การปลูกถ่ายไขมันเลิฟลี่เฟส

การปลูกถ่ายไขมันเลิฟลี่เฟส

ในแบบของบราวน์ คือการปลูกถ่ายไขมันโดยการเติมไขมันเข้า
ไปในชั้นผิวแต่ละชั้นทำให้ฟื้นตัวเร็ว หน้าเด็กและใสขึ้น

การปลูกถ่ายไขมันเลิฟลี่เฟสคือ?

ในขณะที่อายุเพิ่มมากขึ้น ไขมันจะถูกดูดซึมออกทีละนิด ทำให้ความยืดหยุ่นลดลง ใบหน้าเกิดความเว้า หย่อนคล้อย และทำให้มิติบนใบห น้าลดลง ซึ่งถือเ ป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดริ้วรอยก่อนวัยมีหลายวิธีในแก้ไขปัญหาเหล่านี้ แต่วิธีที่นิยมกันมากที่สุดในการแก้ไขใบหน้าโดยรวมคือ การปลูกถ่ายไขมัน -การปลูกถ่ายไขมันเลิฟลี่เฟส ด้วยวิธีการปลูกถ่ายไขมันในแบบของบราวน์ คือการปลูกถ่ายไขมันลงไปเติมเต็มส่วนT-Zone ที่เชื่อมต่อก้บ หน้าผาก, จมูก, ใต้ตา และโหนกแก้ม , ร่องแก้ม, แก้ม, ปลายคางส่วนเว้า ส่วนโค้งต่างๆทำให้ส่วนที่หย่อนคล้อยหายไป โดยการยกกระชับใบหน้าส่วนที่หย่อนคล้อย ทำใบหน้ารูปไข่ เสริมมิติ ให้กับใบหน้า ทำให้ดูเด็ก อ่อนเยาว์ลงในแบบที่ต้องการ

วิธีการปลูกถ่ายไขมันเลิฟลี่เฟส

 • [STEP 1] ออกแบบ

  ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกถ่ายไ ขมันที่มีประสบการณ์ เพื่อออกแบบส่วน ที่ต้องการ ก่อนศัลยกรรม

 • [STEP 2] การเก็บไขมัน

  เก็บไขมันจากต้นขาหรือหน้าท้อง หลังใ ห้ยานอนหลับ

 • [STEP 3] คัดแยกไขมันบริสุทธิ์

  ใช้เครื่องหมุนเหวี่ยงในการคัดแยกสิ่งแป ลกปลอมออกมา และเก็บเฉพาะเซลล์ไข มันที่บริสุทธิ์

 • [STEP 4] การปลูกถ่ายไขมัน เลิฟลี่เฟส

  ใช้วิธีการฉีดไขมันขนาดเล็กเข้าไปในแต่ ละชั้นผิวหนังแบบสามมิติ

 • [STEP 5] เก็บแบบแช่แข็งทันที

  หากมีไขมันเหลือหลังการปลูกถ่าย สามาร ถนำไปแช่แข็งทันที เพื่อใช้ในครั้งต่อไป

 • [STEP 6] การฉีดซ้ำครั้งที่ 2

  ภายในระยะเวลา 2~3เดือ จะนำไขมัน ที่เก็บไว้มาปลูกถ่ายซ้ำ เพื่อให้ได้ใบหน้า ที่มีมิติมากยิ่งขึ้น

ผลลัพธ์และส่วนที่ปลูกถ่ายไขมันเลิฟลี่เฟส

 • 1. หน้าผาก

  หน้าผากต่ำ หรือมีการยุบตัวบา งจุด
  เพิ่มวอลลุ่ม เติมเต็มด้านข้างแ ละจุดที่เชื่อมต่อกับ Line ของ จมูกให้ได้รูป

 • 2. ขมับ

  ขมับยุบตัว ทำให้เห็นโหนกแก้ม เด่นขึ้นมา
  เติมเต็มขมับ ลดขนาดโหนกแ ก้ม และทำให้ใบหน้าได้สมดุล ขึ้น

 • 3. โหนกแก้ม

  โหนกแก้มราบเรียบและเบาบาง
  เติมวอลลุ่มให้กับโหนกแก้ม ทำให้ใบหน้าดูมีมิติและสง่างาม

 • 4. ใต้ตา

  ใต้ตาซูบตอบ ดูตาลึก
  เติมเต็มส่วนใต้ตา ทำให้ใบห น้าดูอิ่มเอิบ และเด็กลง

 • 5. แก้ม

  แก้มซูบ ตอบ ไม่มีไขมัน เป็นร อยเว้าแหว่ง
  เติมวอลลุ่มให้แก้ม แก้ปัญหาค วามยืดหยุ่น ใบหน้าดูอิ่มเอิบ และอ่อนเยาว์

 • 6. ริ้วรอยร่องแก้ม

  ร่องแก้มลึก
  เติมเต็มส่วนเว้า ทำให้ปากไ ด้รูป ใบหน้าดูเด็กลง

 • 7. ปลายคาง

  คางสั้น, ไม่สมส่วน, ไม่ราบเรียบ
  ทำให้คางราบเรียบ ได้รูป สร้า งสมดุลกับจมูก, หน้าผากได้อ ย่างเป็นธรรมชาติ เปลี่ยนใบห น้าให้ดูสง่า

จุดเด่นของการปลูกถ่ายไขมันเลิฟลี่เฟส

ข้อดีของการปลูกถ่ายไขมันเลิฟลี่เฟส

ภาพถ่ายก่อนและหลัง

การศัลยกรรมคางรูปทรงสี่เหลี่ยม V-line, การศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3D,
การศัลยกรรมจมูก 3D CT(การศัลยกรรมแก้ไขจมูก), การปลูกถ่ายไขมันเลิฟลี่เฟส

ข้อมูลการศัลยกรรม

 • ระยะเวลา การผ่าตัด

  30นาที ~1ชั่วโม

 • วิธีวางยาสลบ

  ยานอนหลับ
  ฉีดยาชาเฉพาะจุด

 • การพักรักษาตัว ในโรงพยาบาล

  ไม่จำเป็น

 • ระยะเวลา การตัดไหม

  5~7วั

 • ระยะพักฟื้น

  1~2สัปดา

การปลูกถ่ายไขมันเลิฟลี่เฟส

การปลูกถ่ายไขมันเลิฟลี่เฟส

การปลูกถ่ายไขมันเลิฟลี่เฟสคือ?

ในขณะที่อายุเพิ่มมากขึ้น ไขมันจะถูกดูดซึมออกทีละนิด ทำให้ความยืดหยุ่นลดลง ใบหน้าเกิดความเว้า หย่อนคล้อย และทำให้มิติบนใบหน้าลดลง ซึ่งถือเป็นสาเหตุห นึ่งของการเกิดริ้วรอยก่อนวัยมีหลายวิธีในแก้ไขปัญหาเหล่านี้ แต่วิธีที่นิยมกันมาก ที่สุดในการแก้ไขใบหน้าโดยรวมคือ การปลูกถ่ายไขมัน ด้วยวิธีการปลูกถ่ายไขมัน ในแบบของบราวน์ คือการปลูกถ่ายไขมันลงไปเติมเต็มส่วนT-Zone ที่เชื่อมต่อก้บ หน้าผาก, จมูก, ใต้ตา และโหนกแก้ม , ร่องแก้ม, แก้ม, ปลายคางส่วนเว้า ส่วนโค้ง ต่างๆทำให้ส่วนที่หย่อนคล้อยหายไป โดยการยกกระชับใบหน้าส่วนที่หย่อนคล้อย ทำใบหน้ารูปไข่ เสริมมิติ ให้กับใบหน้า ทำให้ดูเด็ก อ่อนเยาว์ลงในแบบที่ต้องการ

วิธีการปลูกถ่ายไขมันเลิฟลี่เฟส

 • [STEP 1] ออกแบบ

  ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการปล ูกถ่ายไขมันที่มีประสบการณ์ เพื่อ ออกแบบส่วนที่ต้องการ ก่อนศัลย กรรม

 • [STEP 2] การเก็บไขมัน

  เก็บไขมันจากต้นขาหรือหน้าท้อง หลังให้ยานอนหลับ

 • [STEP 3] คัดแยกไขมันบริสุทธิ์

  ใช้เครื่องหมุนเหวี่ยงในการคัดแย กสิ่งแปลกปลอมออกมา และเก็บเ ฉพาะเซลล์ไขมันที่บริสุทธิ์

 • [STEP 4] การปลูก
  ถ่ายไขมัน เลิฟลี่เฟส

  ใช้วิธีการฉีดไขมันขนาดเล็กเข้าไ ปในแต่ละชั้นผิวหนังแบบสามมิติ

 • [STEP 5] เก็บแบบแช่แข็งทันที

  หากมีไขมันเหลือหลังการปลูกถ่าย สามารถนำไปแช่แข็งทันที เพื่อใช้ ในครั้งต่อไป

 • [STEP 6] การฉีดซ้ำครั้งที่ 2

  ภายในระยะเวลา 2~3เดือน จะ นำไขมันที่เก็บไว้มาปลูกถ่ายซ้ำ เพื่อให้ได้ใบหน้าที่มีมิติมากยิ่งขึ้น

ผลลัพธ์และส่วนที่ปลู
กถ่ายไขมันเลิฟลี่เฟส

 • 1. หน้าผาก

  หน้าผากต่ำ หรือมีการยุบตัวบ างจุด
  เพิ่มวอลลุ่ม เติมเต็มด้านข้าง และ จุดที่เชื่อมต่อกับ Line ของจมูกใ ห้ได้รูป

 • 2. ขมับ

  ขมับยุบตัว ทำให้เห็นโหนกแ ก้มเด่นขึ้นมา
  เติมเต็มขมับ ลดขนาดโหนกแก้ม และทำให้ใบหน้าได้สมดุลขึ้น

 • 3. โหนกแก้ม

  โหนกแก้มราบเรียบและเบาบาง
  เติมวอลลุ่มให้กับโหนกแก้ม ทำใ ห้ใบหน้าดูมีมิติและสง่างาม

 • 4. ใต้ตา

  ใต้ตาซูบตอบ ดูตาลึก
  เติมเต็มส่วนใต้ตา ทำให้ใบหน้ าดูอิ่มเอิบ และเด็กลง

 • 5. แก้ม

  แก้มซูบ ตอบ ไม่มีไขมัน เป็น รอยเว้าแหว่ง
  เติมวอลลุ่มให้แก้ม แก้ปัญหาควา มยืดหยุ่น ใบหน้าดูอิ่มเอิบ และอ่อ นเยาว์

 • 6. ริ้วรอยร่องแก้ม

  ร่องแก้มลึก
  เติมเต็มส่วนเว้า ทำให้ปากได้รูป ใบหน้าดูเด็กลง

 • 7. ปลายคาง

  คางสั้น, ไม่สมส่วน, ไม่ราบเรียบ
  ทำให้คางราบเรียบ ได้รูป สร้างส มดุลกับจมูก, หน้าผากได้อย่างเป็ นธรรมชาติ เปลี่ยนใบหน้าให้ดูส ง่า

จุดเด่นของการปลูก
ถ่ายไขมันเลิฟลี่เฟส

ข้อดีของการปลูกถ่ายไขมันเลิฟลี่เฟส

ภาพถ่ายก่อนและหลัง

การศัลยกรรมคางรูปทรงสี่เหลี่ยม V-line, การศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ3D, การศัลยกรรมจมูก 3D CT (การศัลยกรรมแก้ไขจมูก), การปลูกถ่ายไขมันเลิฟลี่เฟส

ข้อมูลการศัลยกรรม

 • ระยะเวลาการผ่าตัด

  20นา

 • วิธีวางยาสลบ

  วิธีวางยาสลบ

 • การพักรักษาตัว
  ในโรงพยาบาล

  สามารถกลับไปรักษ
  าตัวที่บ้านได้เลย

 • ระยะเวลาการตัดไหม

  3-5 วัน

 • ระยะพักฟื้น

  1 สัปดาห์หลังผ่าตัด