การศัลยกรรมแก้ไขคาง

การศัลยกรรมแก้ไขคาง

การศัลยกรรมแก้ไขโครงหน้า เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องได้รับการศัลยกรรมจาก ทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านการศัลยกรรมแก้ไขโครงหน้าที่มากประสบการณ์ วิเคราะห์วิธีการศัลยกรรมที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพและการวิเคราะห์ที่ถูกต้องแม่นยำ

เลือกศัลยกรรมแก้ไขใบหน้า,ตรวจเช็คปัญหา

 • การศัลยกรรมของผู้เชี่ยวชาญ โครงหน้าที่มากด้วยประสบกา รณ์การศัลยกรรมแก้ไข

  การศัลยกรรมโครงหน้า เป็นการศัลยกรรม ที่ยากมาก เพราะมุมมองสายตาในการผ่าตั ดแคบและลึกทำให้การมองเห็นไม่ชัดเจนห ลังการศัลยกรรมในครั้งแรก มีการเปลี่ยนแ ปลงการยึดเกาะของกล้ามเนื้อหรือเกิดขั้นตอ นการสมานของกระดูก เป็นต้น หากไม่มีป ระสบการณ์การศัลยกรรมแก้ไข สามารถเ กิดปัญหาเลือดออกมากเกินไป เพราะเหตุผ ลเหล่านี้ จึงจำเป็นต้องใช้ความชำนาญอย่าง มากในการศัลยกรรมแก้ไขโครงหน้า

 • หลังจากศัลยกรรมครั้งแรก ต้อ งตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงโค รงหน้าและกระดูกใบหน้าอย่า งละเอียดด้วยการใช้ 3D CT

  กรณีการศัลยกรรมแก้ไข เนื่องจากเนื้อเยื้ออ่ อนบริเวณรอบๆถูกยึดเกาะหรือกระดูกโครง หน้าทั่วๆไปถูกสมานกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้อ งวางแผนการศัลยกรรมและเข้าใจโครงสร้าง อย่างถูกต้องแม่นยำ

 • ระบบความรักษาปลอดภัยที่ส ามารถศัลยกรรมอย่างถูกต้อง และปลอดภัย

  เนื่องจากการศัลยกรรมแก้ไขเป็นการศัลยก รรมที่ยากและซับซ้อน ดังนั้นเพื่อความปลอ ดภัยสูงสุดจึงต้องวิเคราะห์สภาพปัจจุบันอย่า งถี่ถ้วน โดยต้องอาศัยเทคนิคประสบการณ์ การศัลยกรรมแก้ไขและระบบการดำเนินกา ร

อะไรคือการศัลยกรรมแก้ไขคางข
องศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

1. เผยแพร่บทความวิชาการศัลยกรรมที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

เทคนิคชั้นนำของการศัลยกรรมโครงหน้า และการศัลยกรรมความงามบราวน์การศัล ยกรรมตัดต่อกระดูกแบบทรง V คว่ำ

Plastic and Reconstructive Surgery Global Open บทความวิชาการยศยอดเยี่ยม ปี201 บทความการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกแบบทรง V คว่ำ

2. นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมวิชาการการศัลยก
รรมความงามประเทศเกาหลี ตลอดระยะเวลา 3 ปี

การศัลยกรรมความงามที่คิดค้น, ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

<นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติการศัลยกรรมควา มงามประเทศเกาหลี ปี 2013>
การประชุมวิชาการสมาคมศัลยกรรมความงามโครงหน้าแ ละกะโหลกศีรษะประเทศเกาหลี ครั้งที่ 16
การศัลยกรรมปลายคาง V-line ที่ใช้วิธีการศัลยกรรมตัด ตัดต่อกระดูกแบบทรง V คว่ำ
( การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกแบบ V คว่ำ)


<นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติการศัลยกรรมตกแต ่งความงามประเทศเกาหลี ปี 2014>
การประชุมการศัลยกรรมตกแต่งความงามของประเทศเกาหลี ครั้งที่ 32
การประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมศัลยกรรมความงามข องเกาหลี ครั้งที่ 12
การศัลยกรรมคางรูปทรงสี่เหลี่ยม V-line –วิเคราะห์เปรีย บเทียบการศัลยกรรมตัดตัดต่อกระดูกแบบT และการศัลย กรรมตัดตัดต่อกระดูกแบบทรง V คว่ำ

<นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติการศัลยกรรมความง ามประเทศเกาหลี ปี 2015 >
การประชุมวิชาการสมาคมศัลยกรรมความงามประเทศเกาหลี ครั้งที่ 73
การประชุมวิชาการสมาคมศัลยกรรมความงามโครงหน้าและกะ โหลกศีรษะประเทศเกาหลี ครั้งที่ 18
การศัลยกรรมแก้ไขปลายคางที่ใช้วิธีการศัลยกรรมตัดตัดต อกระดูกแบบทรง V คว่ำเพิ่มความยาวและการศัลยกรรมต ัดตัดต่อกระดูกแบบทรง V คว่ำ

3. ศูนย์ศัลยกรรมที่ได้รับความเชื่อถือว่าผ่าตัดโดยตรงกับคุณหมอเจ้าของสิทธิบัตร

การศัลยกรรมโครงหน้าทั้งหมดของศูนย์ศ ัลยกรรมความงามบราวน์ดำเนินการโดยค ุณหมอคิมแทกยู

คุณหมอคิมแทกยูเป็นผู้ดำเนินการศัลยกรรมให้ผู้ป่วยที่ทำกา รศัลยกรรมที่ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ เริ่มตั้งแต่ขั้นต อนเริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้ายสามารถเข้าพบปรึกษากับคุณ หมอคิมแทกยูได้ในทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษาก่อ นดำเนินการศัลยกรรม จนกระทั้งการสังเกตผลหลังดำเนินกา รศัลยกรรมคุณหมอคิมแทกยูคิดค้นสิทธิบัตรการศัลยกรรมทั้ งหมดเกี่ยวกับการศัลยกรรมโครงหน้าของศูนย์ศัลยกรรมควา มงามบราวน์ เช่น การศัลยกรรมจมูกโครงหน้า การศัลยกรร มคางรูปทรงสี่เหลี่ยมในระดับมุมปาก การศัลยกรรมแบบยึด ตึงโหนกแก้มภายใน 30 นาที การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรู ปทรงทรง V คว่ำ(v คว่ำ) เพิ่มความยาว และการศัลยกรรมตั ดต่อกระดูกรูปทรงทรง V คว่ำ (การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรู ปแบบv คว่ำ) เป็นต้น ไม่เพียงเท่านั้นยังประสบความสำเร็จ ด้านเทคนิคการศัลยกรรมด้านโครงหน้าของประเทศเกาหลีผ ่านกิจกรรมทางวิชาการและการค้นคว้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด

Cกรณีที่ต้องศัลยกรรมแก้ไขคาง

1. กรณีไม่เกิดผลด้านหน้าแม้หลังการศัลยกรรมขากรรไกรรูปทรงสี่เหลี่ยม

ภาพถ่ายด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE1] ดำเนินการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกเนื้อเยื่อชั้นนอกและการศัลยกรรมคางV-line ที่ใช้การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรงV คว่ำในกร ณีที่บริเวณปลายคางกว้างและปลายคางดูยาว หลังศัลยกรรมขากรรไกรรูปทรงเหลี่ยม (การตัดแบบหมุน)

ภาพถ่ายด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE2] ดำเนินการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกเนื้อเยื่อชั้นนอกและการศัลยกรรมคางV-line ที่ใช้การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรงV คว่ำ โดยในกรณีไม่เกิดผลเปลี่ยนแปลงบริเวณด้านหน้าหลังศัลยกรรมขากรรไกรรูปทรงเหลี่ยม (การตัดแบบหมุน)

ภาพถ่ายด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE3] ดำเนินการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกเนื้อเยื่อชั้นนอกและการศัลยกรรมคางV-line ที่ใช้การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรงV คว่ำ โดยในกรณีไม่เกิดผลเปลี่ยนแปลงบริเวณด้านหน้าหลังศัลยกรรมขากรรไกรรูปทรงเหลี่ยม (การตัดแบบหมุน)

ภาพถ่ายด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE4] เพราะการดำเนินศัลยกรรมตัดต่อกระดูกเนื้อเยื่อชั้นนอกและศัลยกรรมขากรรไกรรูปทรงเหลี่ยมในระดับมุมปาก โดยไม่มีแก้ไขค วามไม่สมดุลและไม่มีผลเปลี่ยนแปลงด้านหน้าหลังศัลยกรรมขากรรไกรรูปทรงเหลี่ยม (การตัดแบบหมุน) จึงต้องแก้ไขความไม่สมดุลและแก้ ไขผลลัพธ์ด้านหน้าไปพร้อมกัน

2. กรณีต้องการใบหน้าที่เรียวเล็กยิ่งขึ้น แม้ผ่านการทำศัลยกรรม V-line (การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกแบบ T) มาแล้ว

ภาพถ่ายด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE1] ดำเนินการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกเนื้อเยื่อชั้นนอกและการศัลยกรรมขากรรไกรรูปทรงเหลี่ยม V-line ที่ใช้การศัลยกรรมตัดต่อก ระดูกรูปแบบV คว่ำโดยในกรณีปลายคางกว้างและยาว ไม่เกิดผลเปลี่ยนแปลงบริเวณด้านหน้า หลังการศัลยกรรมขากรรไกรรูปทรงสี่เหลี่ยม V-line ที่ใช้การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรงT

ภาพถ่ายด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE2] ดำเนินการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกเนื้อเยื่อชั้นนอกและการศัลยกรรมขากรรไกรรูปทรงเหลี่ยม V-line ที่ใช้การศัลยกรรมตัดต่อก ระดูกรูปแบบV คว่ำโดยในกรณีปลายคางกว้างและยาว ไม่เกิดผลเปลี่ยนแปลงบริเวณด้านหน้า หลังการศัลยกรรมขากรรไกรรูปทรงสี่เหลี่ยม V-line ที่ใช้การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรงT

ภาพถ่ายด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE3] เพราะปลายคางไม่เท่ากันและไม่เกิดเปลี่ยนแปลงบริเวณด้านหน้า หลังการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรงT และการศัลยกรรมขาก รรไกรจึงต้องดำเนินการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกเนื้อเยื่อชั้นนอกและการศัลยกรรมขากรรไกรรูปทรงสี่เหลี่ยม V-line ที่ใช้การศัลยกรรมตัดต่อ กระดูกรูปทรงV คว่ำ

ภาพถ่ายด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE4] ดำเนินการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกเนื้อเยื่อชั้นนอกและการศัลยกรรมขาไกรรูปทรงสี่เหลี่ยม V-line ที่ใช้การศัลยกรรมตัดต่อกระดูก รูปทรงV คว่ำโดยในกรณีปลายคางกว้าง ไม่เกิดผลเปลี่ยนแปลงที่บริเวณด้านหน้า หลังการศัลยกรรมขากรรไกรรูปทรงสี่เหลี่ยม V-line ที่ใช้ก ารศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรงT

3. .กรณีเกิดรอยขั้นบันไดหรือเหลี่ยมมุมแปลกปลอม

ภาพถ่ายด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE1] ดำเนินการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกเนื้อเยื่อชั้นนอกและการศัลยกรรมขากรรไกรรูปทรงสี่เหลี่ยม V-line ที่ใช้การศัลยกรรมตัดต่อก ระดูกรูปทรงV คว่ำโดยในกรณีเกิดรอยขั้นบันไดอย่างรุนแรงและรูปทรงคางที่ไม่เรียบเนียน หลังการศัลยกรรมปลายคางและขากรรไกร

ภาพถ่ายด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE2] ดำเนินการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกเนื้อเยื่อชั้นนอกและการศัลยกรรมขากรรไกรรูปทรงสี่เหลี่ยม V-line ที่ใช้การศัลยกรรมตัดต่อ กระดูกรูปทรงV คว่ำโดยในกรณีเกิดเหลี่ยมมุมแปลกปลอมหลังการศัลยกรรมขากรรไกรรูปทรงสี่เหลี่ยม

ภาพถ่ายด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE3] ดำเนินการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกเนื้อเยื่อชั้นนอกและการศัลยกรรมขากรรไกรรูปทรงสี่เหลี่ยม V-line ที่ใช้การศัลยกรรมตัดต่อ กระดูกรูปทรงV คว่ำโดยในกรณีเกิดเหลี่ยมมุมแปลกปลอมหลังการศัลยกรรมขากรรไกรรูปทรงสี่เหลี่ยม

4. กรณีมองเห็นคางยืนหรือปลายคางยาวขึ้นหลังการศัลยกรรม

ภาพถ่ายด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE1] ดำเนินการศัลยกรรมขยับปลายคางและศัลยกรรม V-line ที่ใช้การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรงV คว่ำ โดยในกรณีที่ปลายคางเป ลี่ยนไป ที่ดูเหมือนคางที่ยื่นและปลายคางยาว หลังการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรงT และการศัลยกรรมปากยื่น

ภาพถ่ายด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE2] ดำเนินการศัลยกรรมขยับปลายคางและศัลยกรรม V-line ที่ใช้การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรงV คว่ำโดยในกรณีที่คางเปลี่ยน ไปเหมือนคางที่ยื่นและปลายคางยาว หลังการดำเนินการผ่าตัดปลายคางให้เคลื่อนที่ไปด้านหน้าและการศัลยกรรมขากรรไกร

ภาพถ่ายด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE3] ดำเนินการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกเนื้อเยื่อชั้นนอกและศัลยกรรมแก้ไขขากรรไกรรูปทรงสี่เหลี่ยม V-line ที่ใช้การศัลยกรรมตัดต่อ กระดูกรูปทรงV คว่ำในกรณีหลังการผ่าตัดตัดต่อกระดูกรูปทรง Tแต่ปลายคางกลับดูความกว้างและยาว

5. กรณีคางสั้นลงหลังผ่าตัด

ภาพถ่ายด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE1] หลังผ่าตัดตัดต่อกระดูกแบบ T ปลายคางไม่เท่ากันและสั้นลง ต้องดำเนินการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกเนื้อเยื่อชั้นนอกและศัลยกรร มขากรรไกรที่อยู่ในระดับมุมปากร่วมด้วยกับการปลูกถ่ายกระดูกปลายคาง

6. กรณีคางรูปทรงคางไม่สม่ำเสมอหรือไม่เรียบเนียนกับปลายคาง

ภาพถ่ายด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE1] หลังผ่าตัดศัลยกรรมขากรรไกรรูปทรงสี่เหลี่ยม รูปทรงคางไม่เรียบเนียนกับปลายคาง ต้องดำเนินการศัลยกรรมตัดต่อก ระดูกเนื้อเยื่อชั้นนอกและศัลยกรรมขากรรไกรที่อยู่ในระดับมุมปากร่วมด้วย

7. กรณีปัญหาร้ายแรงขึ้นหรือความไม่สมส่วนไม่ถูกแก้ไข

ภาพถ่ายด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE1] หลังศัลยกรรม V-line ที่ใช้การตัดต่อกระดูกรูปทรงT และการศัลยกรรมขากรรไกรปัญหาความไม่สมดุลกลับยิ่งแย่ขึ้น จึงแก้ไขคว ามไม่สมดุล ด้วยการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกเนื้อเยื่อชั้นนอกและการศัลยกรรมขากรรไกรรูปทรงเหลี่ยม V-line ที่ใช้การตัดต่อกระดูกรูปทรงV คว่ำ

ภาพถ่ายด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE2] หลังการศัลยกรรม V-line ที่ใช้การตัดต่อกระดูกรูปทรงT ปัญหาความไม่สมดุลกลับยิ่งแย่ขึ้น ต้องดำเนินการศัลยกรรมแก้ไขปลายคางที่ใช้ข้อกระดูกและกระดูกเทียมที่บริเวณด้านข้างปลายคางและส่วนปลายคาง

8. กรณีต้องการศัลยกรรมกระดูกและกำจัดฟิลเลอร์หรือวัสดุเสริม

ภาพถ่ายด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE1] หลังฉีดฟิลเลอร์ที่ปลายคาง ปลายคางยาวขึ้นมากเกินไป เกิดรอยแดง จึงต้องดำเนินการผ่าตัดปลายคางและศัลยกรรม V-line ที่ใช้การตัดต่อกระดูกรูปทรงV คว่ำ

ภาพถ่ายด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE2] หลังการศัลยกรรมด้วยการเสริมวัสดุที่ปลายคาง ปลายคางรอบๆกลับหนาและไม่เป็นธรรมชาติ จึงต้องดำเนินการผ่าตัดปลายคางและศัลยกรรม V-line ที่ใช้การตัดต่อกระดูกรูปทรงV คว่ำ

ภาพถ่ายด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE3] หลังศัลยกรรมขากรรไกรรูปทรงสี่เหลี่ยมและศัลยกรรมด้วยการเสริมวัสดุที่ปลายคาง ปลายคางยาวขึ้นมากเกินไป มองดูเหมือนคางที่ยื่นออกมา จึงต้องดำเนินการผ่าตัดปลายคางและศัลยกรรม V-line ที่ใช้การตัดต่อกระดูกรูปทรงV คว่ำ

การศัลยกรรมแก้ไขคาง

การศัลยกรรมแก้ไขคาง

เลือกศัลยกรรมแก้ไขใบหน้า,
ตรวจเช็คปัญหา

 • การศัลยกรรมของผู้เชี่ยวช าญโครงหน้าที่มากด้วยปร ะสบการณ์การศัลยกรรมแ ก้ไข

  การศัลยกรรมโครงหน้า เป็นการศัล ยกรรมที่ยากมาก เพราะมุมมองสาย ตาในการผ่าตัดแคบและลึกทำให้การ มองเห็นไม่ชัดเจนหลังการศัลยกรรม ในครั้งแรก มีการเปลี่ยนแปลงการยึ ดเกาะของกล้ามเนื้อหรือเกิดขั้นตอนก ารสมานของกระดูก เป็นต้น หากไม่ มีประสบการณ์การศัลยกรรมแก้ไข สามารถเกิดปัญหาเลือดออกมากเกิน ไป เพราะเหตุผลเหล่านี้ จึงจำเป็นต้ องใช้ความชำนาญอย่างมากในการศั ลยกรรมแก้ไขโครงหน้า

 • หลังจากศัลยกรรมครั้งแรก ต้องตรวจสอบการเปลี่ยนแ ปลงโครงหน้าและกระดูกใ บหน้าอย่างละเอียดด้วยกา รใช้ 3D CT

  กรณีการศัลยกรรมแก้ไข เนื่องจากเ นื้อเยื้ออ่อนบริเวณรอบๆถูกยึดเกาะห รือกระดูกโครงหน้าทั่วๆไปถูกสมาน กัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องวางแผนการ ศัลยกรรมและเข้าใจโครงสร้างอย่าง ถูกต้องแม่นยำ

 • ระบบความรักษาปลอดภัย ที่สามารถศัลยกรรมอย่าง ถูกต้องและปลอดภัย

  เนื่องจากการศัลยกรรมแก้ไขเป็นกา รศัลยกรรมที่ยากและซับซ้อน ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยสูงสุดจึงต้องวิเคร าะห์สภาพปัจจุบันอย่างถี่ถ้วน โดยต้ องอาศัยเทคนิคประสบการณ์การศัลย กรรมแก้ไขและระบบการดำเนินการ

อะไรคือการศัลยกรรมแก้ไขคางข
องศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

1.เผยแพร่บทความวิชาการศัลยกรรมที่
ได้รับการยอมรับทั่วโลก

เผยแพร่บทความวิชาการ,พัฒนาโดยทีมแพทย์ของศูน ย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

Plastic and Reconstructive Surgery Global Open
บทความวิชาการยศยอดเยี่ยม ปี201
บทความการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกแบบทรง V คว่ำ

2. นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมวิชาการก
ารศัลยกรรมความงามประเทศเกาหลี ตลอดระยะเวลา 3 ปี

การศัลยกรรมความงามที่คิดค้น, ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

<นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติการศัลยกรรมความงามประเทศเ กาหลี ปี 2013>
การประชุมวิชาการสมาคมศัลยกรรมความงามโครงหน้าและกะโหลกศีร ษะประเทศเกาหลี ครั้งที่ 16
การศัลยกรรมปลายคาง V-line ที่ใช้วิธีการศัลยกรรมตัดตัดต่อกระดู กแบบทรง V คว่ำ( การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกแบบ V คว่ำ)

<นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติการศัลยกรรมตกแต่งความงามปร ะเทศเกาหลี ปี 2014>
การประชุมการศัลยกรรมตกแต่งความงามของประเทศเกาหลี ครั้งที่ 32
การประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมศัลยกรรมความงามของเกาหลี ค รั้งที่ 12
การศัลยกรรมคางรูปทรงสี่เหลี่ยม V-line –วิเคราะห์เปรียบเทียบการ ศัลยกรรมตัดตัดต่อกระดูกแบบT และการศัลยกรรมตัดตัดต่อกระดูก แบบทรง Vคว่ำ

<นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติการศัลยกรรมความงามประเทศเก าหลี ปี 2015 >
การประชุมวิชาการสมาคมศัลยกรรมความงามประเทศเกาหลี ครั้งที่ 73
การประชุมวิชาการสมาคมศัลยกรรมความงามโครงหน้าและกะโหลกศีร ษะประเทศเกาหลี ครั้งที่ 18
การศัลยกรรมแก้ไขปลายคางที่ใช้วิธีการศัลยกรรมตัดตัดต่อกระดูกแ บบทรง V คว่ำเพิ่มความยาวและการศัลยกรรมตัดตัดต่อกระดูกแบบ ทรง Vคว่ำ

3. ศูนย์ศัลยกรรมที่ได้รับความเชื่อถือว่าผ่
าตัดโดยตรงกับคุณหมอเจ้าของสิทธิบัตร

การศัลยกรรมโครงหน้าทั้งหมดของศูนย์ศัลยกรรมค วามงามบราวน์ดำเนินการโดยคุณหมอคิมแทกยู

คุณหมอคิมแทกยูเป็นผู้ดำเนินการศัลยกรรมให้ผู้ป่วยที่ทำการศัลยกรรม ที่ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงขั้นตอน สุดท้าย สามารถเข้าพบปรึกษากับคุณหมอคิมแทกยูได้ในทุกขั้นตอนเริ่ม ตั้งแต่การให้คำปรึกษาก่อนดำเนินการศัลยกรรม จนกระทั้งการสังเกตผ ลหลังดำเนินการศัลยกรรม คุณหมอคิมแทกยูคิดค้นสิทธิบัตรการศัลยกร รมทั้งหมดเกี่ยวกับการศัลยกรรมโครงหน้าของศูนย์ศัลยกรรมความงามบ ราวน์ เช่น การศัลยกรรมจมูกโครงหน้า การศัลยกรรมคางรูปทรงสี่เหลี่ย มในระดับมุมปาก การศัลยกรรมแบบยึดตึงโหนกแก้มภายใน 30 นาที การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรงทรง V คว่ำ(v คว่ำ) เพิ่มความยาว และ การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรงทรง V คว่ำ (การศัลยกรรมตัดต่อกระด ูกรูปแบบv คว่ำ) เป็นต้น ไม่เพียงเท่านั้นยังประสบความสำเร็จด้านเทค นิคการศัลยกรรมด้านโครงหน้าของประเทศเกาหลีผ่านกิจกรรมทางวิชาก ารและการค้นคว้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด

กรณีที่ต้องศัลยกรรมแก้ไขคาง

1. กรณีไม่เกิดผลด้านหน้าแม้หลังกา
รศัลยกรรมขากรรไกรรูปทรงสี่เหลี่ยม

ภาพถ่ายด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE1] ดำเนินการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกเนื้อเยื่อชั้นนอกและการศัล ยกรรมคางV-line ที่ใช้การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรงV คว่ำในกรณี ที่บริเวณปลายคางกว้างและปลายคางดูยาว หลังศัลยกรรมขากรรไกรรูป ทรงเหลี่ยม (การตัดแบบหมุน)

ภาพถ่ายด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE2] ดำเนินการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกเนื้อเยื่อชั้นนอกและการศัล ยกรรมคางV-line ที่ใช้การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรงV คว่ำ โดยใน กรณีไม่เกิดผลเปลี่ยนแปลงบริเวณด้านหน้าหลังศัลยกรรมขากรรไกรรูป ทรงเหลี่ยม (การตัดแบบหมุน)

ภาพถ่ายด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE3] ดำเนินการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกเนื้อเยื่อชั้นนอกและการศั ลยกรรมคางV-line ที่ใช้การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรงV คว่ำ โดยใ นกรณีไม่เกิดผลเปลี่ยนแปลงบริเวณด้านหน้าหลังศัลยกรรมขากรรไกรรู ปทรงเหลี่ยม (การตัดแบบหมุน)

ภาพถ่ายด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE4] เพราะการดำเนินศัลยกรรมตัดต่อกระดูกเนื้อเยื่อชั้นนอกแล ะศัลยกรรมขากรรไกรรูปทรงเหลี่ยมในระดับมุมปาก โดยไม่มีแก้ไขคว ามไม่สมดุลและไม่มีผลเปลี่ยนแปลงด้านหน้าหลังศัลยกรรมขากรรไกรร ูปทรงเหลี่ยม (การตัดแบบหมุน) จึงต้องแก้ไขความไม่สมดุลและแก้ไขผ ลลัพธ์ด้านหน้าไปพร้อมกัน

2. กรณีต้องการใบหน้าที่เรียวเล็กยิ่งขึ้น แม้ผ่านการทำศัลย กรรม V-line (การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกแบบ T) มาแล้ว

ภาพถ่ายด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE1] ดำเนินการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกเนื้อเยื่อชั้นนอกและการศัล ยกรรมขากรรไกรรูปทรงเหลี่ยม V-line ที่ใช้การศัลยกรรมตัดต่อกระดูก รูปแบบV คว่ำโดยในกรณีปลายคางกว้างและยาว ไม่เกิดผลเปลี่ยนแปลง บริเวณด้านหน้า หลังการศัลยกรรมขากรรไกรรูปทรงสี่เหลี่ยม V-line ท ี่ใช้การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรงT

ภาพถ่ายด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE2] ดำเนินการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกเนื้อเยื่อชั้นนอกและการศั ลยกรรมขากรรไกรรูปทรงเหลี่ยม V-line ที่ใช้การศัลยกรรมตัดต่อกระ ดูกรูปแบบV คว่ำโดยในกรณีปลายคางกว้างและยาว ไม่เกิดผลเปลี่ยนแ ปลงบริเวณด้านหน้า หลังการศัลยกรรมขากรรไกรรูปทรงสี่เหลี่ยม V-line ที่ใช้การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรงT

ภาพถ่ายด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE3] เพราะปลายคางไม่เท่ากันและไม่เกิดเปลี่ยนแปลงบริเวณด้า นหน้า หลังการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรงT และการศัลยกรรมขาก รรไกรจึงต้องดำเนินการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกเนื้อเยื่อชั้นนอกและการ ศัลยกรรมขากรรไกรรูปทรงสี่เหลี่ยม V-line ที่ใช้การศัลยกรรมตัดต่อก ระดูกรูปทรงV คว่ำ

ภาพถ่ายด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE4] ดำเนินการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกเนื้อเยื่อชั้นนอกและการศั ลยกรรมขาไกรรูปทรงสี่เหลี่ยม V-line ที่ใช้การศัลยกรรมตัดต่อกระดูก รูปทรงV คว่ำโดยในกรณีปลายคางกว้าง ไม่เกิดผลเปลี่ยนแปลงที่บริเวณ ด้านหน้า หลังการศัลยกรรมขากรรไกรรูปทรงสี่เหลี่ยม V-line ที่ใช้กา รศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรงT

3. กรณีเกิดรอยขั้นบันไดหรือเหลี่ยมมุมแปลกปลอม

ภาพถ่ายด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE1] ดำเนินการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกเนื้อเยื่อชั้นนอกและการศั ลยกรรมขากรรไกรรูปทรงสี่เหลี่ยม V-line ที่ใช้การศัลยกรรมตัดต่อกร ะดูกรูปทรงV คว่ำโดยในกรณีเกิดรอยขั้นบันไดอย่างรุนแรงและรูปทรง คางที่ไม่เรียบเนียน หลังการศัลยกรรมปลายคางและขากรรไกร

ภาพถ่ายด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE2] ดำเนินการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกเนื้อเยื่อชั้นนอกและการศัล ยกรรมขากรรไกรรูปทรงสี่เหลี่ยม V-line ที่ใช้การศัลยกรรมตัดต่อกระด ูกรูปทรงV คว่ำโดยในกรณีเกิดเหลี่ยมมุมแปลกปลอมหลังการศัลยกรรมข ากรรไกรรูปทรงสี่เหลี่ยม

ภาพถ่ายด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE3] ดำเนินการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกเนื้อเยื่อชั้นนอกและการศัล ยกรรมขากรรไกรรูปทรงสี่เหลี่ยม V-line ที่ใช้การศัลยกรรมตัดต่อกระดู กรูปทรงV คว่ำโดยในกรณีเกิดเหลี่ยมมุมแปลกปลอมหลังการศัลยกรรมข ากรรไกรรูปทรงสี่เหลี่ยม

4. กรณีมองเห็นคางยืนหรือปลา ยคางยาวขึ้นหลังการศัลยกรรม

ภาพถ่ายด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE1] ดำเนินการศัลยกรรมขยับปลายคางและศัลยกรรม V-line ที่ ใช้การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรงV คว่ำ โดยในกรณีที่ปลายคางเปล ี่ยนไป ที่ดูเหมือนคางที่ยื่นและปลายคางยาว หลังการศัลยกรรมตัดต่อก ระดูกรูปทรงT และการศัลยกรรมปากยื่น

ภาพถ่ายด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE2] ดำเนินการศัลยกรรมขยับปลายคางและศัลยกรรม V-line ที่ใ ช้การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรงV คว่ำโดยในกรณีที่คางเปลี่ยนไปเ หมือนคางที่ยื่นและปลายคางยาว หลังการดำเนินการผ่าตัดปลายคางให ้เคลื่อนที่ไปด้านหน้าและการศัลยกรรมขากรรไกร

ภาพถ่ายด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE3] ดำเนินการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกเนื้อเยื่อชั้นนอกและศัลยก รรมแก้ไขขากรรไกรรูปทรงสี่เหลี่ยม V-line ที่ใช้การศัลยกรรมตัดต่อก ระดูกรูปทรงV คว่ำในกรณีหลังการผ่าตัดตัดต่อกระดูกรูปทรง Tแต่ปลา ยคางกลับดูความกว้างและยาว

5. กรณีคางสั้นลงหลังผ่าตัด

ภาพถ่ายด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE1] หลังผ่าตัดตัดต่อกระดูกแบบ T ปลายคางไม่เท่ากันและสั้นลง ต้องดำเนินการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกเนื้อเยื่อชั้นนอกและศัลยกรรมขาก รรไกรที่อยู่ในระดับมุมปากร่วมด้วยกับการปลูกถ่ายกระดูกปลายคาง

6. กรณีคางรูปทรงคางไม่สม่ำเส มอหรือไม่เรียบเนียนกับปลายคาง

ภาพถ่ายด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE1] หลังผ่าตัดศัลยกรรมขากรรไกรรูปทรงสี่เหลี่ยม รูปทรงคางไม่ เรียบเนียนกับปลายคาง ต้องดำเนินการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกเนื้อเยื่อชั้น นอกและศัลยกรรมขากรรไกรที่อยู่ในระดับมุมปากร่วมด้วย

7. กรณีปัญหาร้ายแรงขึ้นหรือความไม่สมส่วนไม่ถูกแก้ไข

ภาพถ่ายด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE1] หลังศัลยกรรม V-line ที่ใช้การตัดต่อกระดูกรูปทรงT และกา รศัลยกรรมขากรรไกรปัญหาความไม่สมดุลกลับยิ่งแย่ขึ้น จึงแก้ไขความ ไม่สมดุล ด้วยการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกเนื้อเยื่อชั้นนอกและการศัลยกร รมขากรรไกรรูปทรงเหลี่ยม V-line ที่ใช้การตัดต่อกระดูกรูปทรงV คว่ำ

ภาพถ่ายด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE2] หลังการศัลยกรรม V-line ที่ใช้การตัดต่อกระดูกรูปทรงT ปัญ หาความไม่สมดุลกลับยิ่งแย่ขึ้น ต้องดำเนินการศัลยกรรมแก้ไขปลายคาง ที่ใช้ข้อกระดูกและกระดูกเทียมที่บริเวณด้านข้างปลายคางและส่วนปลายค าง

8. กรณีต้องการศัลยกรรมกระดู กและกำจัดฟิลเลอร์หรือวัสดุเสริม

ภาพถ่ายด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE1] หลังฉีดฟิลเลอร์ที่ปลายคาง ปลายคางยาวขึ้นมากเกินไป เกิด รอยแดง จึงต้องดำเนินการผ่าตัดปลายคางและศัลยกรรม V-line ที่ใช้กา รตัดต่อกระดูกรูปทรงV คว่ำ

ภาพถ่ายด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE2] หลังการศัลยกรรมด้วยการเสริมวัสดุที่ปลายคาง ปลายคางรอ บๆกลับหนาและไม่เป็นธรรมชาติ จึงต้องดำเนินการผ่าตัดปลายคางและ ศัลยกรรม V-line ที่ใช้การตัดต่อกระดูกรูปทรงV คว่ำ

ภาพถ่ายด้านล่าง คือ 3D CT ของบุคคลตัวอย่างที่ศัลยกรรมโดยคุณหมอคิมแทกยู

[CASE3] หลังศัลยกรรมขากรรไกรรูปทรงสี่เหลี่ยมและศัลยกรรมด้วยก ารเสริมวัสดุที่ปลายคาง ปลายคางยาวขึ้นมากเกินไป มองดูเหมือนคาง ที่ยื่นออกมา จึงต้องดำเนินการผ่าตัดปลายคางและศัลยกรรม V-line ที่ใ ช้การตัดต่อกระดูกรูปทรงV คว่ำ