ศัลยกรรมหน้าอกทรงหยดน้ำ

ศัลยกรรมหน้าอกทรงหยดน้ำ

ศัลยกรรมหน้าอกทรงหยดน้ำ

การศัลยกรรมหน้าอกทรงหยดน้ำของบราน์คืออะไร

เป็นวิธีการศัลยกรรมที่ใช้วัสดุเทียมเป็นรูปทรงหยดน้ำที่ใกล้เคียงกับรูปทรงหน้าอกจริงมากที่สุด ทำให้หน้าอกดูนุ่มและเป็นธรรมชาติ มีการการผสมผสาน เอารสนิยม ลักษณะของผิว ทรวดทรงของคนไข้มาผสมผมานและทำการศัลยกรรมด้วยการสร้างหน้าอกที่มีรูปทรงเหมือนกับหยดน้ำ ด้วยการเลือกวัสดุเ ทียมที่เป็นธรรมชาติ มีความแปลกใหม่ รวมกับวิธีการศัลยกรรมที่เหมาะสมกับคนไข้ทำให้คนไข้มีรูปทรงหน้าอกที่สวยงามเป็นธรรมชาติ

ข้อดีของวัสดุเทียมทรงหยดน้ำ

 • 7 เหตุที่ดีของวัสดุเ ทียมทรงหยดน้ำ

 • ดีไซด์ที่เข้ากับรูปร่าง

 • ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมสำหรั บการศัลยกรรมแก้ไข

  หลังจากศัลยกรรมหน้าอกแล้ว ไม่พอใจกับรูปทรง หน้าอกหย ่อนคล้อย เป็นพังผืด และต้องก ารศัลยกรรมแก้ไข สามารถเข้ ามาศัลยกรรมที่นี่จะไดรับผลลั พธ์ที่น่าพึงพอใจและปลอดภัย ที่ดีกว่าที่อื่น

 • รูปทรงที่เป็นธรรมช าติ

  หลังจากทำศัลยกรรมหน้าอกท รงหยดน้ำแล้ว เข้าไปลดที่ว่าง ภายในเต้านมและรักษารูปทรงหยดน้ำให้เป็นธรรมชาติมาก ที่สุด

 • ลดการเปลี่ยนตำแห น่งและรูปทรง

 • ลดเปอร์เซนต์การเกิ ดพังผืด

 • รูปทรงและขนาดที่ห ลากหลาย

  สามารถเลือกรูปทรงและขนาด ได้อย่างหลากหลาย ศัลยกรรม หน้าอกของบราน์นั้นจะพิจารณ าจากรสนิยม ลักษณะของผิว รู ปร่างของคนไข้เป็นหลักและเลื อกวัสดุเทียมที่เหมาะสมกับคน ไข้ให้มากที่สุด

 • ลดอาการผิวขรุขระ ด้านบนผิว

  ในกรณีของผู้หญิงที่มีผิวที่บอบ บาง ริ้วรอยจะลดลง ส่วนบนขอ งผิวหนังแทบไม่เกิดผิวด้านบน ที่ขรุขระ

ลักษณะพิเศษของศัลยกรรมหน้าอกทรงหยดน้ำของบราวน์

วัสดุเทียมทรงกลม วัสดุเทียมทรงหยดน้ำ

ศัลยกรรมหน้าอกที่มีความละเอียดแล
ะประณีตผ่านการส่องกล้องที่ทันสมัย

ใช้การส่องกล้องที่ทันสมัยเพื่อลดอาการเจ็บและการเสียเลือดให้มากที่สุด รวมถึงยังลดผลกระทบต่างๆ เช่น การเกิดพังผืดถือว่าเป็นการผ่าตัดที่มีความปลอ ดภัยและมีความแม่นยำสูง

การศัลยกรรมหน้าอกในรูปแบบที่
เหมาะสมกับแต่ละบุคคลแบบ 1:1

ช่วยรักษารูปทรงให้เป็นธรรมชาติเหมาะสมกับคนไข้มากที่สุด ให้การสัมผัสที่เนียมนุ่มและเป็นธรรมชาติโดยปราศจากการนวด

การพักฟื้นที่สะดวกสบายและระบบการดูแลหลังผ่าตัด

 • 1. การใช้วัสดุเทียมแท็กเจอร์

  สามารถแบ่งวัสดุเทียมแท็กเจอร์และสมูทอ อกได้ตามเนื้อผิวด้านนอกและสภาพของวั สดุเทียมได้ การใช้วัสดุเทียมแท็กเจอร์จะ ทำให้คนไข้ฟื้นตัวได้ง่ายไม่จำเป็นต้องนว ดหน้าอก

 • 2. ระบบการปรับความเจ็บปว ดได้ด้วยตนเอง

  หลังจากศัลยกรรมด้วยระบบการปรับความเ จ็บปวดได้ด้วยตนเอง( PCA) จะช่วยให้พัก ฟื้นได้อย่างสะดวกสบายด้วยการลดอาการเ จ็บปวดได้มากที่สุด

 • 3. ห้องพักฟื้นที่สะดวกสบาย

  หลังผ่าตัดสามารถพักฟื้นได้อย่างสะดวกสบ ายใจในห้องพักฟื้นที่เตรียมไว้

 • 4. การดูแลอาการบวมด้วยค ลื่นความถี่สูง

  หลังผ่าตัด มีการดูแลอาการบวมให้หายได้ อย่างรวดเร็วด้วยคลื่นความถี่สูงตามระยะเ วลาที่กำหนด ซึ่งจะช่วยให้คนไข้ฟื้นตัวได้เ ร็วยิ่งขึ้น

 • 5. การดูแลอาการบวมด้วยเล เซอร์

  จะช่วยในการฟื้นฟูโครงสร้างร่างกาย ช่วยพ ฟื้นฟูเซลล์ของผิวหนังในบริเวณที่ผ่าตัด

 • 6. การดูแลความคืบหน้าหลัง การผ่าตัดอย่างเป็นระบบ

  ได้มีการดำเนินการดูแลคนไข้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการตรวจเช็คตามระยะเวลาที่กำหนดแล ะโปรแกรมหลังผ่าตัดอย่างเป็นขั้นตอน

ศัลยกรรมหน้าอกทรงหยดน้ำ

ศัลยกรรมหน้าอกทรงหยดน้ำ
การศัลยกรรมหน้าอกทรงหยดน้ำที่มีรูปทรงเป็น ธรรมชาต

การศัลยกรรมหน้าอกทรง
หยดน้ำของบราน์คืออะไร

เป็นวิธีการศัลยกรรมที่ใช้วัสดุเทียมเป็นรูปทรงหยดน้ำที่ใกล้เคียงกับรูปทรงหน้าอก จริงมากที่สุด ทำให้หน้าอกดูนุ่มและเป็นธรรมชาติ มีการการผสมผสานเอารสนิยม ลักษณะของผิว ทรวดทรงของคนไข้มาผสมผมานและทำการศัลยกรรมด้วยการสร้ างหน้าอกที่มีรูปทรงเหมือนกับหยดน้ำ ด้วยการเลือกวัสดุเทียมที่เป็นธรรมชาติ มี ความแปลกใหม่ รวมกับวิธีการศัลยกรรมที่เหมาะสมกับคนไข้ทำให้คนไข้มีรูปทรง หน้าอกที่สวยงามเป็นธรรมชาติ

ข้อดีของวัสดุเทียมทรงหยดน้ำ

 • 7 เหตุที่ดีของวัสดุเทีย มทรงหยดน้ำ

 • ดีไซด์ที่เข้ากับรูปร่าง

 • ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมสำหรับก ารศัลยกรรมแก้ไข

  หลังจากศัลยกรรมหน้าอกแล้ว ไม ่พอใจกับรูปทรง หน้าอกหย่อนคล้ อย เป็นพังผืด และต้องการศัลยกร รมแก้ไข สามารถเข้ามาศัลยกรร มที่นี่จะไดรับผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใ จและปลอดภัยที่ดีกว่าที่อื่น

 • รูปทรงที่เป็นธรรมชาติ

  หลังจากทำศัลยกรรมหน้าอกทรง หยดน้ำแล้ว เข้าไปลดที่ว่างภายใ นเต้านมและรักษารูปทรงหยดน้ำ ให้เป็นธรรมชาติมากที่สุด

 • ลดการเปลี่ยนตำแหน่ง และรูปทรง

 • ลดเปอร์เซนต์การเกิดพั งผืด

 • รูปทรงและขนาดที่หลาก หลาย

  ศัลยกรรมหน้าอกของบราน์นั้นจ ะพิจารณาจากรสนิยม ลักษณะขอ งผิว รูปร่างของคนไข้เป็นหลักแล ะเลือกวัสดุเทียมที่เหมาะสมกับคน ไข้ให้มากที่สุด

 • ลดอาการผิวขรุขระด้าน บนผิว

  ในกรณีของผู้หญิงที่มีผิวที่บอบ บาง ริ้วรอยจะลดลง ส่วนบนขอ งผิวหนังแทบไม่เกิดผิวด้านบน ที่ขรุขระ

ลักษณะพิเศษของศัลยกรรมหน้าอกทรงหยดน้ำของบราวน์

วัสดุเทียมทรงกลม วัสดุเทียมทรงหยดน้ำ

ศัลยกรรมหน้าอกที่มีความละ เอียดและประณีตผ่านการส่อง กล้องที่ทันสมัย

ใช้การส่องกล้องที่ทันสมัยเพื่อลดอาการเจ็บและการเสียเลือดให้มากที่สุด รวมถึงยังลดผลกระทบต่างๆ เช่น การเกิดพังผืดถือว่าเป็นการผ่าตัดที่มีความปลอ ดภัยและมีความแม่นยำสูง

การศัลยกรรมหน้าอกในรูปแบบที่
เหมาะสมกับแต่ละบุคคลแบบ 1:1

ช่วยรักษารูปทรงให้เป็นธรรมชาติเหมาะสมกับคนไข้มากที่สุด ให้การสัมผัสที่เนียมนุ่มและเป็นธรรมชาติโดยปราศจากการนวด

การพักฟื้นที่สะดวกสบายและระบบการดูแลหลังผ่าตัด

 • 1. การใช้วัสดุเทียมแท็กเจอร์

  สามารถแบ่งวัสดุเทียมแท็กเจอร์และสมูทอ อกได้ตามเนื้อผิวด้านนอกและสภาพของวั สดุเทียมได้ การใช้วัสดุเทียมแท็กเจอร์จะ ทำให้คนไข้ฟื้นตัวได้ง่ายไม่จำเป็นต้องนว ดหน้าอก

 • 2. ระบบการปรับความเจ็บปว ดได้ด้วยตนเอง

  หลังจากศัลยกรรมด้วยระบบการปรับความเ จ็บปวดได้ด้วยตนเอง( PCA) จะช่วยให้พัก ฟื้นได้อย่างสะดวกสบายด้วยการลดอาการเ จ็บปวดได้มากที่สุด

 • 3. ห้องพักฟื้นที่สะดวกสบาย

  หลังผ่าตัดสามารถพักฟื้นได้อย่างสะดวกสบ ายใจในห้องพักฟื้นที่เตรียมไว้

 • 4. การดูแลอาการบวมด้วยค ลื่นความถี่สูง

  หลังผ่าตัด มีการดูแลอาการบวมให้หายได้ อย่างรวดเร็วด้วยคลื่นความถี่สูงตามระยะเ วลาที่กำหนด ซึ่งจะช่วยให้คนไข้ฟื้นตัวได้เ ร็วยิ่งขึ้น

 • 5. การดูแลอาการบวมด้วยเล เซอร์

  จะช่วยในการฟื้นฟูโครงสร้างร่างกาย ช่วยพ ฟื้นฟูเซลล์ของผิวหนังในบริเวณที่ผ่าตัด

 • 6. การดูแลความคืบหน้าหลัง การผ่าตัดอย่างเป็นระบบ

  ได้มีการดำเนินการดูแลคนไข้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการตรวจเช็คตามระยะเวลาที่กำหนดแล ะโปรแกรมหลังผ่าตัดอย่างเป็นขั้นตอน