให้รูปร่างสวยงาม เมื่อสร้างส่วนเว้าส่วนโค้งที่ละมุนละไมของความลงตัวการดูดไขมันไม่ใช่การศัลยกรรมที่ลดเพียงแค่ปริมาณของไขมันอย่างง่าย รูปทรง 3 ส่วนเหล่านี้ต้อ งมีความสมส่วนกันด้วยการดูดไขมัน จึงจะได้ส่วนเว้าส่วนโค้งโดยรวมที่สวยงาม เพื่อที่จะสามารถสร้างรูปร่างที่สวยงามและเป็นธรรมชาติที่ศูนย์ศัลยกรร มความงามบราวน์ มุ่งมั่นที่จะสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม โดยคำนึงถึงหลักการพื้นฐานนี้

ข้อดีของการดูดไขมันแบบทริปเปิ้ล
ของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

 • 1. การศัลยกรรมที่ปลอดภัย

  การศัลยกรรมดูดไขมัน เป็นการศัลยกรรมที่ค่อนข้างปลอดภัย แต่ค วามหวั่นวิตกและความรู้สึกกังวลใจของผู้ป่วยอันเนื่องมาจากการวาง ยาสลบ เป็นการศัลยกรรมที่ใหญ่ ที่ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ ให้ผลลัพธ์การศัลยกรรมโดยการวางยาสลบแบบทำให้หลับ ที่ดูแลระ บบหัวใจและเส้นเลือดกับการอิ่มตัวของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์,การ ให้ออกซิเจนที่ทันสมัยที่สุด สามารถได้รับการศัลยกรรมที่ไร้ความกัง วลในสภาวะการณ์นอนหลับ ด้วยการวางยาสลบแบบทำให้หลับ หลัง การผ่าตัด เมื่อเวลาผ่านไป 3~4 ชั่วโมง สามารถฟื้นฟูสภาพการหาย ใจ ได้อย่างรวดเร็วจนกลับมาดำเนินชีวิตประจำได้

 • 2. waterjet และ laser, การดูดไขมันแบบท ริปเปิ้ลที่ใช้ระบบ PAL

  การดูดไขมันเริ่มโดยการดูดไขมันแบบใช้เครื่องจักร และได้เริ่มพัฒ นามาเป็นวิธีการศัลยกรรมกรรม เช่น การดูดไขมันแบบเลเซอร์ กา รดูดไขมันแบบใช้การสั่น การดูดไขมันแบบคลื่นเหนือเสียง วิธีการ Tommescent เป็นต้น ที่ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ ดำเนินกา รดูดไขมันแบบทริปเปิ้ลที่ทันสมัยที่สุด ด้วย Accordion laser,การ ดูดไขมันแบบ PAL , ระบบwater jet Accordion laser +ระบบ water jet+การดูด PAL

 • 3. ให้ความสำคัญกับความสมส่วนโดยรวม

  การดูดไขมันไม่ใช่การศัลยกรรมที่ลดเพียงแค่ปริมาณของไขมันอย่า งง่าย ในขณะที่ได้รูปทรงของร่างกายในแบบฉบับแต่ละบุคคลด้วยกา รดูดไขมัน ยังสามารถสร้างรูปร่างที่สวยงามและเป็นธรรมชาติ เมื่อมองในภาพรวมได้ผลลัพธ์ส่วนเว้าส่วนโค้งที่ดูละมุนละไม ที่ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ มุ่งมั่นที่จะสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม โดยคำนึงถึงหลักการพื้นฐานนี้

 • 4. ไร้ร่องรอยแผลเป็นที่บริเวณการศัลยกรรม

  ไร้ร่องรอยแผลเป็นที่บริเวณการศัลยกรรมการดูดไขมันและผ่าตัดศั ลยกรรมผิวหนังในส่วนลับสายตา ที่บริเวณที่สวมใส่ชุดชั้นในและกา งเกงชั้นใน ใช้เครื่องป้องกันที่ออกแบบมาพิเศษ เพื่อลดแรงการเสีย ดสีของระหว่าง Cannula (ท่อพลาสติก)กับบริเวณศัลยกรรม ลดร่ องรอยบาดแผลที่บริเวณการผ่าตัด ที่มักเป็นปัญหาหลังการศัลยกรร มดูดไขมัน และอาจมีประสิทธิภาพถึงขั้นไม่ทิ้งบาดแผลจากการผ่า ตัดให้เป็นปัญหา

 • 5. การดูแลหลังการศัลยกรรมอย่างต่อเนื่องแล ะเป็นระบบ

  การจัดในขั้นตอนสุดท้ายของการศัลยกรรมดูดไขมัน คือระบบการดู แลความสำเร็จหลังการศัลยกรรม การดูแลหลังการผ่าตัดอย่างมีระบบ และมีความชำนาญเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าตำแหน่งการศัล ยกรรมนั้นเหมาะสมเข้ากับรูปร่างของแต่ละบุคคลอย่างสวยงาม ที่ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ ช่วยให้การฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วแ ละเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์ ด้วย การศัลยกรรมด้วย Carboxy, Lipofum, ความถี่สูง RF สำหรับดูแลรูปร่างที่สมบูรณ์แบบของคนล ูกค้าหลังการศัลยกรรม 1 ที่เชื่อมโยงกับ fitness Center นับจากนี้ :! ช่วยดูแลรูปร่างที่สม บูรณ์แบบด้วยโปรแกรมการออกกำลังการที่เหมาะกับคุณ

การดูดไขมันแบบทริปเปิ้ล

การดูดไขมันแบบทริปเปิ้ล

การดูดไขมันแบบทริปเปิ้ลคือ?

ร่างกายของคนเรามีรูปทรงที่สำคัญลดลงกันทั้งหมด 3 ส่วนคือ 1.รักแร้ถึงเอว 2.ก้นถึงต้นขาด้านใน 3. บ่าถึงแขนรูปทรงเหล่านี้ถูกสร้างให้รูปร่างสวยงาม เมื่อสร้างส่วนเว้าส่วนโค้งที่ละมุนละไมของความลงตัวการดูดไขมันไม่ใช่การศัลยกรรมที่ลดเพียงแค่ปริมาณของไขมันอย่างง่าย รูปทรง 3 ส่วนเหล่านี้ต้อ งมีความสมส่วนกันด้วยการดูดไขมัน จึงจะได้ส่วนเว้าส่วนโค้งโดยรวมที่สวยงาม เพื่อที่จะสามารถสร้างรูปร่างที่สวยงามและเป็นธรรมชาติที่ศูนย์ศัลยกรร มความงามบราวน์ มุ่งมั่นที่จะสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม โดยคำนึงถึงหลักการพื้นฐานนี้

ข้อดีของการดูดไขมันแบบทริปเปิ้ล
ของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

 • 1. การศัลยกรรมที่ปลอดภัย

  การศัลยกรรมดูดไขมัน เป็นการศัลยกรรมที่ค่อนข้างปลอดภัย แต่ค วามหวั่นวิตกและความรู้สึกกังวลใจของผู้ป่วยอันเนื่องมาจากการวาง ยาสลบ เป็นการศัลยกรรมที่ใหญ่ ที่ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ ให้ผลลัพธ์การศัลยกรรมโดยการวางยาสลบแบบทำให้หลับ ที่ดูแลระ บบหัวใจและเส้นเลือดกับการอิ่มตัวของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์,การ ให้ออกซิเจนที่ทันสมัยที่สุด สามารถได้รับการศัลยกรรมที่ไร้ความกัง วลในสภาวะการณ์นอนหลับ ด้วยการวางยาสลบแบบทำให้หลับ หลัง การผ่าตัด เมื่อเวลาผ่านไป 3~4 ชั่วโมง สามารถฟื้นฟูสภาพการหาย ใจ ได้อย่างรวดเร็วจนกลับมาดำเนินชีวิตประจำได้

 • 2. waterjet และ laser, การดูดไขมันแบบท ริปเปิ้ลที่ใช้ระบบ PAL

  การดูดไขมันเริ่มโดยการดูดไขมันแบบใช้เครื่องจักร และได้เริ่มพัฒ นามาเป็นวิธีการศัลยกรรมกรรม เช่น การดูดไขมันแบบเลเซอร์ กา รดูดไขมันแบบใช้การสั่น การดูดไขมันแบบคลื่นเหนือเสียง วิธีการ Tommescent เป็นต้น ที่ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ ดำเนินกา รดูดไขมันแบบทริปเปิ้ลที่ทันสมัยที่สุด ด้วย Accordion laser,การ ดูดไขมันแบบ PAL , ระบบwater jet Accordion laser +ระบบ water jet+การดูด PAL

 • 3. ให้ความสำคัญกับความสมส่วนโดยรวม

  การดูดไขมันไม่ใช่การศัลยกรรมที่ลดเพียงแค่ปริมาณของไขมันอย่า งง่าย ในขณะที่ได้รูปทรงของร่างกายในแบบฉบับแต่ละบุคคลด้วยกา รดูดไขมัน ยังสามารถสร้างรูปร่างที่สวยงามและเป็นธรรมชาติ เมื่อมองในภาพรวมได้ผลลัพธ์ส่วนเว้าส่วนโค้งที่ดูละมุนละไม ที่ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ มุ่งมั่นที่จะสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม โดยคำนึงถึงหลักการพื้นฐานนี้

 • 4. ไร้ร่องรอยแผลเป็นที่บริเวณการศัลยกรรม

  ไร้ร่องรอยแผลเป็นที่บริเวณการศัลยกรรมการดูดไขมันและผ่าตัดศั ลยกรรมผิวหนังในส่วนลับสายตา ที่บริเวณที่สวมใส่ชุดชั้นในและกา งเกงชั้นใน ใช้เครื่องป้องกันที่ออกแบบมาพิเศษ เพื่อลดแรงการเสีย ดสีของระหว่าง Cannula (ท่อพลาสติก)กับบริเวณศัลยกรรม ลดร่ องรอยบาดแผลที่บริเวณการผ่าตัด ที่มักเป็นปัญหาหลังการศัลยกรร มดูดไขมัน และอาจมีประสิทธิภาพถึงขั้นไม่ทิ้งบาดแผลจากการผ่า ตัดให้เป็นปัญหา

 • 5. การดูแลหลังการศัลยกรรมอย่างต่อเนื่องแล ะเป็นระบบ

  การจัดในขั้นตอนสุดท้ายของการศัลยกรรมดูดไขมัน คือระบบการดู แลความสำเร็จหลังการศัลยกรรม การดูแลหลังการผ่าตัดอย่างมีระบบ และมีความชำนาญเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าตำแหน่งการศัล ยกรรมนั้นเหมาะสมเข้ากับรูปร่างของแต่ละบุคคลอย่างสวยงาม ที่ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ ช่วยให้การฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วแ ละเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์ ด้วย การศัลยกรรมด้วย Carboxy, Lipofum, ความถี่สูง RF สำหรับดูแลรูปร่างที่สมบูรณ์แบบของคนล ูกค้าหลังการศัลยกรรม 1 ที่เชื่อมโยงกับ fitness Center นับจากนี้ :! ช่วยดูแลรูปร่างที่สม บูรณ์แบบด้วยโปรแกรมการออกกำลังการที่เหมาะกับคุณ